DÜNYA DÜĞÜNDEN İBARETTİR: REALITY SHOW BAĞLAMINDA “ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA” PROGRAMI ÖRNEĞİ

Reality showlar, özellikle yerel platformlara yayılmış bir dizi sosyal alana nüfuz etme kabiliyeti ile öncelikle Hollanda’da ortaya çıkmış ve ardından dünya çapında geniş bir popülerliğe ulaşmıştır. Ayrıca bu tarz programlar gerçek durumlar içinde kalan gerçek insanların arasındaki ilişkileri, reyting amacıyla imal edilmiş performanslarla da bulanıklaştırmıştır. Bu gösterilerde bir vitrin oluşturulmuş, bu vitrine çıkan oyuncular da performanslarıyla sundukları dramaları izleyicilerin ev rahatlığında, oturma odalarına getirmek suretiyle buluşturmuştur. Bu çalışmada amaç izleyicilerin programa dair izleme motivasyonlarını ortaya koymak, sunucunun programdaki rolünü Goffman’ın Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu kitabında belirttiği öncüllere bağlı kalarak değerlendirmek ve programdaki cinsiyet rollerine dair izleyici görüşlerini analiz etmektir. Çalışmada programı izleyen yedi kişi ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular ‘’izleme motivasyonu, mahremiyet, sunucu rolü, yarışmacı rolü ve cinsiyet rolleri’’ isimlendirmeleriyle beş başlıkta analiz edilmiştir. Buna göre, sunucunun sergilediği performans görüşmeciler nezdinde gerçek olarak algılanmakta, programda kadın temsili yemek ve ev işi yapma gibi formlar üzerinden anlatılmaktadır. Bu makale kapsamında kısıtlı biçimde çalışılan Reality Show formatı, gerçeklik ile kurguyu birbirinden ayırmanın zor olması yönüyle farklı programlar üzerinde ve daha geniş bir örneklem seçilerek daha detaylı biçimde araştırılmalıdır.

THE WORLD IN TRUTH IS A WEDDING: EXAMPLE OF "ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA" IN THE CONTEXT OF REALITY SHOW

Reality shows first appeared in the Netherlands with the ability to penetrate a range of social areas, were primarily seen in the local area, and subsequently reached a wide popularity worldwide. This format has blurred the lines between real people in real situations by the help of the performances produced for the purpose of rating. In these performances, a showcase has been created, and the actors who were playing in this showcase staged the dramas they presented with the performances. These dramas were watched by the audiences in their comfortable living rooms. In this respect, the aim of this study is to reveal the audiences’ motivation while they were watching these programs. Also, this study evaluates the role of the presenter in the program by adhering to the predecessors stated in Goffman's Presentation of Self in Daily Life and analyses the views of the audience on gender roles in the program. In the study, in-depth interview method was used with seven people who are the audiences of the program. The findings of the interviews were analysed under five headings: “monitoring motivation, privacy, presenter’s role, competitor’s role and gender roles”. The performance of the presenter is perceived as real in the presence of the interviewers, and the program is explained through forms such as female representative food and housework. According to this, the performance of the presenter is perceived as real in the presence of the interviewers, and the program is explained through forms such as female representations for cooking and housework. The reality show format, which has been studied in a limited manner within the scope of this article, should be explored in more detail by selecting a larger sample on different programs based on its characteristic which is hard to make a differentiation between reality and fiction.

___

 • Baudrillard, Jean (2005) Simülakrlar ve Simülasyon. Oğuz Adanır (çev.), Ankara: Doğu Batı Yayınları Chung, Siyoung ve Cho Hichang (2014) “Parasocial Relationship via Reality TV and Social Media: Its implications Forcelebrity Endorsement”. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business. s. 47-54.
 • Çetinbaş, Tuba (2016) Medya Gösterisi ve Bireylerin Metalaşması: Bu Tarz Yarışması. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2017 s.1-20.
 • Dursun, Çiler (2013) İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Fawkes, Johanna (2014) “Performance and Persona: Goffman and Jung's approaches to professional identity applied to public relations”. Public Relations Review. Mart. Sayı 41, s: 1-17.
 • Goffman, Erving (2014) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Metis Yayıncılık.
 • Göker, G. (2015) “Tele-yaşamlar: Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında Türkiye'de Realite Programlar”, Global Media Journal TR Edition, Cilt: 6, Sayı: 11, 261-282.
 • Hill, A. (2005) Reality TV: Audiences and Popular Factual Telvision. London: Routledge.
 • İlhan, Vahit ve Usta, Derya (2018) “Televizyonda Gündüz Kuşağı Programlarındaki Dönüşüm: Esra Erol’da Örneği”, Erciyes İletişim Dergisi. Temmuz 2018 Cilt: 5, Sayı: 4, s: 571-598.
 • Mast, Jelle (2016) The Dark Side of Reality TV:Professional Ethics and the Treatment of Reality Show Participants. International Journal of Communication Vol., s. 2179–2200.
 • Palmer, G. (2006) Video vigilantes and the work of shame. Jump Cut, 48. Erişim Adresi: http://www.ejumpcut.org/archive/jc48.2006/shameTV/
 • Piper, Helen (2006) Understanding Reality Television Reality TV –Audiences and Popular Factual Television Reality TV, Realism and Revelation. Cilt 47, Issue 1, Bahar 2006, Pages 133–138.
 • Türkoğlu, Nurçay (2010) Toplumsal Dönüşümler ve Medyada İzleyici Katılımı. Tübitak Raporu Proje No: 110K004 (2515-COST-SOBAG), s. 1-184.