Üniversite Öğrencilerinde Göçmenlik Algısı (Karşılaştırmalı Bir Analiz İstanbul-Şırnak Örneği)

Çalışma, Türkiye’ye çeşitli nedenlerden dolayı göç eden göçmenlere, özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik tutumları üniversite öğrencileri bağlamında ele almaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ait anket tekniği kullanılmaktadır. Ankette bazı demografik sorulara, göçmenlere yönelik tutum sorularına ve “Göçmen (Suriyeli) Algısı Ölçeği”ne yer verilmiştir. Çalışmanın evreni üniversite öğrencilerinden, örneklem grubu ise Şırnak ve İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada kartopu, amaçlı ve kota örneklem teknikleri kullanılmış, İstanbul’dan 151 ve Şırnak’tan 151 toplam 302 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin göçmenlere yönelik tutumunun olumsuz düzeyde olduğu, göçmenleri ekonomik ve güvenlik açısından rahatsız edici buldukları görülmüş ve üniversite öğrencilerinin göçmenlerin varlığından rahatsız oldukları tespit edilmiştir. İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin Şırnak’ta ikamet edenlere göre Suriyeli göçmenlere yönelik göçmen algısının daha olumsuz düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim düzeyi, yaş ve dindarlık arttıkça göçmenlere yönelik algının daha pozitif bir hal aldığı, cinsiyete göre göçmenlere yönelik algının farklılaşmadığı ve ekonomik düzeyle göçmen algısı arasında bir ilişkinin var olmadığı tespit edilmiştir.

Perception of Immigration among University Students (A Comparative Analysis Istanbul-Şırnak Example)

The subject of our study is the attitude of university students towards immigrants, especially Syrian immigrants, who migrated to Türkiye for various reasons. A survey technique was used to explain these attitudes. Some demographic questions about attitudes towards immigrants and the “Immigrant (Syrian) Perception Scale” were included in the survey. The study population consists of university students, and the sample group consists of university students studying in Şırnak and Istanbul. A total of 302 university students, 151 from Istanbul and 151 from Şırnak, participated in the study, using snowball and purposive sampling methods. As a result of the study, it was seen that the attitude of university students towards immigrants was negative, they found immigrants disturbing in terms of economy and security, and it was determined that university students were disturbed by the presence of immigrants. It has been determined that university students residing in Istanbul have a more negative attitude towards Syrian immigrants than those residing in Şırnak. In addition, it has been determined that as the education level, age, and religiosity increase, the attitude towards immigrants becomes more positive; but it does not differ according to gender, or economic level.

___

 • Afyonoğlu, M. F. ve Buz, S. (2021). Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumu: Yedi Bölgede Yedi İl Örneklemi. Toplum ve Sısyal Hzimet, 32(4), 1283-1304.
 • Akman, Y. (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 247-262. doi:https://doi.org/10.9779/pauefd.442061
 • Alp, Ç., Apiş, İ. Y., Hazneci, H., Küçükçavuş, M. A. ve Ertunç, M. A. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler (Göç Araştırması). Ankara: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu.
 • Altıntaş, İ. (2008). Dış-Göç ve Din (1. bs.). İstanbul: Dem.
 • Babuş, F. (2006). Osmanlı’dan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalara Çerçevesinde Türkiye’de Göç ve İskan Siyaseti ve Uygulamaları (1. bs.). İstanbul: Ozan Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2015). The Migration Panic And Its (Mis)uses. Retrieved From: https://www.socialeurope.eu/migration-panic-misuses.
 • Bayram, K. ve Aydinalp, H. (2021). Sosyal Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik, Güvenirlik Çalışması. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. doi:10.35415/sirnakifd.980081
 • Bostan, H. (2018). Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık ve İskân Sorunu. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 38-88.
 • Bostancı, M. (2017). 11 Eylül’den Günümüze Ortadoğu ve Suriye: Suriyeli Sığınmacı Sorunu ve Basına Yansımaları. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Çatak, B. D. (2020). Yanı Başındaki Yabancı: Suriyeliler ile Yerli Halkın Karşılaşmaları (1. bs.). Ankara: Siyasal.
 • Çelik, C. (2013). Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına (1. bs.). İstanbul: Hikmetevi Yayınları.
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen, Ç. E. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Doğanay, Ü. ve Çoban Keneş, H. (2016). Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası . Mülkiye Dergisi, 40 (1) , 143-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/37412/432816.
 • Ekşi, N. (2015). 1951 Yılından Bugüne Mülteci Kavramı. Türkiye Belediyeler Birliği İller ve Belediyeler Dergisi, 1(813), 10-17.
 • Erder, S. (2017). Suriye Göçü ve Sonrası. N. Taşğın Şahin, U. Tekin ve Y. Ahi (Ed.), Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar içinde (1. bs.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması (Göç Araştırması). Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi: Hacettepe.
 • Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (2015). Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınevi.
 • Fichter, J. H. (2016). Sosyoloji Nedir? (N. Çelebi, Çev.) (3. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Furseth, I. ve Repstad, P. (2020). Din Sosyolojisine Giriş (Klasik ve Çağdaş Kuramlar). (İ. Çapçıoğlu ve H. Aydınalp, Çev.) (2. bs.). Ankara: Atıf Yayınları.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği, (2013). Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar. Retrieved From: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf.
 • Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2014). Sosyolojide Temel Kavramlar. (A. Esgin, Çev.) (3. bs.). Ankara: Phoenix. Göker, G. ve Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(41), 229-256.
 • Göktürk, A. ve Kaygalak, S. (1999). Göç ve Kentleşme. Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet içinde (C. 1, s. 113). Sosyal Hizmet Sempozyumu, sunulmuş bildiri, Diyarbakır: GAP ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Ortak Yayın.
 • Gülerce, H. ve Çorlu, R. (2021). Yükseköğretimdeki Suriyeli Sığınmacı Öğrenciler: Uyum ve Çatışma Alanları. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(12), 71-106. doi:http://doi.org/10.32739/uskudarsbd.7.12.85
 • Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği Ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(4), 53-85.
 • Günay, Ü. (2012). Din Sosyolojisi (11. Baskı.). İstanbul: İnsan Yay.Halkların Köprüsü Derrneği. (2017). Kıyıya Vuran İnsanlık (1. bs.). Ankara: Dipnot.
 • Hope Bridge Association Annual Report. (2017). Retrieved From: https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian- territory/hope-bridge-association-annual-report-2017
 • İç İşleri Bakanlığı (2022). Göç İdaresi Başkanlığı, Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler. Retrieved From: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638.
 • Karpat, K. K. (2020). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm (Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme) İstanbul: Timaş.
 • Özmen, N. (2012). Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Samur, H. ve Cihangir, M. (2019.). Suriye Krizi Hakkında Suriyelilerin Düşünceleri: Aktörler, Sorumlular ve Çözüm Yolları. Göç Araştırmaları Dergisi, 5(2), 216-240.
 • Şallı, A. (2022). ’Kriz’den ’Uyum’a Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler Ve Sosyo-Kültürel Boyutları Bağlamında Din. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(19), 24-45. https://doi.org/10.34085/buifd.1062625.
 • Taştan, C., Haklı, S. Z. ve Osmanoğlu, E. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar ve Gerçekler (Rapor). Ankara: Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi (GÖÇMER).
 • Tecim, E. ve Karakoyunlu, M. (2021). “Göçmen Algısı Ölçeği” Geliştirilmesi, Geçerliği ve Güvenirliği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2832-2852. https://doi.org/10.15869/itobiad.957721.
 • UN Mıgratıon-IOM. (2020). 2020 Dünya Göç Raporu ( No: PUB2020/088/L).
 • https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-turkish-chapter-2 adresinden erişildi. Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E. ve İyem, C. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. Bilgi, 1(35), 107-126.

___

APA Bayram, K. & Şengül, F. N. (2023). Perception of Immigration among University Students (A Comparative Analysis Istanbul-Şırnak Example) . İçtimaiyat , 7 (1) , 341-357 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.1244646