TÜRK TELEVİZYON KANALLARINDA YABANCI FORMATLARIN GLOKALİZASYONU: BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Bu çalışma, global ölçekteki TV program formatlarının Türk televizyonlarına uyarlanması aşamasındaki süreçleri, yerelleştirme ve uygulama çalışmaları üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın temel amacı, tüm bu süreçler doğrultusunda Türk televizyonlarında format glokalizasyonu işleminin nasıl gerçekleştirildiği ve bu süreci etkileyen faktörlerin neler olduğu sorularının yanıtını bulmaktır. Bu yapımlar incelenirken, sektör profesyonelleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türk gelenek ve göreneklerine uygun tasarımlar yapmak, insan hikâyelerine yer vermek, güvenilir sunucu ile yol almak, hedef kitlenin beklentisini doğru analiz etmek, izleyiciyi tanımak ve ne istediğini öngörebilmek, karmaşık yapılardan uzak net içerikler üretmek, içeriğin yapısına göre her yöreye ait izler taşımasını sağlamak, izleyicide merak unsuru yaratmak, yaşamsal alışkanlıklara benzer hale getirmek gibi kriterler, Türkiye’deki televizyon programlarının yerelleştirilmelerindeki en önemli dinamikler arasında yer almaktadır

GLOCALIZATION OF FOREIGN FORMATS IN TURKISH TELEVISION CHANNELS: A FIELD RESEARCH

This study focuses on the processes, localization and implementation of the adaptation of global TV program formats to the Turkish televisions. The main purpose of this study is to find out how the format glocalization process is performed in the Turkish TVs and the factors that affect this process. While examining these productions, in-depth interviews were conducted with sector professionals. The dynamics such as making designs in accordance with Turkish traditions and customs, including human stories, proceeding with a reliable presenter, analysing the expectations of the target audience correctly, recognizing the audience and predicting what they will, producing clear content, ensuring that the content belonged to each region, arousing curiosity in the audience, making it similar to vital criteria are among the most important dynamics in the localization of TV programs in Turkey.

___

 • Asghari, M. ve B. Salmani. (2016). “Cultural-context Adaptation inTranslation of Children's Short Stories from English to Persian”. Academy Publication. 6: (5).
 • Balcı, E. (2009). “Televizyon Program Formatları: “Çarkıfelek” ve “Kim 500 Milyar İster” Programları Üzerine Bir İnceleme”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültür ve İletişim Dergisi. 12: (2).
 • Balkul, H. (2012). “Teknolojik Gelişmelerin Çevirmen ve Çeviri Mesleği Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkileri: Çeviri Alanında Yeni Yaklaşımlar”. Journal of Academic Inquiries. 7: (2).
 • Carveth, R. (1992). The reconstruction of the global media marketplace. Communication Research 19: (6).
 • Çelenk, S. (2009). “Televizyon Format Uyarlamalarında Kimliğin Mührü: Hayalin İçin Söyle”. Kültür ve İletişim. 12: (2).
 • Ferguson, M. (1995). “Media, markets, and identities: Reflections on theglobal-local dialectic”. Canadian Journal of Communication, 20.
 • Gündel, N. (2018). “Küresel Kültürün Türk Televizyonlarına Yansımaları: Yabancı Dizi Dramalarının Yerel Uyarlamaları”. Asos Journal-The Journal of Academic Social Science. 6: (77).
 • Kars, N. (2003). Herkes İzlesin. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kayaoğlu, E. (2016). Edebiyat ve Film: Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Kobya, (b.t) https://www.ceviriblog.com/2010/10/25/yerellestirme/
 • Mcquail, D. (1997). “After fire—television: The past half century in broadcasting, its impact on our civilization”. Studies of Broadcasting, 33.
 • Moran, A. (1998). Copycat TV: Globalisation, Program Formats and Cultural Identity. Luthon: University of Luthon Press.
 • O’Thomas, M. (2010). “Turning Japanese: Translation, Adaptation and the Ethics of Trans-National Exchange’’ içinde ‘’Adaptation Studies’’. America: University of Lincoln, Associated University Presses.
 • Şahin, B. ve Kalyoncuoğlu, S. (2014). Unilever Knorr’un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi. [Electronic Version] ISARDER. Vol. 6: 87
 • Uyarlama. (t.y.) https://kelimeler.gen.tr/uyarlama-nedir-nedemek-314468