Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri

Avusturya İktisat Okulu’nun düşünsel kökenlerinin çıkış noktası olarak Carl Menger ve onun “İktisadın İlkeleri (1871)“ adlı eseri okulun doğum tarihi olarak kabul edilir. İktisat teorisini, klasik teoriden farklılıklar içeren daha sağlam temellere oturtmak isteyen Menger, özellikle o dönem Almanya’sında etkili bir okul olan Alman Tarihçi Okulu tarafından dikkate alınmamıştır. Bunun üzerine üç cilt olarak yazmayı planladığı kitabını bırakarak iktisadın metodolojik temellerini ele aldığı “Politik İktisat ve Sosyolojinin Problemleri (1883)” adlı eserini yazmaya yönelmiştir. Alman Tarihçi Okulu ile girilen metodoloji tartışmaları, Avusturya Okulunun ismini duyurmaya başlamış ve okulun düşünsel temelleri atılmaya başlanmıştır. Avusturya İktisat Okulunun iktisat bilimine katkıları düşünüldüğünde, piyasa dengesi analizine marjinal kavramları kazandırmasının yanı sıra; marjinal fayda, fırsat maliyeti ve zaman tercihi gibi birçok Avusturya kökenli kavram ekonomik analize dâhil edilmiştir

Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri

Keywords:

-,

___

 • Adaçay, Funda Rana ve İslatince, Hasan, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, 2009
 • Aktan, Coşkun Can, Yeni İktisat Okulları (2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Alp, Salih ve Karakaş, Adem, F.A. Hayek’in Saf İktisat Teorilerine Bir Bakış, Akademik Bakış-Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi, Sayı:18, 2009
 • Barber, William J., İktisadi Düşünce Tarihi (Çev. İhsan DURDU), Metropol Yayınları, İstanbul, 2007
 • Biber, Ahmet E., Avusturya Okulunda Devlet Anlayışı (Hayek Özelinde Bir İnceleme) (Yayınlanmış Master Tezi),http://www.belgeler.com/blg/sv9/avusturya- okulunda-devlet-anlayisi-hayek-ozelinde-bir-inceleme-the-perseption-of- government-on-austrian-school-a-specific-analysis-on-hayek (29.11.2011)
 • Görmez, Fatma E., Değer Kavramına Yeni Bir Bakış: Carl Menger, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/1h10/deger-kavramina-yeni- bir-bakis-carl-menger-new-perspective-on-the-concept-of-value-carl-menger (29.11.2011)
 • Küçükkalay, Abdullah M., İktisadi Düşünce Tarihi, Beta Basım, İstanbul, 2008
 • Savaş, Vural F., İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi (5.baskı), Ankara, 2007
 • Skousen, Mark, İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası (Çev. Mustafa Acar, Ekrem Erdem, Metin Toprak), Adres Yayınları, Ankara, 2009
 • Turanlı, Rona, İktisadi Düşünce Tarihi (4.Baskı), Bilim Teknik Kitabevi, Eskişehir, 2008
 • Yay, Turan, Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi, http://turanyay.org/files/other/piymetod.pdf (29.11.2011)
 • Yay, Turan ve Gülsün Gürkan, İktisat Yazıları: Metodoloji-Düşünce-Politika, Nobel Yayın, Ankara, 2007
 • Younkins, Edward W., Carl Menger and The German Historical School, http://www.quebecoislibre.org/04/040306-12.htm (29.11.2011)