ETİK DEĞERLER VE ETİĞİN KURUMSALLAŞMASI

Günümüzde işletmeler iktisadi özelliklerinin yanı sıra sosyal özellikleri olan birimler olarak da değerlendirilmekte ve bu doğrultuda işletmelerin tüm paydaşlarına karşı bir etik ve sosyal sorumluluğu olduğu gerçeği gündeme gelmektedir. Bu bağlamda işletmelerin etik değerlere önem vererek içselleştirmesi etkileşim içerisinde olduğu paydaşlarına karşı sorumluluklarnıı yerine getirmeleri yanı sıra itibarını ve ürettiği ürünlerin veya sundukları hizmetlerin marka değerini yükseltmesi bakımından da pozitif bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan, firmaların, yöneticilerin ve çalışanların etik değerlere ve ilkelere göre hareket etmeleri hem kendilerinin hem de toplumun çıkarına olmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin etik performansları artık önemli bir başarı ölçütü olmuştur. İşletmelerde etik değerlerin temelinde etik bir kurum kültürü oluşturulması için çeşitli yapı ve süreçler kullanılabilir. Etik kodlar ve davranış kuralları, etik komitesi ve etik görevlileri, etik eğitimi programları, etik denetimi, etik hattı ve sorun bildirme sistemleri, kurumsal yönetim, sosyal raporlama, dış denetim, sosyal sorumluluk, etik ve sosyal denetim bu yapı ve süreçlere örneklerdir. Tüm bu sistemlerin işletmelerde sağlıklı bir şekilde yapılandırılıp uygulamaya konulması işletmelerde etiğin kurumsallaşması açısından da anahtar bir rol oynamaktadır

Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması

Keywords:

-,

___

  • Acar, A.Gökhan, Etik Değerlerin Kurumsallaştırılması Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2000. Arslan, Mahmut ve Berkman, Ümit, Dünya’da ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, Tüsiad/T-2009-06-492, 2009.
  • Aydınlık Ülgen,.Arzu ve Dönmez, Dilek, ”Türkiye'de Faaliyet Gösteren En Büyük 500 İşletme'de Etik Kodları Araştırması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 28, 2007.
  • Gözener, Evrim, “Etik ve İşletme Etiği Üzerine”, Eğitişim Dergisi. Sayı 19, 2008. Gül, Hasan ve Gökçe, Hakan, “Örgütsel Etik ve Bileşenleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 13, Sayı 1, 2008.
  • Kınran, Ş.Burcu, İş ahlakı ve Etik Değerlerin Türk İşletmeciliğindeki Yeri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006. Ongun, H. Serhat, İşletmelerde İş Etiği Açısından Örgütsel Değişim Süreci ve Türk İş Gücünün İş Etiğine Yaklaşımı İncelenerek Türkiye’deki Değişimin Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.
  • Sayıner, M. Anıl, Yönetsel Etik Kavramının Örgütlerde Uygulanması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005.
  • Ülgen, Arzu, Global Etik ve Global İşletmelerde Uygulanan Etik Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003.