YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Sosyal medya kullanımının her yaştan bireyin hayatının bir parçası haline geldiği günümüzde küresel çapta yayılım gösteren çeşitli enformasyon yığınlarına maruz kalmaktayız. Sosyal medyanın faydalı içerikler sağlayarak olumlu etkilerinin olmasının yanında, Youtube örneğinde olduğu gibi olumsuz içeriklerin de dolaştığı ve özellikle çocuklar açısından tehlike arz ettiği de biliniyor. Çocukları da kapsayan en genç kuşak olan Z kuşağının sosyal medya kullanımlarının bilinmesi ve söz konusu olumsuz etkileri önleyici çalışmalara veri sağlaması amaçlandığından bu araştırmada, Youtube kullanıcısı olan Z kuşağının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve tercihleri incelenmiştir. Genel tarama modeline göre 250 katılımcı ile yürütülen araştırmaya, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören Z kuşağı öğrencileri katılmıştır. “Sosyal Medya Kullanım Anketi” ile toplanan veriler doğrultusunda birtakım sonuçlara ulaşılmıştır: (a) Z kuşağının yaşça daha küçük kademesini kapsayan ortaokul öğrencileri en yoğun Youtube kullanırken, lise öğrencileri daha çok Instagram’ı tercih etmektedir, (b) Erkeklerin aşırı kullanım boyutunda kadınlara göre daha fazla sosyal medyayı kullandığı bulunmuştur, (c) Z kuşağının en çok beğendiği içerik video/müzik olup, ikinci sırada spor gelmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda Z kuşağı aileleri ve okul yöneticilerine yönelik birtakım öneriler araştırmanın sonunda verilmiştir.

AN INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA USAGE HABITS AND PREFERENCES OF YOUTUBE USER GENERATION Z

Today, we are exposed to various information clusters spread globally as the use of social media has become a part of the life of individuals of all ages. It is known that social media has positive effects by providing useful content, as well as negative content posing a danger especially for children, such as in the case of Youtube. The social media usage habits and preferences of the Youtube user Generation Z were investigated in this study. The aim was to know the social media usage levels of the Generation Z, which is the youngest generation by including children, and to provide data for preventive studies for the negative effects. According to the general survey model, Generation Z students attending middle and high school participated in the study and it was conducted with 250 participants. According to the data collected through the “Social Media Usage Questionnaire”, some conclusions were reached: (a) Covering the younger stage of the Generation Z, secondary school students use Youtube, the most while high school students prefer Instagram more, b) It was found that men’s usage is more than women in terms of excessive use of social media, (c) Video/music is the favorite content of the Generation Z and sports comes second. In line with the results of the research, some suggestions are included at the end of the research for families of Generation Z and school administrators

___

 • Atalay, G.E. (2019). Sosyal medya ve çocuk: “Babishko family fun TV” isimli Youtube kanalının eleştirel bir analizi. Erciyes İletişim Dergisi, Şubat 2019 Özel Sayı 1, 179-202.
 • Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: Selçuk University example. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255- 278.
 • Balcı, Ş. ve Tiryaki, S. (2014). Facebook addiction among high school students in Turkey. IISES-The International Institute of Social and Economic Sciences: Vienna 10th Academic Conference, Vienna, Austria, June 3-6, 2014, 120-134.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-229.
 • Berryman, R. ve Kavka, M. (2017). ‘I guess a lot of people see me as a big sister or a friend’: The role of intimacy in the celebrification of beauty vloggers. Journal of Gender Studies, 26(3), 307–320.
 • Bozkurt, V. (2018). Sosyal medya kullanan gençler arasında bencillik ve yalnızlık. Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Yayına haz. M. Aslan, İstanbul.
 • Christakis, N. A. ve Fowler, J.H. (2012). Sosyal ağların şaşırtıcı gücü ve yaşantımızı biçimlendiren etkisi. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Comte, A. (1974), The positive philosophy (New York: AMS Pres.) (Ed.:Abraham S. Blumberg)
 • Corsaro, W. A. (2015). The sociology of childhood. Los Angeles: Sage.
 • Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(3), 14-19.
 • Deniz, L. ve Tutgun Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057.
 • Driessens, O. (2016). The democratization of celebrity. Mediatization, promotion, and the body. In P. D. Marshall & S. Redmond (Eds.), A companion to celebrity (pp. 371–384). Chichester: Wiley.
 • Ekşili, N. ve Antalyalı, Ö.L. (2017). Türkiye’de Y kuşağı özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma: Okul yöneticileri üzerine bir araştırma. Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111.
 • Erdal, M. (2018). Personel bulma ve seçme süreçlerinde sosyal medya ağlarının rolü: X ve Y kuşakları açısından bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. http://dx.doi.org/10.12739/ NWSA.2017.12.3.4C0219
 • Erikson, E. (1998) Life cycle completed: Extended version. New York: WW Norton & Company.
 • Howe, N. ve Strauss W. (2007), The Next 20 Years: How customer and workforce attitudes will evolve. Harvard Business Review, 85 (7-8): 41-52.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık, 33. Baskı.
 • Kaşıkara, G. ve Doğan, U. (2017). Beğenilme arzusu: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-60.
 • Keleş, H. N. (2011). Y Kuşağı çalışanların motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2): 129-139.
 • Kelgökmen İlic, D. ve Yalçın, B. (2017). Y jenerasyonunun farklılaşan iş değerleri ve liderlik algılamaları. Journal of Yaşar University, 12(46), 136-160.
 • Köklü, B. (2019). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım özelliklerinin beğenilme arzusu, kendini mükemmeliyetçi gösterme ve sosyal kaygı ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigeneration employees: Strategies for effective management. The Health Care Manager, 19 (1): 65-76.
 • Lagree, Jean Claude (1991), Générations! Les Annales de Vaucresson.
 • Latif, H. ve Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 kuşağı ve 2000 kuşağının iş ve çalışma anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(4), 132-163.
 • Lovelock, M. (2017). Is every Youtuber going to make a coming out video eventually? Youtube celebrity video bloggers and lesbian and gay identity. Celebrity Studies, 8(1), 87–103.
 • Mannheim, K. (1950). Freedom, power, and democratic planning. New York: Oxford University Press. Erişim: https://archive.org/details/ freedompowerdemo00mannrich
 • Mannheim, K. (1952). Essays on the sociology of knowledge. (Ed. P. Kecskemeti). London: Routledge & Kegan Paul Ltd. https://archive.org/ details/essaysonsociolog00mann
 • Martínez, C. ve Olsson, T. (2019) Making sense of Youtubers: how Swedish children construct and negotiate the Youtuber Misslisibell as a girl celebrity, Journal of Children and Media, 13:1, 36-52, DOI: 10.1080/17482798.2018.1517656
 • Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 137-160.
 • Ofcom (2017). Children and parents: Media use and attitudes report.Access: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/ children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf Access: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/ children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
 • Tarhan, K. N. (2019). Bilinçli aile olmak: Ailede fırsat eğitimi. 7th Edition, Timaş Publishing: İstanbul, Turkey.
 • Tarhan, K. N. (2020a). “Güçlü bir toplum için aile güçlendirilmeli”. Erişim Adresi: https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-guclu-birtoplum-icin-aile-guclendirilmeli.html
 • Tarhan, K. N. (2020b). “Atakan’ın sosyal ve duygusal beyni de geliştirilmeli” değerlendirmesi. Erişim Adresi: https://www.nevzattarhan.com/profdr-nevzat-tarhanin-atakanin-sosyal-ve-duygusal-beyni-de-gelismelidegerlendirmesi.html
 • Tarhan, K. N. (2020c). “Haz, mutluluk ve huzur ayrı kavramlar”. Erişim Adresi: https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-hazmutluluk-ve-huzur-ayri-kavramlar.html
 • Thompson, J. B. (1995). The media and modernity: A social theory of the media. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Toruntay, H. (2011). Takım rolleri çalışması: X ve Y Kuşağı üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutgun-Ünal, A. (2013). Nesiller ayrılıyor: X, Y ve Z nesilleri. Açıkbilim, Erişim adresi: http://www.acikbilim.com/2013/09/ dosyalar /nesillerayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html
 • Tutgun-Ünal A. (2019). A study on Z generation’s social media usage, preference and educational usage in Turkey. Azerbaijan Journal of Educational Studies, 689(4), 65-82.
 • Tutgun-Ünal, A. (2020). Sosyal medya: Etkileri, bağımlılığı, ölçülmesi. 1.Baskı, Der Yayınları: İstanbul.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2020). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (22), 125-144.