Dijital teknoloji çağında müzik

Bu çalışmada, teknolojinin sunduğu önemli yeniliklerden internet ve dijital kavramlarının, dünyanın ortak dili olan müzikle olan bağlantısı incelenmiştir. Dijital Teknoloji Çağının hüküm sürdüğü günümüzde, elde edilmiş, ulaşılmış bilgilerin müzik alanına olumlu ve olumsuz yansımaları hem sektör bazında hem de akademik alanda paylaşıma sunulmuştur.Çalışmada, teknoloji ve dijital kavramının özellikle son 40 yılda dünyada yarattığı yeni, cezbedici, ezber bozan, yaratıcı, modern bir yol olarak karşımıza çıkışı ele alınmıştır. Bu ortaya çıkışın geleneksel yapıdan gelen, analog (benzer, kıyaslanabilir) düşünen, klasik hayranı olan insanlar üzerinde yarattığı etki, oynadığı rol halen üzerinde yorum yapılan bir konudur. Müzik gibi evrensel bir sanat dalının farklı alanlardaki yapısı mercek altına, 20. Yüzyılda kat ettiği yol dikkate alındığında ilginç bir resim ortaya çıkmaktadır. Aslında ortaya çıkan bu karmaşık görüntü, teknolojik gelişim, manzaranın görüntüsüne kadar sürekli farklılık getirmiştir. Müziğe ait tüm ürünleri, ilk ve ilkel halinden, günümüzdeki son derece şık, dijital ve popüler haline kadar etkisi altına alan sanal yönetici, teknoloji kavramı olmuştur. Artık günlük yaşantımızın bir parçası olan ve her ülkede olduğu gibi dilimize de giren çok sık rastladığımız ve kullandığımız bir kelime “Dijital”’dir. Fransızca kökenli bir kelime olan dijitalin Türkçe karşılığı “sayı ile ilgili, sayı temeline dayalı, sayısal” manalarına gelmektedir. Dijitalin kapsadığı unsurlar müzik üzerinde zaman zaman kara bulutların toplanmasına neden olmuştur. Problem özellikle dijital kavramından sonra kendini hissettirmiştir. Kimi çevrelere göre olumlu, kimilerine ise olumsuz etkileri olan bu faktörler, müziğin farklı boyutta çeşit çeşit yol kazası geçirmesine yol açmıştır.Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızda yol aldığı dikkate alındığında, bilgi kaynakları, verilerin tazeliği, bunların korunması, yenilenmesi her zaman bize rehberlik etmiştir. Müzik alanının profesyonellerinin birer dinle-yici, izleyici oldukları gerçeği de göz önüne alınmıştır. Hazırlanan hem profesyonel hem de basit içerikli soruların sorulacağı hedef kitlenin belirlenmesinde, ulaşılabilirlik, yüz yüze görüşme planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. De-rinlemesine görüşme (Deep (Depth) Interview) yöntemi ile yapılacak röportajlar için hazırlanan soruların sayesin-de, “Dijital Teknoloji Çağında Müzik” başlığı altında, ünlü veya ünlü olmayan müzik insanlarından alınan bilgile-rin yararlı verilere dönüştüğünü de ifade etmek yerinde olacaktır. Besteci, söz yazarı, düzenlemeci, meslek ustası, şarkıcı, topluluk, müzisyen ve benzer müzik paydaşlarının incelenmesi, türevselliği, gibi belirleyiciler, söyleşiler süresince devamlı güncellenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, söyleşi konuklarımızdan sağlamayı planladığımız en yüksek içerikli ve nitelikli katkı sağlanmasına zemin hazırlanmıştır. Röportaj yapılan bazı isimler, unvan bilgileri aşağıdadır. 1. Burhan Şeşen (Müzisyen, Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı, Müzik Yapımcısı ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı) 2. Cemal Arman (Apple Music ve ITunes Türkiye Editoryal, Plak Şirketi ve Sanatçı İlişkileri Sorumlusu) 3. Ozan Çolakoğlu (Müzik Yapımcısı, Düzenlemeci) 4. Kutlu Özmakinacı (Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı, Müzik Yapımcısı, Düzenlemeci) 5. Ahmet Akçakaya (TRT Radyo Dairesi Başkanı/ Müzik Dairesi Başkan Vekili)Anahtar Kelimeler: Dijital, Analog, MÜYORBİR, Editoryal, Rock

Music in the age of digital technology

In this study, the connection of the internet and digital concepts, which are among the important innovations offered by technology, with music, the common language of the world, has been examined. In today’s era of Digital Technology, the positive and negative reflections of the information obtained and reached on the field of music have been shared both on the sectoral basis and in the academic field. In the study, the emergence of technology and digital concepts as a new, attractive, game-changing, creative and modern way created in the world especially in the last 40 years is discussed. The effect and role of this emergence on people who come from the traditional structure, who think analogue (similar, comparable) and who are classical fans, is still a subject of comment. An interesting picture emerges when the structure of a universal branch of art such as music in different fields is taken into account and the path it has taken in the 20th century is taken into account. In fact, this complex image, technological development, has brought a continuous difference to the image of the landscape. The virtual manager, which has influenced all the products of music, from its first and primitive state to today’s extremely stylish, digital and popular form, has become the concept of technology. “Digital” is a word that we come across and use very often, which is now a part of our daily life and enters our language as in every country. The Turkish equivalent of digital, which is a word of French origin, means “related to numbers, based on numbers, numerical”. The elements covered by digital have caused dark clouds to gather on music from time to time. The problem made itself felt especially after the concept of digital. These factors, which have positive effects according to some circles and negative effects for others, have caused music to have various road accidents in different sizes. Considering that technological developments are advancing at a dizzying speed, information sources, freshness of data, their preservation and renewal have always guided us. The fact that professionals in the field of music are listeners and spectators has also been taken into account. Accessibility, face-to-face interviews were planned and carried out to determine the target audience to which both professional and simple questions will be asked. Thanks to the questions prepared for the interviews to be made with the in-depth interview method, it would be appropriate to state that the information obtained from famous or non-famous music people under the title of “Music in the Age of Digital Technology” turns into useful data. During the interviews, determinants such as the examination of composer, lyricist, arranger, professional master, singer, ensemble, musician and similar music stakeholders and their derivatives were constantly updated. As a natural consequence of this, the groundwork has been prepared to provide the highest content and quality contribution that we plan to provide from our interview guests. Some of the interviewed names and titles are below. 1. Burhan Şeşen (Musician, Singer, Composer, Songwriter, Music Producer and Music Interpreters Professional Association (MÜYORBİR) President) 2. Cemal Arman (Apple Music and ITunes Turkey Editorial, Record Company and Artist Relations Officer) 3. Ozan Çolakoğlu (Music Producer, Arranger) 4. Kutlu Özmakinacı (Singer, Composer, Songwriter, Music Producer, Arranger) 5. Ahmet Akçakaya (Head of TRT Radio Department / Deputy Head of Music Department)

___

 • BOZKURT, A. (2015, Eylül). Sürekli ve Hızla Büyüyen Dijital Müzik, Müzik Tüketiminin En Yüksek Mecrası Olma Yolunda . Bilişim, 43(179), s. 46-51.
 • ÇUHACI, G. (2009). Dijital sanat ve Beden. Eylül 5, 2019 tarihinde tamsanat: http://www.tamsanat.net/yayinlar/tezler/?dil=1&post=95 adresinden alındı
 • ECKART, G. (2005). The German Gothic Subculture. German Studies Review, 28(3), 547-562.
 • GÜNAY , E., & ÖZDEMIR, M. A. (2006). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme . Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • KESAYAK, B. (2019). Dijitalleşme müzik sektörünü nasıl etkiliyor? . Eylül 4, 2019 tarihinde Hürriyet: http:// www.hurriyet.com.tr adresinden alındı
 • LULL, J. (2000). Popüler Müzik ve İletişim. (T. İblağ, Çev.) İstanbul: Çiviyazıları. (T. İblağ, Çev.) İstanbul: Chiviyazıları .
 • OĞUZ, T. (2016, Ocak). Dijital Müzik Tüketim Alışkanlıkları. eKurgu, 24(1), s. 44-62.
 • PARASIZ, G., & ARAS, T. (2012). Teknolojinin Müzik ve Müzik Eğitimi Alanındaki Yeri ve Önemi . X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, (s. 1107). Niğde.
 • RUMSEY, F., & MCCORMICK, T. (1994). Sound&Recording. Oxford: Focal Press
 • SAĞLAMTIMUR, Z. (2010). Dijital Sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), s. 213-214- 217-229-238
 • Yüksek Çözünürlüklü Plaklar Geliyor . (2018). Eylül 2, 2019 tarihinde HaberTürk : https://www.haberturk. com adresinden alındı.