Şiddet, Şiddet Türleri ve Okulda Öğretmene Yönelen Şiddet

Bireylerin ve toplumların maddi - manevi her türlü hayat konforunu zedeleyen eylem türü şiddet olarak tanımlanabilir. Küresel bir afet haline gelen şiddet eylemleri hayatın bütün alanlarında vuku bulmaktadır. Okul iklimi de bu şiddet eylemlerinden nasibini almaktadır. Bu çalışma, nitel yöntemin durum araştırması deseninde tasarlanmış, okulda öğretmene yönelen şiddet ile ilgili alanyazındaki çalışmaların taranmasıyla oluşturulmuş bir derleme makaledir. Çalışmada şiddet konusunda yapılan tanım ve açıklamalar ile şiddet türleri ve öğretmene yönelen şiddet yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmada birçok farklı şiddet tanımı ve türü bir arada tasnif edilip genel bir perspektif sunulduktan sonra okul ortamında öğretmene yönelen şiddete değinilmiştir. Şiddet eyleminin altında yatan birçok farklı boyut söz konusudur. Bu açıdan şiddet; sosyolojik, psikolojik, siyasal, ekonomik, ontolojik ve teolojik bağlamda kategorize edilmiştir. Şiddet eylemleri bu üst kategorilere uygunluklarına göre sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet türleri açıklanmıştır. Okul ortamında öğretmene sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve psikolojik sebeplerden ötürü şiddet yönelmektedir. Çalışma şiddetin farklı tanım ve türlerini ve okul ortamında öğretmene yönelen şiddeti bir arada tasnif ettiği, ayrıca şiddet konusunda çalışma yürüten ilgililere bilimsel veriler sunduğu için önem taşımaktadır.

Violence, Types Of Violence And Violence Against Teachers At School

Violence can be defined as the type of action that harms the material and spiritual comfort of life of individuals and societies. Acts of violence, which have become a global disaster, occur in all areas of life. The school climate also gets its share from these acts of violence. This study is a compilation article designed in the case study pattern of the qualitative method and created by scanning the literature on violence against teachers at school. In the study, definitions and explanations about violence, types of violence and violence against teachers are handled with an interpretive approach. In the study, after many different definitions and types of violence were classified together and a general perspective was presented, violence against teachers in the school environment was mentioned. There are many different dimensions underlying the act of violence. In this respect, violence; It has been categorized in sociological, psychological, political, economic, ontological and theological contexts. Violent acts are classified according to their suitability to these upper categories. In this context, the types of violence that teachers are exposed to are explained. In the school environment, violence is directed against the teacher due to social, cultural, political, economic and psychological reasons. The study is important because it categorizes different definitions and types of violence and violence against teachers in the school environment, and also presents scientific data to those who work on violence

___

 • Aronson, E., Wilson, T. D., ve Akert, R. M. J. K. Y., İstanbul. (2012). Sosyal Psikoloji,(Çev. Okhan Gündüz).
 • Assmann, J. (2009). The Price Of Monotheism: Stanford University Press.
 • Atmaca, T., ve Öntaş, T. (2014). Velilerin Öğretmenlere Uyguladiği Şiddete Yönelik Nitel Bir Araştirma. Ajeli-Anatolian Journal Of Educational Leadership And Instruction, 2(1), 47-62.
 • Atmaca, T., ve Öntaş, T. (2014). Velilerin Öğretmenlere Uyguladığı Şiddete Yönelik Nitel Bir Araştırma. Anadolu Eğitim Liderliği Ve Öğretim Dergisi, 2(1), 47-62. Avcı, R. (2006). Şiddet Davranışı Gösteren Ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke Ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Baudrillard, J. J. C. (2003). The Violence Of The Global. 5-20/2003.
 • Benbenishty, R., Astor, R. A., & Astor, R. (2005). School Violence In Context: Culture, Neighborhood, Family, School, And Gender: Oxford University Press.
 • Bulut, S. (2008). Okullarda Görülen Öğrenciden Öğrenciye Yönelik Şiddet Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından Arşiv Araştırması Yöntemiyle Incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2).
 • Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A., Kurt, T., ve Kandemir, M. (2009). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalık Statülerinin Okul Iklimi, Prososyal Davranışlar, Temel Ihtiyaçlar Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60(60), 555-576.
 • Çetin, M., ve Alpanik, F. (2012). Yönetici, Öğretmen Ve Öğrencilerin Okul İçi Şiddet Algisi İle Motivasyon Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35(35), 105-122.
 • Correia, I., Kamble, S. V., ve Dalbert, C. (2009). Belief In A Just World And Well-Being Of Bullies, Victims And Defenders: A Study With Portuguese And Indian Students. Anxiety, Stress, ve Coping, 22(5), 497-508.
 • Çubukçu, Z., ve Dönmez, A. J. K. V. U. E. Y. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Şiddet Türlerine Yönelik Görüşleri Ve Şiddetle Başa Çıkma Yöntemleri. 1(1), 37-64.
 • Dalbert, C., ve Stoeber, J. (2005). The Belief In A Just World And Distress At School. Social Psychology Of Education, 8(2), 123-135.
 • Debarbieux, E. J. J. O. E. A. (2003). School Violence And Globalisation. 41(6), 582-602.
 • Dewey, J. (Ed.). (2004). Democracy In Education. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Dr. Hamdi Kızıler, A. G. (2006). Okulda Şiddetli Ağrı Var. Ankara: Tutku Yayıncılık.
 • Dursun, Y. (2011). Şiddetin Izini Sürmek: Şiddet Nedir? Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 1-18.
 • Dworkin, A. G., Haney, C. A., ve Telschow, R. L. (1988). Fear, Victimization, And Stress Among Urban Public School Teachers. Journal Of Organizational Behavior, 9(2), 159-171. Freire, P. (Ed.). (2003). Ezilenlerin Pedagojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Han, B. C. (2018). Şiddetin Topolojisi. İstanbul: Metis Basım.
 • Karakuş, M., ve Çankaya, İ. H. (2012). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddete Ilişkin Bir Modelin Sınanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42).
 • Koç, B. (2011). Okullarda Şiddet:(Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık Ve Dindarlık Ilişkisi: E Yazı.
 • Koç, M. (2007). Şiddetin Ortaya Çıkardığı Psikolojik Travmayla Baş Etmede Sporun Işlevselliği. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 167-179.
 • Korkut, F. (2007). Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayınları.
 • Macionis, J. J., ve Akan, V. (2012). Sosyoloji: Nobel.
 • Martin, R. (1994). Violence In Australian Schools. Criminology Australia, 6(1), 16.
 • May, R. (1998). Power And Innocence: A Search For The Sources Of Violence: Ww Norton & Company.
 • Mcmahon, S. D., Reaves, S., Mcconnell, E. A., Peist, E., Ruiz, L., Apa Task Force On Classroom Violence Directed Against Teachers, ... ve Brown, V. (2017). The Ecology Of Teachers’ Experiences With Violence And Lack Of Administrative Support. American Journal Of Community Psychology, 60(3-4), 502-515.
 • Mete, M., Ünal, Ö. F., Akyüz, B., ve Kılıç, R. (2015). Psikolojik Şiddetin İşe Bagli Tükenmişliğe Etkisi: Batman Ilınde Öğretmenler Üzerine Bır Araştırma. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 6(12).
 • Olweus, D. (2003). A Profile Of Bullying At School. Educational Leadership, 60(6), 12-17.
 • Ozdemir, S. M. (2012). An Investigation Of Violence Against Teachers In Turkey. Journal Of Instructional Psychology, 39(1).
 • Özsöz, C. (2009). Pierre Bourdieu Sosyolojisi Ve Simgesel Şiddet. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Rapaille, C. (Ed.). (2009). Kültür Kodu: İnsanların Alışveriş Ve Yaşam Tarzlarını Anlayabilmek İçin Ustaca Bir Yol (Vol. 3). İstanbul: Fgp Yayıncılık.
 • Sever, M., Kaysılı, A., ve Soylu, A. J. P. A. İ. (2018). Eğitim Sosyolojisi-Okulun Imkan Ve Sınırları. 001-339.
 • Sever, M. Yener, Şerafettin. (2021) Şiddetin Tasviri: İnternational İnterdisciplinary Violence Konference, April,15-16. Ankara.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara:Pegem
 • Spierenburg, P. (2001). Violence And The Civilizing Process: Does It Work? Crime History Societies, 5(2), 87-105.
 • Ülken, H. Z. (2014). Eğitim Felsefesi. Ankara: Doğubatı Yayınları.
 • Ünal, K. (2004). Eğitim Ve Iktidar; Türkiye’de Ders Kitaplarında Demokratik Ve Milliyetçi Değerler. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Verlinden, S., Hersen, M., & Thomas, J. J. C. P. R. (2000). Risk Factors In School Shootings. 20(1), 3-56.
 • Walker, P. L. J. A. R. O. A. (2001). A Bioarchaeological Perspective On The History Of Violence. 30(1), 573-596.
 • Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö., & Çitemel, N. (2010). İşyerinde Psikoşiddet, Motivasyon Ve Huzur: Öğretmenler Çok Şey Mi Bekliyor? Psikoşiddet Mağduru Öğretmenler Üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1136-1151.
 • Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö., & Çitemel, N. J. U. İ. B. D. (2010). İşyerinde Psikoşiddet, Motivasyon Ve Huzur: Öğretmenler Çok Şey Mi Bekliyor? Psikoşiddet Mağduru Öğretmenler Üzerine. 7(1), 1136-1151.
 • Yavuzer, Y. (2011). Okullarda Saldırganlık/Şiddet: Okul Ve Öğretmenle İlgili Risk Faktörleri Ve Önleme Stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 41(192), 43-61.
 • Yıldız, A. (2014). Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü: İdealist Öğretmenden Sınava Hazırlayıcı Teknisyen Öğretmene-. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 5(27).
 • Žižek, S. (2008). Violence: Six Sideways Reflections.

___

APA Yener, Ş. (2023). Şiddet, Şiddet Türleri ve Okulda Öğretmene Yönelen Şiddet . İçtimaiyat , 7 (1) , 278-294 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.1184117