Yetişkin Bireylerde Cinsiyet, Çocukluk Çağı Travmaları, Yaşamda Anlam, Öz-Şefkat ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı yetişkin bireylerde cinsiyet, çocukluk çağı travmaları, yaşamda anlam ve öz şefkatin psikolojik sağlamlığı yordayıcı rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşamakta olan 266 yetişkin birey oluşturmuştur. Araştırmaya katılan yetişkin kişilerin yaşları 18 ila 60 arasında değişmekte olup ortalama yaşı 25.81’dir. Katılımcılar Demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Yaşamda Anlam Ölçeği, Öz Şefkat Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinden oluşan bir veri toplama aracını cevaplamıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve göreceli önem analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet ve çocukluk çağı travmalarının yetişkin bireylerde psikolojik sağlamlığın anlamlı birer yordayıcısı olmadığı bulunmuştur. Yaşamda anlam ve öz şefkatin ise yetişkin bireylerde psikolojik sağlamlığın pozitif anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen göreceli önem analizi sonuçları yetişkin bireylerde psikolojik sağlamlığın en önemli yordayıcısının öz şefkat olduğunu ve bu değişkenin regresyon modeli tarafından açıklanan varyans oranının yaklaşık olarak %88’ini tek başına açıkladığını göstermiştir. Ruh sağlığı uzmanları yetişkin bireylerin psikolojik sağlamlıklarını geliştirmeye yönelik ruh sağlığı müdahalelerinde danışanlarının öz şefkat ve yaşamda anlam düzeylerinin artırılmasına odaklanarak verdikleri hizmetlerin etkililiğini artırabilir.

Investigation of the Relationship Between Gender, Childhood Traumas, Meaning in Life, Self-Compassion and Resilience in Adults

The aim of this study is to examine the predictive role of gender, childhood traumas, meaning in life and self-compassion in resilience among adults. Participants consisted of 266 adults living in different cities of Turkey. The ages of the adults participating in this study ranged from 18 to 60, with an average age of 25.81 years. Participants answered a data collection instrument consisting of demographic information form, Childhood Trauma Questionnaire, Meaning in Life Scale, Self-Compassion Scale and Brief Resilience Scale. Data were analyzed using Pearson correlation analysis, multiple regression analysis and relative importance analysis. Results of this study suggested that gender and childhood traumas were not significant predictors of resilience among adults. However, meaning in life and self-compassion were found to be positive predictor of resilience in adults. On the other hand, the results of the relative importance analyses consistently showed that the most important predictor of resilience in adults is self-compassion, and this variable alone explains approximately 88% of the explained variance rate by the regression equation. Mental health professionals can increase the effectiveness of their services by focusing on increasing their clients' levels of self-compassion and meaning in life in mental health interventions aimed at improving the resilience of adults.

___

  • Referans1 Lee, J. H., Nam, S. K., Kim, A.-R., Kim, B., Lee, M. Y. ve Lee, S. M. (2013). Resilience: A meta-analytic approach. Journal of Counseling & Development, 91(3), 269-279.
  • Referans2 Liem, J. H., James, J. B., O’Toole, J. G. ve Boudewyn, A. C. (1997). Assessing resilience in adults with histories of childhood sexual abuse. American Journal of Orthopsychiatry, 67, 594–606.

___

APA Aras, N. Y. , Topkaya, N. & Şahin, E. (2023). Yetişkin Bireylerde Cinsiyet, Çocukluk Çağı Travmaları, Yaşamda Anlam, Öz-Şefkat ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İçtimaiyat , 7 (1) , 168-183 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.1168719