Gotik Edebiyat Üzerine Bir Çözümleme Denemesi: Suat Derviş’in Romanlarında Mekânsal Korkular

Suat Derviş, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli yazarlarındandır. Köşe yazısı, öykü, çeviri ve roman gibi farklı türlerde yapıtlar vermiştir. Yazarın adı, toplumcu gerçekçilik ile birlikte anılır. Fakat ilk romanlarında gotik izleklere rastlanmıştır. Romanlarında lanet, günah, intikam, ölüm, intihar, kapkara ruhlar, kanlı cinayet, şeytanın ruhu ele geçirmesi gibi ortak tema ve olaylara rastlanmıştır. Mezar, cehennem, gizemli köşk, karanlık oda, malikâne, yeraltı gibi mekânlara genellikle gece, şimşek, rüzgâr ve sonbahar eşlik etmiştir. Fantastik olay ve hayali kişilerle korku ve gerilim atmosferi oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, Suat Derviş’in bireysel eğilimlerle yazdığı Kara Kitap, Ne Ses Ne Bir Nefes, Fatma’nın Günahı, Buhran Gecesi, Onları Ben Öldürdüm, Onu Bekliyorum romanlarında gotik edebiyatın özellikleri ve mekânın nasıl işlendiğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca mekân unsurunun gotik atmosferi yaratmadaki etkisini incelemektir. Romanlarda, kırsal mekânlar, mezar, gizemli oda ve eşyalar, cehennem, ürkütücü ve karanlık mekânlar tespit edilmiştir ve kategorik bir sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur.

An Analysis of Gothic Literature: Spatial Fears in Suat Derviş’s Novels

Suat Derviş is one of the important writers of Turkish Literature in the Republican Period. She has works in such different genres as a columnist, short story, translation and novel. She is often associated with social realism. However, gothic themes were found in her first novels. Sin, revenge, death, suicide, black spirits, bloody murder, and the seizure of the soul by the devil are the common themes and events of her novels. Places such as graves, hell, mysterious mansions, dark rooms and undergrounds were generally accompanied by night, lightning, wind, and autumn. Fantastic events and imaginary people created an atmosphere of fear and tension. The study aims to reveal the characteristics of gothic literature and how the place is handled in Suat Derviş’s novels Kara Kitap, Ne Bir Ses Ne Bir Nefes, Buhran Gecesi, Fatma’nın Günahı, Onu Bekliyorum, Onları Ben Öldürdüm. The study also intends to examine the effect of the space phenomena in creating the gothic atmosphere. In the novels, rural areas, graves, mysterious rooms and objects, hell, and scary and dark places have been identified and subjected to a categorical classification.

___

  • Derviş, S. (2014). Kara Kitap. İstanbul: İthaki Yayınları. Derviş, S. (1933). Onları Ben Öldürdüm. İstanbul: Son Posta. Derviş, S. (1935). Onu Bekliyorum. İstanbul: Cumhuriyet. Eagleton, T. (2004). Edebiyat Kuramı. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Enginün, İ. (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları. Hikmet, N. (1937). Bugünküler Söylüyor. Uyanış Servet-I Fünun, 2120-435, 308. Kur’an-ı Kerim Meali. (2006). Ankara: TDV Yayınları. Necatigil, B. (1976). Dünya Kadın Yılında Suat Derviş Üzerine Notlar. Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı (s. 593-609), İstanbul. Scognamillo, G. (1994). Dehşetin Kapıları (Korku Edebiyatına Giriş). İstanbul: Mitos Yayınları. Şengül, M. B. (2010). Romanda Mekân Kavramı. Uluslararası Sosyal Dayanışmalar Dergisi, 3 (11), 528-538.

___

APA Şengül, M. B. & Tunçtan, B. (2023). An Analysis of Gothic Literature: Spatial Fears in Suat Derviş’s Novels . İçtimaiyat , 7 (1) , 230-244 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.1231262