ÖTEKİLEŞTİRME BAĞLAMINDA YILMAZ GÜNEY’İN YOL FİLMİ

Batı metafizik düşünce geleneği etkisini günümüze kadar devam ettirirken “öteki”, “ötekilik”ve “ötekileştirme” pratiklerinin kullanımı Aydınlanma hareketi sonrası artış göstermiştir.Aklı hayatın merkezine alarak kendisini merkezde konumlandıran Batılı özne dışında herşey nesneleşmiştir, ötekileştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Yılmaz Güney’in Yol filminiötekileştirme bağlamında değerlendirmektir. Bu bağlamda Yol filminde neyin ötekileştirildiğieleştiriye tabi tutulurken, Güney’in Yol filminde Alman şarkiyatçılığının izleri sürülmüştür.

THE ROAD MOVIE OF YILMAZ GÜNEY’S IN THE CONTEXT OF OTHERIZATION

While the tradition of Western metaphysics has continued its influence until today, thepractices of "other", "otherness" and "otherization” increased after the Enlightenmentmovement. Everything, except the Western subject that places itself in the center by takingrationality center of life, is objectified and otherized. The purpose of this study is to evaluateYılmaz Güney's Road Film in the context of German Orientalism. Within this context, whilewhat had been marginalized in the movie The Road was criticized, German orientalism weretraced back, too.

___

 • Divitçioğlu, Sencer. (2015) Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul: Alfa Yayınları
 • Erdem, Burcu Kaya (2011). Doğu Batı İkileminde El Cezire: Ankara: Vadi Yayınları
 • Froom, Erich (2018). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. Say Yayınları
 • İnalcık, Halil (2008). Doğu Batı Makaleler 2. Ankara, Doğu Batı Yayınları
 • Hentsch, Thierry (1996). Hayali Doğu: Batı'nın Akdenizli Doğu'ya Politik Bakışı: Metis Yayınları
 • Marx, Engels (2017) Doğu Sorunu: Türkiye, Ankara: Sol Yayınları
 • Marx, F. Engels, Ouevres Choisies, Editions du progress, Moscou 1955, Tome 1, s.251 akt. Divitçioğlu, Sencer. (2015) Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul: Alfa Yayınları s.135
 • Marx, Misere de la philosophie, ceuvres, Pleiade, op. Cit. s.79 ak. Divitçioğlu, Sencer. (2015) Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul: Alfa Yayınları s.132 Moran, B. (2007) Edebiyat Kuramları ve eleştirileri. İstanbul İletişim Yayınları
 • Said, Edward W. (2010) Şarkiyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışları, İstanbul, Metis Yayınları
 • Weber, M. (2012-a). Ekonomi ve Toplum Cilt-1. Latif Boyacı (Çev.) İstanbul Yarın Yayınları İnternet:
 • Güney, Yılmaz (2015) Arşiv Odası: BBC Türkçe https://www.youtube.com/watch?v=1wPHG7WqBVI Erişim Tarihi (29 Eylül 2020)
 • Güney, Yılmaz. Gören, Şerif (1982) Yol. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yol_(film)