TÜRKİYE'DE DİJİTAL PAZARLAMADA MARKA VE TÜKETİCİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemleri (televizyon, radyo, gazete, dergi) değil, internetin herhangi bir aracı kullanılarak gerçekleştirilen pazarlama şeklidir. E-pazarlama ya da çevrimiçi pazarlama gibi isimlerle de anılan bu pazarlama şekli, dünyada ve Türkiye’de özellikle son 10 yıldır popüler bir hale gelmektedir. Dijital pazarlama, reklamcılığın, pazarlama, alım-satım ve ödeme işlemlerlerinin tamamının yapıldığı platfformları değiştirdiğinden klasik pazarlamadaki kavramlara ek olarak pek çok kavramı beraberinde getirmiştir. Bu çalışma Türkiye’de dijital pazarlama sektöründeki marka ve tüketici ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilk olarak dijital pazarlamanın tanımı yapılmış ve literatürdeki benzer çalışmalar incelenmiştir. Ardından, dijital pazarlama ile ilgili mevcut problemler incelenmiş ve çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Son olarak Türkiye’deki dijital pazarlama farkındalığını ölçmek ve dijital pazarlamada marka ve tüketicilerin ilişkisini incelemek için bir anket çalışması yapılmış ve bu anketteki sonuçlar değerlendirilmiştir.

INVESTIGATION OF BRAND AND CONSUMER RELATIONSHIP OF DIGITAL MARKETING IN TURKEY

Digital marketing is a type of marketing which is done by not using traditional marketinf methods (television, radio, newspaper, journal) but by using any device of internet. This marketing style which is also called as e-marketing or online marketing is getting popular in Turkey and the world in espacially last 10 years. Digital marketing brought some new concenpts different from traditional marketing concepts because it changes all the platforms which advertisement, marketing, buying, selling and paying processes are made.This study aims to investigate the brand-consumer relationship in Turkey’s digital marketing. For this purpose, first of all, the definition of digital marketing and a literature survey were given. After that, current problems about digital marketing and solution recommendationd for each problem were presented. Finally, a questionnaire was made to measure the digital awareness level of Turkey and to investigate the brand-consumer relationship; and the results of this questionnaire was presented.

___

 • Abdüsselam M.S., Burnaz E., Ayyıldız H., Demir İ.K. (2015). “Web Teknolojilerinin E-Ticaret Ortamlarında Kullanımı İle İlgili İçerik Analizi: Türkiye’deki İlk 500 E-Ticaret Sitesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 10, 263-284.
 • Akkaya Ö. (2016)., “Sosyal Medya ve Spor Pazarlaması İlişkisi Taraftar Tutumlarını Belirlemeye Yönelik bir Araştırma Beşiktaş Spor Kulübü Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Arslan E. (2017). “Doğal Reklam: Güncel Bir İnternet Reklamcılığı Yöntemi Olarak Doğal Reklamın Tüm Yönleriyle İncelenmesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 563-584.
 • Bianchi C., Mathews S. (2016). “Internet Marketing and Export Market Growth in Chile”, Journal Of Business Research, 69, 426-434.
 • Bulunmaz B. (2016). “Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama”, TRTAkademi Dergisi, 1(2), 348-365.
 • Bulus A. (2016). “Elektronik Ticarette Internet Reklamcılığının Satın Alma Üzerine Etkisi: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Cengiz H., Karaarslan M.H., Akçalan E., Malko. E. (2016). “Sosyal Ağ Sitelerinde Marka Temelli İçeriklerin Paylaşılmasına Yönelik Güdülerin İncelenmesi: Facebook Örneği”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(3), 611-633.
 • Çakır M. (2017). “Tüketicilerin Sosyal Medyada Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, İktisadi Yenilik Dergisi, 4(3), 52-65.
 • Edin İ. (2016). “Spor Organizasyonlarında Sosyal Dijital Medya Düzenlemeleri ve Sinsi Pazarlama: 2016 Rio Olimpiyatları Örneği”, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 55-70.
 • Erdem Aydın İ. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 373-386.
 • Esener A. (2017). “Markaların Yaşadığı Olumsuz Olayların Online Medyada Krize Dönüşmesi Ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, TC Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güllü K., Karasakal S. (2016). “Kapadokya Bölgesinde Bulunan Konaklama İşletmelerinde E-Posta Yönetimi Üzerine Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 303-315.
 • İlhan İ., Çeltek E. (2016). “Mobil Pazarlama: Turizmde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 581-599.
 • Kaplan A., Haenlein M. (2010). “Users Of The World, Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media”, Business Horizons, 53, 59-68.
 • Kırık A.M. (2017). “Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 230-261.
 • Kuduz N. (2016). “Online Satış Yapan Web Sitelerinin Kalitesine İlişkin Tutum Değerlendirmesi: Uşak Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısı, 304-347.
 • Metin İ. (2016). “Dijital pazarlama araçlarının KOBİ’lerin ihracatına etkisi”, Journal of Human Sciences, 13(3), 4697-4709.
 • Mutlu B., Bazarcı S. (2017). “Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 27, 28-45.
 • Öksüz B., Altıntaş, V. (2017). “Sağlık Turizminde Dijital İletişim Kanallarının Kullanımı”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 59-75.
 • Sarısakal M.N., Aydın M.A. (2003). “E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil Ticaret”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(2), 83-90.
 • Savaşan A. (2017). “Sosyal Medyada Paylaşılan Müşteri Şikayetleri Üzerinden Hakkaniyet Teorisi ve Servqual Yaklaşımının İlişkilendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Skudiene V., Auruskeviciene V., Sukeviciute L. (2015). “Internationalization Model Revisited: Emarketing Approach”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 918-924.
 • Şahin E., Çağlıyan V., Başer H.H. (2017). “Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satınalma Davranışına Etkisi: Selçuk Üniversitesi İibf Örneği”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 67-86.
 • Topal İ., Temizkan V. (2016). “Tüketicilerin Mobil Sosyal Medya Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(5), 1456-1473.
 • Toros Dapiapis N. (2015). “Pazarlama İletişimi Açısından İnternet Ortamında Kullanılan Ağızdan Ağıza Pazarlama Tekniklerinin Marka Tercihine Etkisi”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 157-183.
 • Turgut E. (2016). “Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları İle Satın Alma Niyeti Ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.