YEREL KALKINMA VE GÖÇ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Göç kavramı, küreselleşme çerçevesinde nedenleri ve sonuçları ile göz önüne alındığında Türkiye’nin önemli bir sosyal ve ekonomik olayı olarak değerlendirilebilmektedir. Türkiye’de göçün başlangıcı yaklaşık altmış yıl öncesine dayanmasına rağmen günümüzde yeni sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları gidermek için çeşitli politikalar uygulanmıştır. Son yıllarda göç, kentlerin nüfus ve fiziki yapısını değiştirmesinin dışında ekonomik ve sosyal yapısını da değiştirdiğinden önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Gaziantep’teki göç hareketlerinin ilin kalkınmasına olan etkilerinin açıklanması amaçlanmıştır

Yerel Kalkınma ve Göç: Gaziantep Örneği

Keywords:

-,

___

 • AKAN, Yusuf ve İbrahim ARSLAN (2008), Göç Ekonomisi, Ekin Yayınları, Bursa.
 • BAHAR, Ozan ve Fehime KORKMAZ BİNGÖL (2010), “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam Ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:15, Sayı:2, ss.43-61.
 • BAŞEL, Halis (2006), “İç Göçün Sonuçları ve İşgücüne Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 51, ss.277-321.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2009), Kentleşme Şurası, Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma Ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyonu Raporu, Ankara.
 • DRINKWATER, Stephen; Paul LEVINE, Emanuela LOTTI and Joseph PEARLMAN (2003), “The Economic İmpact Of Migration: A Survey”, Flowenla Discussion Paper 8, November, UK.
 • ESER, Uğur (2004), “Kentsel Gelişme İçin Plan Neden Gereklidir? Kentsel Gelişme Süreçlerinde İl Gelişme Planlarının Rolü: Bolu ve Düzce İl Gelişme Planı Deneyimleri”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I, Pamukkale Üniversitesi, ss.171- 175.
 • GÜNDÜZ, A. Yılmaz (2004), “Kentsel Ekonomi ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I, Pamukkale Üniversitesi, ss.247-275.
 • KAVASOĞLU, Taner (2004), “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I, Pamukkale Üniversitesi, ss.337- 347.
 • KOCABAY, Nejat (2009), “Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum illerinde Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi”, EKOSEP Proje Tanıtımı, Ankara.
 • KÜÇÜK, Nahide (2010), Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknoparklar (Gaziantep Teknopark Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Niğde.
 • ÖZTÜRK, Mustafa (2006), Türkiye’deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Mustafa (2007), “İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri”, Amme Dergisi, Cilt:40, Sayı:1, ss.85-106.
 • ÖZTÜRK, Mustafa ve Nihat ALTUNTEPE (2008), “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent Ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Journal of Yasar University, Cilt:3, Sayı:11, ss.1587-1625.
 • ÖZTÜRK, Mustafa; Mustafa Erhan TÜRKOĞLU ve Kader YILDIRIM (2009), “Sosyo- Ekonomik ve Siyasal Boyutlarıyla Beyin Göçüne Genel Bir Bakış”, Uluslararası Davras Kongresi, 27-29 Eylül 2009, Isparta.
 • SÜRÜEL, Tolga (2008), Göç ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin Sosyal Politika Açısından Analizi (İstanbul-Sultanbeyli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Kocaeli.
 • ULUSOY, Ahmet ve Tarık VURAL (2001), “Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”, Belediye Dergisi, Cilt:7, Sayı:12, ss.1-13.
 • YILDIRIM, Uğur (2010), “Şırnak’ta Göç ve Kentsel Bütünleşme”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Şırnak, ss.193-221.
 • YÜCEOL, Hüseyin Mualla (2011), “Türkiye’de İllerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları, Göç ve Ekonomik Kalkınma”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Özel Sayı, ss.29-54.
 • http://www.ekosep.net/web/Home/tabid/36/language/tr-TR/Default.aspx (20.03.2012).
 • http://www.ekosep.net/web/projectprovinces/gaziantep/tabid/72/language/tr
 • TR/Default.aspx (21.03.2012).
 • TUİK, www.tuik.gov.tr (29.03.2012).