İletişim dünyasının Higgs Bozonu: Yeni medya

Maddenin nasıl kütle kazandığını sorgulan araştırmaların en kapsamlısı CERN deneyleridir. Higgs bozonu adı ve-rilen ve “her şeyin” özü olarak kabul edilen parçacık bulunduğunda fizik dünyasında bir devrim yaratmış ve mu-citlerine Nobel Ödülü’nü kazandırmıştır. İletişim dünyasındaki yeniliklerin yankısı da en az Higgs Bozonu kadar ses getirmektedir. Son senelerde sıkça adını duyuran ve evren ötesi anlamı taşıyan “metaverse” ve onu makul kılan yeni medya teknolojileri, kitlelerin yönetiminde ve kültürel değişimlerin hızlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı metaverse olarak adlandırılan dünyanın içerisinde yeni medya ile insan hayatındaki değişim-leri argümantatif bir çalışmayla ele almaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yeni medya, HiggsBoson, metaverse

The Higgs Boson of the Communication World: New media

The most comprehensive research questioning how matter gains mass is the CERN experiments. When the particle called the Higgs boson, accepted as the essence of “everything”, was found, it revolutionized the world of physics and won the Nobel Prize for its inventors. The echo of innovations in the communication world is at least as loud as the Higgs Boson. The “metaverse”, which has become popular in recent years and means beyond the universe, and new media technologies that make it reasonable, have an important place in the management of the masses and the acceleration of cultural changes. The aim of this study is to deal with the changes in human life with new media in the world called metaverse with an argumentative study.

___

 • BOURDİEU ÇEV: MEHMET MURAT ŞAHİN, SERMAYE BİÇİMLERİ, (1986). https://www.academia. edu/30720473/Pierre_Bourdieu_Sermaye_Bi%C3%A7imleri_1986. (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • BÜNYAMİN AYHAN, ENES BALOĞLU, (2018), Citizen Journalism: Myths and Facts/Vatandaş Gazeteciliği: Mitler ve Gerçekler, Media with its News, Approaches and Fractions in the New Media Age Peter Lang, pp.81-92.
 • EMEL ARIK, (2013), Irak’tan Suriye’ye İliştirilmiş Gazetecilik, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 19, 60-77, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akil/issue/48076/607845 (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • ERKCAN ÖZCAN, (2012), https://www.haberturk. com/ekonomi/teknoloji/haber/758699-cdye-yazsak-20-kmlik-dag-olusur- (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • GAYE KOBAL, S. T. (2021), Yeni Başlayanlar için Metaverse ve Emlâk Piyasası! https://www.hurriyet.com. tr/ekonomi/yeni-baslayanlar-icin-metaverse-ve-emlak-piyasasi-egede-zeytinlik-almak-gibi-ama-bilmeden-girmek-de-kumar-olur-41969418.
 • HALUK BİRSEN, (2013), Değişim Aracı Olarak Yeni Medya, Dijital İletişim ve Yeni Medya T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • MEHMET TOKATLI, (2016), Yeni Medyanın Geleneksel Medya ve Halkla İlişkiler Meslek Alanı Üzerine Etkileri, Journal of International Social Research 9(45):877- 877
 • MÜGE DEMİR, BERRİN KALSIN, (2015), Yeni Medya ve Gazetecilik, İlef Dergisi, 2(2) sonbahar/autumn: 209-214. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/292817 (Erişim Tarihi: 01.07.2022)
 • SELİN BİTİRİM OKMEYDAN, (2017), Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü: ‘Panoptikon’dan ‘Sinoptikon’ ve ‘Omniptikon’a, Online Academic Journal of Information Technology Özel Sayı, Cilt: 8, Sayı: 30 http://www.ajit‐e.org/ menu=pages&p=details_of_article&id=286 (Erişim Tarihi: 03.07.2022).
 • ŞANSEL ÖZPINAR, Ö. Ö., (2016). Türkiye’de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermaye’nin Bourdieu’nün Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 167-199.
 • VOLKAN ŞİMŞEK, (2018), Post-Truth ve Yeni Medya: Sosyal Medya Grupları Üzerinden Bir İnceleme, Global Media Journal TR Edition, 8 (16) Bahar/Spring