MEDYA, GENÇLİK, SUÇ VE AHLAKİ PANİK

Bu çalışma, genç suçluluğunun medyadaki sunumu ve bir ahlaki paniğin yaratılması ve sürdürülmesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ahlaki panikler sosyal değer ve çıkarlara bir tehdit olarak ortaya çıkan durum, olay, kişi ya da kişiler olarak tanımlanmaktadır. Ahlaki panikler politikacılar tarafından vekaletin yönlendirilmesi, iş dünyası tarafından belirli pazarlarda satışların artırılması ve medya tarafından toplumsal ilişkilerin haber yapmaya değer bir hale getirilmesi için günlük inşa edilir. Günümüz gençliğinin var olduğu sayılan davranışlarının bir ahlaki paniğin “kaynağı” olduğu tartışılacaktır. Genel olarak gençlerin belalı, sorunlara yol açan kişiler olarak görülmesi ile böyle bireyler tarafından işlenen suç vakalarının arttığı algısı doğasında daha rastgele ve daha şiddetli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı gençliğin kitle iletişim araçlarındaki sunumunu ve bu tür olumsuz sunumların halkın bütün gençler ve özellikle de genç suçlular kaynaklı korkusunun yükselmesine olan etkisini irdelemektir.

MEDIA, YOUTH, CRIME AND MORAL PANIC

This article will examines the distinction between representation of youth crime in the media and the creation and continuance of a moral panic. Moral panics have been described as a condition, episode, person or group of persons which emerge to become defined as a threat to societal values and interests. Used by politicians to orchestrate consent, by business to promote sales in markets, and by media social affairs newsworthy, moral panics are constructed daily. It will be argued that the alleged behavior of today’s youth is the “source” of a moral panic. In general, youth are seen as troubled and troubling with the perception that incidents of crime committed by such individulas are increasing, becoming more random, and more violent in nature. The purpose of this article is to demonstrate this portrayal of youth to be the case in the media and to analyze the implications of such negative portrayals in the promotion of the public’s fear of all youth and young offenders in particular.

___

 • Adoni, H. ve Cohen. A.A. (1990) Social Conflict and TV News. Newbury Park, London: Sage Publications.
 • Alemdar Korkmaz ve İ. Erdoğan. İletişim ve Toplum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Alemdar, K. ve Kaya R. (1983) Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Korkmaz, A. (1999) Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. İstanbul: Afa Yayıncılık A.Ş.
 • Althusser, L. (1994) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çev: Y. Alp ve M. Özışık. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atabek, N. ve Dağtaş E. (1998) Kamuoyu ve İletişim. Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Eskişehir: Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını.
 • Atmore, C. (1997) Rethinking Moral Panic and Child Abuse for 2000, in J. Besant and R. Hill (eds) Youth, Crime and the Media. Melbourne: National Clearing House for Youth Studies,
 • Avşar, Z. ve Öngören G (2003). Radyo ve Televizyon Hukuku. Ankara: Piramit Yayıncılık,
 • Aziz, A. (1982) Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları.
 • Barak, G. (1994) Media, Society and Criminology. Media, Process and the Social Construction of Crime. New York: Garland.
 • Baldini, M. (2000) İletişim Tarihi. Çev: Gül Batuş. İstanbul: Avcıol Basın Yayın.
 • Barbier, F. ve C. B. Lavenir. (2001) Diderot’dan İnternete Medya Tarihi. Çev:Kerem Eksen. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Batmaz, V. (2003) Medyaya Düşman Yetiştiriyorum. İstanbul: Karakutu Yayınları,
 • Bauman, Z. (2002) Sosyolojik Düşünmek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Belsey, A. Ve R. Chadwick.(1998) Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bektaş, A. (1996) Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Berger, A.A. (1993). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. A.Ü. Yayınları, Eskişehir.
 • Boethius, U. (1994) Youth, Media and Moral Panics, in Youth Culture in Late Modernity. Sage, London.
 • Bremner, M.A. (1997) Youth and Youth Crime.:A Moral Panic. A Content Analysis of Four Ontario Newspapers. (çevirimçi) http://www.collectionscanada.gc.ca
 • Burton, G. (1995) Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş. Çev: N.Dinç, İstanbul: Alan Yayıncılık.Bülbül, A. R. (2001) İletişim ve Etik. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cevizci, A. (2000) Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cohen, S. (2002) Folk Devils and Moral Panics. London: Routledge
 • Cohen, S. ve Young J. (1973) The Manufacture of News. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Chermark, S. (1994) Crime in the News Media: a Refined Understanding of How Crimes Become News. Media, Process, and the Social Construction of Crime. New York: Garland,
 • Chomsky, N (1999). Medya Gerçeği. İstanbul:Tümzamanlar yayıncılık.
 • Chomsky, N. (1995) Medya Denetimi. İstanbul: Tümzamanlar yayıncılık.
 • Critcher, C. (2003) Moral Panics and The Media. Philadelphia: Open University Press,
 • Critcher, C. (2000) Media, Government and Moral Panic: The Politics of Paedophilia in Britain 2000-1, Journalism Studies, 3 (4): 520-34, 2002.
 • Curan, J. ve Colin S. (1999) Basın ve Popüler Kültür. Popüler Kültür ve İktidar. Der: Nazife Güngör. Ankara: Vadi Yayınları, ss.439-464.
 • Demirbaş, T. (2001) Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Doğan, D. M. (1993) İletişim veya Dehşet Çağı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Dönmezer, S. (1995) Kriminoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Dursun, Ç. (2001) TV Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (1997) İletişim, Egemenlik, Mücadeleye Giriş. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Erdoğan İ. ve Korkmaz A. (2002) Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.
 • Erdoğan İ. ve Korkmaz A. (1990) İletişim ve Toplum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Fiske, J. (1997) British Culturel Studies and Television. Channels of Discourse. London: Routledge, ss. 254-290.
 • Fiske, J. (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim Sanat Yayınları/ ARK.
 • Gezgin, S (1996). “Göstergesel Şiddet (Ekrandan Sıçrayan Kan).” Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı I, Sayı: 11, Eylül-Ekim 1996.
 • Gezgin, S. (2002) Basında Fotoğrafçılık. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Goode, E. and Ben-Yehuda, N. (1994) Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Oxford: Blackwell.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik Çözümlemesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
 • Girgin, A. (2000) Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Harlak, H. (2000) Önyargılar: Psikososyal Bir İnceleme. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., and Roberts, B.,(1978) Policing the Crisis: Mugging, The State and Law and Order. London: Macmillan.
 • Hunt, A. (1997) “Moral Panic” and Moral Language in The Media. British Journal of Sociology, 48 (4): 629-48.
 • Işık, M. (2002) Kitle İletişim Teorilerine Giriş. İstanbul: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • İmançer, D. (2004) “Sosyal Psikolojik Açıdan Sterotip Kavramının Dil ve Metin Analizinde Kullanımı”.Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. Cilt:3, Sayı:3, Konya, ss.128-142
 • İnceoğlu, Y. (1994) Çeşitli Ülkelerde Medya. İstanbul: Der Yayınları.
 • İnceoğlu, Y. (1994) Medya ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları.
 • Jenkins, P. (1992) Intimate Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britain. Newyork: Adline de Gruyter.
 • Jenkins, P. (1999) Synthetic Panics: The Symbolic Politics of Designer Drugs. New York: New York University Press.
 • Jewkes, Y. (2004) Media and Crime. London:GBR:Sage Pullications, Incorporated.
 • Kidd-Hewitt, D. (1995) Crime and The Media: A Criminological Perspective. Pluto, London.
 • Le Bon, G. (1997) Kitleler Psikolojisi. İstanbul: Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Lipson, L. (2003) Uygarlığın Ahlaki Bunalımları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,
 • Lupton, D. (1994) Moral Threats and Dangerous Desires: AIDS in the News Media. Taylor and Francis, London.
 • MacKuen, Michael and Steven L. Coombs. (1981). More Than News: Media Power in Public Affairs, Beverly Hills: Sage.
 • McQuail, D. ve Steven W.(1997) Kitle İletişim Modelleri. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Mattelard, A. ve M. (1998) İletişim Kuramları Tarihi. Çev: Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Meydan Larousse. (1980) Büyük Lügat ve Ansiklopedi “Suç” Md. Cilt:11, İstanbul: Meydan Yayınevi.
 • Miller, D. Kitzinger, J., Wiliams, K. And Beharrell, P. (1998) The Circuit of Mass Communication: Media Strategies, Representation and Audience Reception in the AIDS Crisis. London: Sage, London.
 • Mutlu, E. (1998) İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/ARK.
 • Noelle-Neumann, E.(1998) Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Keşfi. Çev: Murat Özkök. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Oskay, Ü.(1969)Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Oskay, Ü. (1993) XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ozankaya, Ö. (1995) Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Özer, Ö. (2007) Medya, Şiddet ve Toplum. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özgen, M. (1998) Gazetecinin Etik Kimliği. İstanbul: TGC Yayınları.
 • Parsa, S (1993). Televizyon Haberciliği ve Kuramları. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Poole, R. (1993) Ahlak ve Modernlik. Çev: Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Postman, N. ve Powers S. (1994).Televizyon Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • P Tunç. İstanbul: Kavram Yayınları
 • Rigel, N. (2000) İleti Tasarımında Haber. İstanbul: Der Yayınları.
 • Soygüder, Ş. “Türk ve Batı Medyasından Örneklerle Törel Ürkü (Moral Panic) Kavramı” (çevirimiçi) http://www.dorduncukuvvetmedya.com, 12.04.2004.
 • Smith, P. (2005) Kültürel Kuram. İstanbul:Babil Yayınları
 • Springhall, J. (1998) Youth, Popular Culture and Moral Panics. Penny Gaffs to Gangsta-Rap, 1830-1996. New York: St. Martin's Press.
 • Thompson, K. (1998) Moral Panics. London: Routledge, London
 • Tokgöz, O. (2000) Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tüfekçioğlu, H. (1998) İletişim Sosyolojisine Başlangıç. İstanbul: Der Yayınları, İstanbul,
 • Ungar, S. (2001) Moral Panic Versus the Risk Society: The Implications of the Changing Sites of Social Anxiety, British Journal of Sociology, 52 (2): 271- 92.
 • Yavuzer, H. (2001) Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yumlu, K. (1990) Kitle İletişim Araştırmaları. İzmir: Neşe Yayıncılık.
 • Waddington, P.A.J. (1990) “Mugging as a Moral Panic.” British Journal of Sociology, 37 (2):245-59
 • Watney, S.. (1988) “AIDS, “moral panic theory and homofobia”, in P.
 • Aggleton and H. Homans (eds). Social Aspects of AIDS. London: Falmer
 • Welch, M., Fenwick, M. and Roberts, M. (1997) Primary Definitions of Crime and Moral Panic: a Content Analysis of Experts’ Quotes in Feature Newspaper Articles on Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(4):474-94.
 • Young, J. (1971) The Drug Takers: The Social Meaning of Drug Taking. London:Paladin.
 • Yüksel, E. (2001) Medyanın Gündem Belirleme Gücü. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Medya ve Polis” Sempozyumu, 29 Nisan 2003, RTÜK Yayın NO:5, Ankara.
 • “Radyo ve Televizyonlarda Şiddet ve İntihar Haberlerinin Sunumunun Toplum Üzerine Etkileri” Sempozyumu, 23 Mart 2002, RTÜK Yayın No:6, Ankara.