ENDÜSTRİ 4.0’IN İTİCİ GÜÇLERİNİN TÜRKİYE VE ÇİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ülkeler endüstride ekonomik rekabet güçlerini arttırabilmek için, üretim sistemlerinde teknolojik donanımlar kullanmaktadır. Sanayinin ilerlemesi ve sanayi devrimlerinin oluşması, günümüzde itici güçler olarak adlandırdığımız teknolojik donanımları ortaya çıkarmaktadır. Zamanla farklı itici güçlerin etkisiyle endüstriye belirli kademeler kat ettirmiştir. Bu, günümüzde “Endüstri 4.0” kavramı ile tanımlanmaktadır. Sanayi devriminin gelişimi ülkeler üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. Bu etkiler birçok farklı itici güç sonucu meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, sanayi devriminin gelişim süreci sonucu gelinen nokta olan Endüstri 4.0 dönemini anlatarak, itici güçlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Aynı zamanda Endüstri 4.0’ın itici güçlerinin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimlerini nasıl etkilediğine değinilmiştir. Türkiye ve Çin’in itici güçler sonucu nasıl etkilendiği, iki ülkenin de gelecek hedefleri, Endüstri 4.0 açısından ekonomik gelişimleri incelenmiştir.

THE PROPULSIVE FORCES OF INDUSTRY 4.0 EFFECTS ON TURKEY AND CHINA

Countries use technological equipment in their production systems to increase their economic competitiveness in the industry. The progress of the industry and the formation of industrial revolutions have brought about the technological equipment which we call the driving forces today. Over time, different propulsive forces have influenced the industry to a certain extent and are now defined by the concept of " Industry 4.0". The development of the industrial revolution has had a great impact on the countries. These effects have been the result of many different propulsive forces. The aim of this study is to explain the positive and negative aspects of the propulsive force by explaining the period of the Industrial Revolution, which is the final point of the development process. At the same time, it has been mentioned how the propulsive forces of Industry 4.0 affected the economic development of developing countries. It has been examined how Turkey and China have been affected by the propulsive forces, future goals of both countries, their economic development in terms of Industry 4.0.

___

 • Acar, İlhan (2015). “Türkiye’de Gelir Dağılımı”. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 42-59.
 • Acemoğlu, Daron; Robinson, James A. (2016). Ulusların Düşüşü. F. R. Velioğlu (Çev.), İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.
 • Alakoç Burma, Zehra (2016). “4th Industrial Revolution and Innovating in the Digital Economy: World and Turkey Values for 2016 by Global Indicators”. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, 6(12), 20-33.
 • Alçın, Sinan (2016). “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Economics, 8, 19-30.
 • Banger, Gürcan (2016a). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Banger, Gürcan (2017b). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Baştaymaz, Tahir (2016). Sosyal Politikanın Fikri Temelleri: Yeni Toplum İyi Toplum. Bursa: Dora Basın-Yayın Dağıtım.
 • Bulut, Ela; Akçacı, Taner (2017). “Endüstri 4.0 Ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi”. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD) ASSAM International Refereed Journal, 7, 50-72.
 • Fırat, S. Ümit; Fırat, O. Zihni (2017). “Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye”. Toprak İşveren Dergisi, 114, 10-23.
 • Gabriel, Magdalena; Pessl, Ernst (2016). “Industry 4.0 and Sustainability Impacts: Critical Discussion of Sustainability Aspects with a Special Focus on Future of Work and Ecological Consequences”. Annals of Faculty Engineering Hunedoara International Journal of Engineering, 14(2), 131–136.
 • Gerbert, Philipp; Lorenz, Markus; Rüßmann, Michael; Waldner, Manuela; Justus, Jan; Engel, Pascal; Harnisch, Michael (2015). “The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries”. The Boston Consulting Group, 1-16. https://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858-344351c8902f.original.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2018).
 • Goodman, Marc (2016). Geleceğin Suçları. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Güran, Tevfik (2009). İktisat Tarihi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Kagermann, Henning; Wahlster, Wolfgang; Helbig, Johannes (2013). “Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt İndustrie 4.0”. Acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, 1-116. https://www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf. (Erişim Tarihi: 24.02.2018).
 • Kennedy, Paul (1990). Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri. B. Karanakçı (Çev.), Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kılıç, Sabiha; Alkan, Metin (2018). “Dördüncü Sanayi Devrimi 4.0 Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri”. Girişimcilik, İnivasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 29-49.
 • Küçükkalay, Mesut (1997). ‘’Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, 51-68.
 • Liu, Chao; Xu, Xun (2017). “Cyber-Physical Machine Tool – The Era Of Machine Tool 4.0”. The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems - Procedia CIRP, 63, 70–75.
 • Mankiw, N. Gregory (2010). Makroekonomi. Ö. F. Çolak (Çev.), Ankara: Efil Yayınevi.
 • Özdemir, Şelale (2014). “Sanayi Devriminin Bilim Tarihi Üzerindeki Etkisi: Bilim ve Teknoloji İç İçe”. 21-22 Mart Üretim Ekonomisi Kongresine Sunulan Bildiri. (http://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1207/%C5 %9Eelale%C3%96zdemirUEK2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
 • Özdoğan, Ogan (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. İstanbul: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık.
 • Özsoylu, Ahmet Fazıl (2017). “Endüstri 4.0”. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 41-64.
 • Püsküllüoğlu, Ali (2012). Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş yayınevi.
 • Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı, (2014), “Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi”, EKO IQ Dergisi Özel Eki, Sayı 46, 1-16. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/69905/32060/ekoiq-ek-d.pdf (Erişim Tarihi: 18.02.2019).
 • Schwab, Klaus (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. Z. Dicleli (Çev.), İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım.
 • Sener, Semih; Elevli, Birol (2017). “Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim”. Mühendis Beyinler Dergisi, 1 (2), 25-37.
 • Stojmenovic, Ivan; Zhang, Fumin (2015). “Inaugural Issue of ‘Cyber-Physical Systems”. Cyber-Physical Systems, 1(1), 1–4.
 • Toker, Tuncer (2018). “Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri”. Istanbul Management Journal, 29(84), 51–64.
 • Torun, İbrahim (2003). “Endüstri Toplumunun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi ve Sina-i Faktörler”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (1), 181-196.
 • Tuncel, Cem Okan (2017). Gelişme Ekonomisi Üzerine Yazılar. Bursa: Dora Basım-Yayın.
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, (24.02.2018) http://geka.gov.tr/Dosyalar/ o_1adq0ifbp1ic11m4nlc81rpsr178.pdf.
 • Yıldız, Aytaç (2018) “Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar”. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 546-556.
 • Wübbeke, Jost; Meissner, Mirjam; Zenglein, Max J.; Ives, Jaqueline; Conrad, Björn (2016). Made in China 2025: The Making of a High-tech Superpower and Consequences for Industrial Countries. Mercator İnstitute For China Studies. (24.02.2018) https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_ No.2_MadeinChina2025.pdf.
 • wordbank.org (2018). GINI index (Word Bank Estimate). (25.02.2018) https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CN.
 • tim.com (2012). Ve TİM’in 2023 Stratejisi Resmen Devlet Projesi Oldu. (25.02.2018) http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-ve-timin-2023-stratejisi-resmen-devlet-projesi-oldu.html.
 • https://www.endustri40.com/bulut-bilisim-cloud-computing-nedir/ (Erişim Tarihi: 18.02.2019).
 • https://www.nedir.com/itici-g%C3%BC%C3%A7 (Erişim Tarihi 18.02.2019).