KALDOR TİPİ HARCAMA VERGİSİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNE UYUMU

Devlet kamusal ihtiyaçlardan doğan kamusal hizmetleri karşılamak açısından etkin bir rol oynamaktadır. Devlet gelirlerinin en önemli kalemini oluşturan vergilerin tahsil edilme zorunluluğu bu noktada en mühim husustur. Bu hususta devletler en etkin ve verimli vergi tahsili uygulamaları arayışı içine girmişlerdir. Uluslararası literatürde ‘’Expenditure Tax’’ olarak ifade edilen bu vergileme modeli dilimize ‘’Harcama Vergisi’’ olarak girmiştir. Nicholas Kaldor’un 1955 yılında ‘’An Expenditure Tax’’ adlı eserinde ortaya koyduğu bu vergi modeli, dolaylı tüketim vergisi olarak bilinen vergi türlerinden çok farklı olmakla birlikte gelir vergisinin ikamesi olarak önerilmektedir. Bu hususta bu tür harcama vergisinin, üzerinde çalışılan yeni Türk Gelir Vergi Yasası taslağında yer alan, gelir vergisinin harcamalar üzerinden alınacağı uygulamasıyla uyumu nedir, paralellik göstermekte midir, yoksa iki ayrı vergi türü müdür? gibi konular çalışmamızın içinde yer almaktadır

Kaldor Tipi Harcama Vergisi ve Türk Vergi Sistemine Uyumu

Keywords:

-,

___

 • Akalın Güneri. ‘’Kamu Ekonomisi’’, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları no: 554, İkinci Basım, Ankara, 1986. Aksakal Gürsoy Ayten. ‘’Hindistan’da Kişisel Harcama Vergisi Uygulaması’’, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi 3/99, Ankara, 1998.
 • Ataç Beyhan & Orhan Şener & Hülya Kirmanoğlu & Burhan Şenatalar. ‘’Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri’’, Anadolu Üniversitesi Yayını No:789, Eskişehir, 2007.
 • Brocheir Hubert & Pierre Tabatoni. Çev. Adnan ERDAŞ. ‘’Mali İktisat’’, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 1712, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1971. Bulutoğlu Kenan. ‘’Vergi Politikası’’, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 956, İstanbul, 1962.
 • Demirli Yunus. ‘’Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme’’, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/412, Ankara,2011. Freebairn John & Rebecca Valenzuela, ‘’A Progressive Direct Expenditure Tax’’, Melbourne Institute Working Paper No: 13 / 98, June 1998.
 • Giray Filiz. ‘’ Maliye Tarihi’’, Ezgi Yayınları, Bursa, 2001.
 • Güran M. Cahit & Yunus Demirli. ‘’Gelir Vergisi Sisteminin Alternatifleri ve Değerlendirmesi’’, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı:2, Ankara, 2009.
 • Kaldor Nicholas, ‘’Essays on Economic Policy I’’, Gerald Duckworth & Co. Ltd. The Old Piano Faktory 43, Second İmpression, London, 1980.
 • Kaldor Nicholas. Çev.: M.Çetin Hasıosmanoğlu, ‘’Harcama Vergisi’’, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Yayın no:4, 1996.
 • Metcalf Gilbert E.. ‘’Consumption Taxation’’, Tufts University, 1999.
 • Musgrave Richard A..’’ The Americaan Economic Review’’, American Economic Association, Vol. 47, No: 1, March 1957.
 • Nadaroğlu Halil. ‘’Kamu Maliyesi Teorisi’’, Servet Matbaası, 4.Baskı, Kırklareli, 1981.
 • Peerzade Sayed Afzal. ‘’ Place for an Expenditure Tax in The Islamic Fiscal System’’, J.KAU: Islamic Ecom, Vol: 11, Bijapur, India, 1999.
 • Savaşan Fatih. ‘’Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışılıkla Mücadelenin Serencamı’’, Seta Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Mart 2011.
 • Tuncer, Selahattin. ‘’Kamu Maliyesi’’, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi Yayınları No:41, 3. Baskı, İstanbul, 1972.
 • ekutup.dpt.gov.tr/vergi/yilmazh/vergi1.doc, Erişim Tarihi: 25.03.2012