AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA ÜÇÜNCÜ DEVLET VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Aile birleşimi, menşe devlet ülkesinde yasal olarak ikâmet eden bir yabancının, aile üyelerinin, bu devlette aile birliğinin oluşması için, ailenin meydana gelişinin ikâmet edenin, ülkeye girişinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak üzere ev sahibi devlete girişi ve ikâmet etmesidir. Bu sayede, yabancının Avrupa Birliği’nin temel amaçları doğrultusunda sosyal ve ekonomik uyumu da temin edilmeye çalışılmaktadır. Yürürlükteki mevzuatta üye devlet vatandaşları ile üçüncü devlet vatandaşları açısından aile birleşiminin şartları ve sonuçları farklı şekillerde düzenlenmiştir. Diğer yandan, Türk vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin öncelikle ve doğrudan Ortaklık Mevzuatı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise aile birleşimini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında temel hak olarak kabul etmekte ve aile birleşimine ilişkin bu farklı düzenlemelere dair uyumlaştırıcı kararlar almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, üçüncü devlet vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını incelemektedir.

ANALYSIS ON THE RIGHTS OF THE FAMILY REUNIFICATION OF THE THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE LIGHT OF THE DECISIONS OF COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Family reunification means the entry into and residence in the host state by family members of State of origin national residing lawfully in that host state in order to preserve the family unit, whether the family relationship arose before or after the resident's entry. In this way, it is endeavored to facilitate the social and economic adaptation of foreigners in line with fundamental European Union objective. Conditions and results of family reunification on European Union citizens and third-country nationals are differently arranged under the legislation in force. On the other hand, Association Legislation is primarily and directly implemented in family reunification of Turkish citizens. Court of Justice of the European Union acknowledges that family reunification is fundamental right in the light of European Court Of Human Rights judgements and takes reintegrative decisions about these different regulations. The main purpose of this study is to examine the Court of Justice of the European Union decisions on family reunification of third-country nationals.

___

 • Baykal, Sanem; Göçmen, İlke (2016). Avrupa Birliği Kurumsal Hukuk. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Can, Hacı; Konuk, Bahar (2006). “11 Kasım 2004 Tarih ve C-467/02 Sayılı Çetinkaya – Baden-Württemberg Eyaleti Kararının Çevirisi”, Can, Hacı (Der.). Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı-Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşımına İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararlarının Çevirileri, TOBB Yayın Sıra No: 2006-31, 397-409.
 • Can, Hacı; Özen, Çınar (2005). Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Elçin, Doğa (2017). “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Aile İkamet İzni: Aile Hayatı Hakkı mı? Aile Birleşimi Hakkı mı?”. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 7(30), 117-194.
 • Göçmen, İlke (2015). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Göçmen, İlke (2014). “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 73-121.
 • Göçmen, İlke; Tezcan, Narin (2014). “Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Ankara Barosu Dergisi, 4, 609-621.
 • Gökçe, Yasir (2013). Uluslararası Metinler, AB Düzenlemeleri ve ABAD Kararları Işığında Avrupa Birliği’nde Aile Birleşimi. Bursa: Legal Yayıncılık.
 • İltica ve Göç Mevzuatı. 2005. http://www.goc.gov.tr/files/files/ iltica_goc.pdf (Erişim Tarihi: 07.11.2018).
 • Lawson, Rick (2007). “Family Reunification and the Union’s Charter of Fundamental Rights, Judgement of 27 June 2006, Case C- 540/03, Parliament v. Council”. European Constitutional Law Review, 3(2), 324-342.
 • Özkan, Işıl (2017). Göç, İltica ve Sığınma Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Reçber, Kamuran (2018). Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinler. Bursa: Dora Yayınları.
 • Reçber, Kamuran (2016). Türkiye ve Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku. Bursa: Dora Yayınları.
 • Tryfonidou, Alina (2009). “Family Reunification Rights of (migrant) Union Citiziens: Towards a More Liberal approach”. European Law Journal, 15(5), 634-653.
 • Wiesbrock, Anja (2010). “Court of Justice Of the European Union-The Right to Family Reunification of Third-Country Nationals under EU Law; Decision of 4 March 2010, Case C-578/08, Rhimou Chakroun v. Minixter van Buitenlandse Zaken”. European Constitutional Law Review, 6(3), 462-480.
 • Yücel, Gerçek Şahin (2013). “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Avrupa Birliği Vatandaşlığı ile İlgili Son Yaklaşımları”. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 21(2), 37-54.