Dijital girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik

Dijital girişimciliğin ve dijital iş ekosisteminin bilinen faydalarına rağmen, ortaya çıkan teknolojilerin ve modern iş modellerinin uygulanması kaçınılmaz şekilde sürdürülebilir yönetim zorluklarını (sosyal ağlardaki güvenlik açıklarının bozulması/açığa çıkması, hem ağ denetçileri hem de görevliler için ek sosyo-teknik baskı vb.) da beraberinde getirmektedir. Teorik açıdan bakıldığında, çalışma, genel olarak dijital girişimcilik teorik yapısına ve nasıl yapıldı-ğına katkıda bulunan, dijital girişimcilik ile sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı anlamak için kavramsal bir in-celeme gerçekleştirmektedir.Çalışmada dijital girişimcilikte sürdürülebilirlik boyutu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ele alınarak incelenmektedir. Ayrıca çalışma ile bilimsel literatür üzerine inceleme, dijital girişimcilik, dijital iş ekosistemi alanlarının sürdürülebilirlik boyutundaki yapısına genel bir bakış sunulması amaçlanmaktadır. Araş-tırmanın yöntem kısmında ise meta analizi yönteminden faydalanılarak ulusal ve uluslararası literatürde dijital girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik boyutunda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok araştırmanın so-nuçları birleştirilmiştir. Ayrıca MAXQDA 2022 nitel veri analizinden faydalanılarak incelenen makalelerin özetle-rinde en sık tekrarlanan kelimeler ile ele alınan konu/değişkenler kelime bulutu analizi ile kavramsallaştırılmıştır. Makalenin, dijital girişimcilik ve sürdürülebilirlik terimlerinin birlikte kavramsal çerçevesini tasvir etmesi ve bu alanda çalışmak isteyenlere farkındalık yaratması beklenmektedir.

Sustainability in the digital entrepreneurship ecosystem

By changing and upending the dynamics of the economy and society as a whole, digital technologies offer entrepreneurs new opportunities with potential impact on economic, environmental and social value creation. Despite the well-known benefits of digital entrepreneurship and the digital business ecosystem, the implementation of emerging technologies and modern business models inevitably brings with it sustainable management challenges (deterioration/exposure of security vulnerabilities in social networks, additional socio-technical pressure for both network auditors and officials, etc.). In the study, the sustainability dimension in digital entrepreneurship is examined from economic, social and environmental perspectives. In addition, the study aims to provide a critical review of the scientific literature and an overview of the sustainability aspect of digital entrepreneurship and digital business ecosystem areas. In the method part of the research, the results of multiple independent researches made in the dimension of sustainability in the digital entrepreneurship ecosystem in the national and international literature were combined by using the meta-analysis method. With the study, a critical review of the scientific literature and an overview of the sustainability dimension of the digital entrepreneurship digital business ecosystem areas are presented. In addition, using the MAXQDA 2022 qualitative data analysis, the most frequently repeated words in the abstracts of the articles examined and the subject/variables discussed were conceptualized by word cloud analysis. The article describes the conceptual framework of the terms digital entrepreneurship and sustainability together.

___

 • AKHTER, F. (2017). Unlocking digital entrepreneurship through technical business process. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(1), 36-42.
 • ATA, B. VE URMAN, B. 2008. Sistematik Derlemelerin Kritik Analizi.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5 (4), 233- 240.
 • BARAN, G.; BERKOWİCZ, A. (2021). Digital Platform Ecosystems as Living Labs for Sustainable Entrepreneurship and Innovation: A Conceptual Model Proposal. Sustainability, 13, 6494
 • BARANAUSKAS, G.;RAİŠİENE ̇,A.G.(2022). Transition to Digital Entrepreneurship with a Quest of Sustainability:Development of a New Conceptual Framework. Sustainability, 14, 1104
 • BİCAN, P. M., & BREM, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”?. Sustainability, 12(13), 5239.
 • CONSTANTİN, F., & KAVOURA, A. (2022). Digital Entrepreneurship via Sustainable Online Communication of Dentistry Profession, Oradea, Romania: A Longitudinal Analysis. Sustainability, 14(2), 802
 • DAVİDSON, E. AND VAAST, E. (2010), Digital entrepreneurship and its sociomaterial enactment, Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-10.
 • FERNANDES, C., PİRES, R., & ALVES, M. C. G. (2022). Digital Entrepreneurship and Sustainability: The State of the Art and Research Agenda. Economies, 11(1), 1-15.
 • GEORGE, G.; MERRİLL, R.K.; SCHİLLEBEECKX, S.J.(2021). Digital sustainability and entrepreneurship: How digital innovations are helping tackle climate change and sustainable development. Entrep. Theory Pract. , 45, 999–1027.
 • GREGORİ, PATRİCK, AND PATRİCK HOLZMANN. (2020). Digital sustainable entrepreneurship: A business model perspective on embedding digital technologies for social and environmental value creation. Journal of Cleaner Production 272: 122817.
 • HERMAN, E. (2022).The Interplay between Digital Entrepreneurship and Sustainable Development in the Context of the EU Digital Economy: A Multivariate Analysis. Mathematics , 10, 1682.
 • HOLZMANN, P., & GREGORİ, P. (2022, June). Setting the Stage for Digital Sustainable Entrepreneurship: A Systematic Literature Review. In Proceedings of the EURAM 2022 Conference, Winterthur/Zurich, Switzerland (pp. 15-17).
 • HULL, CLYDE EİRİ́KUR, YU-TİNG CAİSY HUNG, NEİL HAİR, VİCTOR PEROTTİ, AND RİCHARD DEMARTİNO. (2007). Taking advantage of digital opportunities: A typology of digital entrepreneurship. International Journal of Networking and Virtual Organisations 4: 290–303
 • JHA, A., SİNDHWANİ, R., DWİVEDİ, A., & SADDİKUTİ, V. (2021). Sustainable recovery for digital entrepreneurs with shared resources: enablers, challenges and solutions. Journal of Asia Business Studies.
 • KRAUS, S., PALMER, C., KAİLER, N., KALLİNGER, F. L., & SPİTZER, J. (2018). Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
 • KORPELA, K., KUUSİHOLMA, U., TAİPALE, O., & HALLİKAS, J. (2013, January). A framework for exploring digital business ecosystems. In 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3838- 3847). IEEE.
 • LEVİNSOHN, D. (2013).Disembedded and beheaded: A critical review of the emerging field of sustainability entrepreneurship. Int. J. Entrepr. Small Bus., 19, 190–211.
 • LİCHTENTHALER, ULRİCH. (2021). Digitainability: The combined effects of the megatrends digitalization and sustainability. Journal of Innovation Management 9: 64–80.
 • MANEA, DANİELA-IOANA, NİCOLAE ISTUDORVASİLE DİNU, AND DOREL-MİHAİ PARASCHİV. (2021). Circular economy and innovative entrepreneur- ship, prerequisites for social progress. Journal of Business Economics and Management 22: 1342–59.
 • NAMBİSAN, SATİSH. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice 41: 1029–55.
 • PASSARO, R., QUİNTO, I., RİPPA, P., & THOMAS, A. (2020). Evolution of collaborative networks supporting startup sustainability: evidences from digital firms. Sustainability, 12(22), 9437.
 • RİCHTER, C., KRAUS, S., BREM, A., DURST, S. AND GİSELBRECHT, C. (2017), “Digital entrepreneurship: innovative business models for the sharing economy”, Creativity and Innovation Management, Vol. 26 No. 3, pp. 300-310
 • SAHUT, J. M., IANDOLİ, L., & TEULON, F. (2021). The age of digital entrepreneurship. Small Business Economics, 56(3), 1159-1169.
 • SUSSAN, F. AND ACS, Z. (2017), The digital entrepreneurial ecosystem, Small Business Economics, Vol. 49 No. 1, pp. 55-73, doi: 10.1007/s11187-017-9867-5.
 • YE, Q., ZHOU, R., ANWAR, M. A., SİDDİQUEİ, A. N., & ASMİ, F. (2020). Entrepreneurs and environmental sustainability in the digital era: Regional and institutional perspectives. International journal of environmental research and public health, 17(4), 1355.
 • XU, G., HOU, G., & ZHANG, J. (2022). Digital Sustainable Entrepreneurship: A digital capability perspective through digital innovation orientation for social and environmental value creation. Sustainability, 14(18), 11222.