SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KAÇAN BİR AİLENİN GÜNDELİK YAŞAMI: GAZİANTEP’TE BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

2011 yılı başlarında Suriye'de çıkan savaş ortamına iki yıl Halep'te ve yaklaşık bir buçuk ay Halep yakınındaki Çobanbey adlı köyde maruz kalan dört kişilik Yusuf ailesi, Mart 2014 tarihinde Gaziantep'e kaçmak zorunda kalmıştır. Yusuf ailesi Gaziantep'e sığındıktan üç ay sonra yabancı tanıtma belgesi alabilmiştir. Aile üyelerinden sadece 48 yaşındaki Talal çalışmaktadır. Talal, bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışarak ailesinin geçimini sağlamaktadır. Çalışmada, Yusuf ailesinin savaş ortamında ve mülteciliğin etkisinde değişen gündelik yaşamı ele alınmaktadır. Araştırmada, büyük ölçüde sözlü tarih tekniği kullanılarak elde edilen birincil görgül veriler kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen görgül veriler, Goffman'ın damga kavramı, gündelik yaşam sosyolojisi ve Merton'ın işlevselcilik yaklaşımı ile anlaşılır kılınmaya çalışılmaktadır. Çalışmada birinci olarak, Suriye'deki çatışma ve savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mağdurların Türkiye'deki toplumsal ve hukuki konumları kısaca tartışılmaktadır. İkinci olarak, Yusuf ailesinin gündelik yaşamının Suriye'deki savaş ortamından ve Türkiye'deki mülteci konumundan nasıl etkilendiği karşılaştırılarak verilmeye çalışılmaktadır.

DAILY LIFE OF A FAMILY THAT FLED SYRIA TO TURKEY: A STUDY OF ORAL HISTORY IN GAZİANTEP

The Yusuf family, family of four, who were exposed to the Syrian War that outbroke in early 2011, had to flee to Gaziantep in March 2014. They were exposed to the war for two years in Aleppo, and approximately one and a half month in Çobanbey, which is a village near Aleppo. The Yusuf family was able to obtain a foreign recognition certificate three months after they took refuge in Gaziantep. Among family members, only 48-year-old Talal is working. Talal makes a living for his family by working as a lecturer at a private university. In this study, daily life of the Yusuf family that changes under the influence of war and refuge is examined. In this research, primary empirical data that was obtained by oral history technique was mostly used. The empirical data obtained within the scope of the research is aimed to be clarified by Goffman's concept of social stigma, sociology of everyday life, and Merton's functionalism approach. In this study, firstly, social and legal status of Syrian victims in Turkey, who escaped from conflict and war in Syria and have sought refuge in Turkey are briefly discussed. Secondly, the way daily life of the Yusuf family is being affected by the Syrian War and refugee status in Turkey is aimed to be compared and discussed.

___

  • Agamben, Giorgio (2013). Kutsal İnsan. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Başak, Cengiz (2011). Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler. Ankara: Sonsöz Gazetecilik, Matbaacılık, Reklamcılık. Bauman, Zygmunt (2008). Liquid Times Living in an Age of Uncertainty. UK: Polity Press. Bianet. “Suriye’nin Savaşta Yok Olan Kültürel Mirası” Bianet.com. http://bianet.org/biamag/toplum/163014-suriye-nin-savasta-yok-olan-kulturel-mirasi (Erişim Tarihi: 03.05.2016). Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. “Ülkelere Göre İltica Eden Kişi Sayısı” UNHCR. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim Tarihi: 11.05.2016). Çelebi, V. (2013). “Michel Foucault’da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 512-523. Ekşi Sözlük. “Suriyeli Sığınmacılar” Ekşisözlük.com. https://eksisozluk. com/suriyeli-siginmacilar--3488850?p=1 (Erişim Tarihi: 03.05.2016) Goffman, Erving. (2014). Damga. Çev. Ş. Geniş, L. Ünsaldı, S. N. Ağırnaslı. Ankara: Heretik Yayıncılık. Haberler. “Başbakan Erdoğan’ın Suriyeliler Geri Dönecek Açıklaması” Haberler.com. https://www.haberler.com/erdogan-duyurdu-suriyeli-misafirlerimizi-geri-10972558-haberi/ (Erişim Tarihi: 12.05.2016) Haber 7. “Suriye’de Yıkılan Binalar” Haber7.com. http://www.haber7. com/ortadogu/haber/1137478-suriyede-bine-yakin-cami-yikildi (Erişim Tarihi: 03.05.2016). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Geçici Koruma Yönetmeliği” Göç İdaresi. http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014 _6883.pdf (Erişim Tarihi: 21.12.2015). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” Göç İdaresi. http://www.goc.gov.tr/files /files/goc_kanun.pdf (Erişim Tarihi: 02.04.2016). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Geçici Korumanın Unsurları” Göç İdaresi. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-korumanin-unsurlari_409_558_1095_icerik (Erişim Tarihi: 02.04.2016). Ranciere, Jacques (2005). Uyuşmazlık. Çev. Hakkı Hünler. İzmir: Aralık Yayınları. Resmi Gazete. “Geçici Koruma Yönetmeliği” Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15.htm (Erişim Tarihi: 02.04.2016). Türkiye Büyük Millet Meclisi. “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme” TBMM. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ insanhaklari/pdf01/179-199.pdf (Erişim Tarihi: 09.05.2016). Yakmaz, Eda (2014). “Statü Belirleme Sürecinde Türkiye'de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu”. Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR Humanitarian.) http://imprhumanitarian.org /tr/wp-content/uploads/RAPOR-1ID.pdf (Erişim Tarihi: 03.01.2016). Wikipedia. “Halep” Wikipedia.org. https://tr.wikipedia.org/wiki/Halep (Erişim Tarihi: 03.03.2016).
International Journal of Social Inquiry-Cover
  • ISSN: 1307-8364
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ > SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ