SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ BAĞLAMINDA YENİ NESİL ALGI YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, algı yönetimi için hedef kitleye ulaşımıkolaylaştırmıştır. Geçmişte geleneksel medya araçlarıyla gerçekleştirilen algı yönetimifaaliyetleri bugün sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla yeni bir mecra kazanmıştır. Etkileşimlibir iletişim ortamı oluşturması, anındalık, kolaylık, maliyetsizlik gibi diğer getirileriyle sosyalmedya üzerinden yapılan algı yönetimi, günümüzde “yeni nesil algı yönetimi” biçimindeadlandırılabilir. Çeşitli stratejilerle gerçekleştirilen yeni nesil algı yönetimi faaliyetlerinikurum ya da kuruluşlar kullanabilecekleri gibi bireyler de kullanabilmektedir. Ayrıca, sosyalmedya fenomenlerinin de bu faaliyetleri gerçekleştirdikleri söylenebilir. Bu bağlamdaçalışmada yeni nesil algı yönetimi faaliyetlerinin sosyal medya fenomenleri boyutuylaincelenmesi amaçlanmıştır. En çok takipçiye sahip ilk üç sosyal medya fenomenininbelirlenen tarih aralığındaki paylaşımlarına yönelik içerik çözümlemesinde bulunularak algıyönetimi stratejilerinin kullanılma durumu ve kullanılıyor ise hangi stratejilerin kullanıldığısaptanmış ve ele alınan örneklem kapsamında sosyal medyada algı yönetimi stratejilerininsosyal medya fenomenleri tarafından kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

AN INVESTIGATION ON NEW GENERATION PERCEPTION MANAGEMENT STRATEGIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL MEDIA INFLUENCERS

Developments in communication technologies have facilitated the access to the targetaudience for perception management. Perception management activities carried out withtraditional media tools in the past have gained a new medium with the emergence of socialmedia today. Social media has benefits such as creating an interactive communicationenvironment, instantness, convenience, and no cost. Perception management over socialmedia can be called "new generation perception management". Institutions or organizationscan use the new generation perception management activities carried out with variousstrategies, as well as individuals. It can be said that social media influencers also carry out theseactivities. In this context, it is aimed to examine the new generation perception managementactivities in terms of social media influencers. By analyzing the content of the first three socialmedia influencers with the most followers in the specified date range, the use of perceptionmanagement strategies and, if used, which strategies were used were determined, and withinthe scope of the sample considered, it was concluded that perception management strategiesin social media were used by social media influencers

___

 • Agostino, D., Arnaboldi, M. ve Calissano, A. (2019). How to quantify social media influencers: An empirical application at the Teatro alla Scala. Heliyon, 5(5), s.s. 1-7.
 • Alikılıç, İ. ve Özkan, B. (2018). “Bir Sosyal Medya Pazarlama Trendi, Hatırlı Pazarlama ve Etkileyiciler: Instagram Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma”. International Journal of Social Science, 1(2), s.s. 43-57.
 • Aslan, A. ve Ünlü, D. G. (2016). “Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme”. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), s.s. 41-65.
 • Audrezet, A., Kerviler, G. ve Moulard, J. G. (2018). “Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation”. Journal of Business Research, 117, s.s. 557-569.
 • Avcılar, M. Y., Demirgüneş, B. K. ve Açar, M. F. (2018). “Instagram Reklamlarında Ürün Destekçisi Olarak Sosyal Medya Fenomeni Kullanımının Reklama Yönelik Tutum ve E-WOM Niyetine Etkilerinin İncelenmesi”. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, s.s. 1-27.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Callamari, P. ve Reveron, D. (2003). “China's use of perception management”. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 2003, 16(1), s.s. 1-15.
 • Cüceloğlu, D. (2018). İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Doruk, S. K. (2015). İknanın Sosyal Psikolojisi. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Dijk, J. V. (2018). Ağ Toplumu. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Dökmen, Ü. (2010). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eraslan, L. (2018). Sosyal Medya ve Algı Yönetimi: Sosyal Medya İstihbaratına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güngör, N. (2016). İletişim: Kuramlar, Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hudders, L., Jans, S. D. ve Veirman, M. D. (2020). “The commercialization of social media stars: a literature review and conceptual framework on the strategic use of social media influencers”. International Journal of Advertising, s.s. 1-49.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Jacobson, J. (2020). “You are a brand: social media managers’ personal branding and ‘the future audience”. Journal of Product & Brand Management, 29(6), s.s. 715-727.
 • Kırık, A. M., Var, S. S. A., Özkoçak, V. ve Darıcı, S. (2020). “Pandemi Dönemlerinde İletişim Ve Algı Yönetimi: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Örneği”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(104), s.s. 36-57.
 • Kim, W., Jeong, O., K. ve Lee, S., W. (2010). “On social web sites”. Information Systems. 35(2), s.s. 215-236.
 • Macnamara, J. (2018). Evaluating public communication: Exploring new models, standards, and best practice. London, UK: Routledge.
 • Marwick, A. ve Boyd, D. (2011). “To see and be seen: Celebrity practice on Twitter”. Convergence. 17(2), s.s. 139-158.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media?. Erişim adresi (12 Temmuz 2018): https://icrossing.co.uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
 • Nizam, F. ve Salğar, N. (2018). “Yeni Medyada Tek Tıkla Şöhret Üretimi: İnternet Videolarıyla Gelen Şöhret”, Uluslararası İletişimde Yeni Eğilimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, s.s. 135-147.
 • Otara, A. (2011). “Perception: A guide for managers and leaders”. Journal of Management and Strategy. 2(3), s.s. 21-24.
 • Özer, M. A. (2012). “Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri”. Karadeniz Araştırmaları, 33, s.s. 147-180.
 • Pugh, J. L. (2010). A qualitative study of the Facebook social network: The desire to influence, associate and construct a representative and ideal identity (Graduate thesis). College of Business Administration Honors Program at California State University, Long Beach.
 • Pustu, Y. (2017). “Algı Yönetimi: Kavramsal ve Teorik Bakış Açısı”. B. Karabulut (Ed.), Algı Yönetimi (s. 309-329) içinde, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mengü, M. ve Türk, E. (2021). “Digital perception management”. S. K. Doruk, S. Mengü ve E. Ulusoy (Ed.), Digital siege (s. 165-178) içinde, İstanbul: Istanbul University Press.
 • Raun, T. (2018). Capitalizing intimacy: New subcultural forms of micro-celebrity strategies and affective labour on YouTube. Convergence, 24(1), s.s. 99-113.
 • Ronnie, L. ve Ronnie, M. ve Xiong, N. (2003) “Perception management: An emerging concept for information fusion”. Information Fusion. 4(3), s.s. 231-234.
 • Sabuncuoğlu, A. ve Gülay, G. (2014). “Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı: Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, s.s. 1-24.
 • Safko, L. (2010). The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success. New York: John Wiley & Sons.
 • Sarıtaş, A. (2018). “Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi”. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), s.s. 62-74.
 • Saydam, A. (2017). Algı Yönetimi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls: Celebrity and community in the age of social networks. Bern: Peter Lang.
 • Sezgin, A. (2016). “Türkiye'de Instagram Fenomenleri: Sosyal Paylaşım Ağlarında İnşa Edilen Yaşamların Kültürel Analizi”. Journal of International Social Research, 9(43), s.s. 2144-2150.
 • SlideShare. (t.y.). WeAreSocial Digital: 2020 Raporu. Erişim adresi (13 Temmuz, 2019): https://www.slideshare.net/DataReportal/digital2019-turkey-january-2019-v01.
 • SocialBlade. (t.y.). En çok takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri. Erişim adresi (1 Eylül 2019): https://socialblade.com/youtube/top/country/tr/mostsubscribed
 • Şeyhanlıoğlu, H. (2017). “Siyasi Partiler ve Liderler: Dünyadan Ve Türkiye’den Algı ve İmaj Yönetimi Örnekleri”. B. Karabulut (Ed.), Algı yönetimi (s. 331-355) içinde, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Taşkıran, H. (2016). “Kurumsal Algıların Yönetimi Açısından Sosyal Medya: Halkla İlişkiler Alanına Yönelik Bir Değerlendirme”. A. Büyükaslan ve A. M. Kırık (Ed.), Sosyal medya araştırmaları 3 (s. 367–396) içinde, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Taşkıran, H. (2018). “Algı Yönetimi Açısından Halkla İlişkilere Yöneltilen Eleştiriler ve İlişkisel Paradigma Ekseninde Bir Değerlendirme”. A. Z. Özgür & A. İşman (Ed.), İletişim Çalışmaları 2017 (s. 312–325) içinde, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları.
 • Taşkıran, H. B. (2019). Uses and gratifications approach, social media and personal branding: A study on social media users in Turkey. Communication Today, 10(1), s.s. 142-155.
 • TDK. (t.y.). Algı. Erişim adresi (18 Temmuz 2019): http://sozluk.gov.tr/
 • TDK. (t.y.). Ünlü. Erişim adresi (18 Temmuz 2019): http://sozluk.gov.tr/
 • TDK. (t.y.). Fenomen. Erişim adresi (18 Temmuz 2019): http://sozluk.gov.tr/
 • Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga: Bir Fütürist Ekonomi Analizi Klasiği. İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Tutar, H. (2008). Simetrik ve Asimetrik İletişim Bağlamında Örgütsel Algılama Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Türk, M. S. (2017). “Algı Yönetimi ve İletişim: Algının Ötesinde Bir Gerçeklik Var Mı?”. B. Karabulut (Ed.), Algı yönetimi (s. 13-37) içinde, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Uğurlu, Ö. (2008). Halkla ilişkilere “algı” çerçevesinden bakış. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 32, s.s. 145-165.
 • Weinberg, T. (2009). The new community rules: Marketing on the social web. Boston: O'Reilly Media, Inc.
 • Zaman, K. (2007). Perception management: A core IO capability (Master thesis). Naval Postgraduate School, Monterey CA.
 • Zerfass, A., Verhoeven, P., Moreno, Á., Tench, R., ve Verčič, D. (2016). European communication monitor 2016: Exploring trends in big data, stakeholder engagement and strategic communication: Results of a survey in 43 countries. Brussels: EACD/EUPRERA, Quadriga Media Berlin.