Türkiye’de İktisadi Gelişmenin Bölgesel Düzeyde Arttırılması: Ege Bölgesi Kalkınma Ajansları Örneği

Ekonomilerin gelişmişlik düzeyleri, özellikle sanayi devrimi sonrasında önemli farklılıklar göstermiştir. Bu durum bölgesel temelde kutuplaşmalara sebep olmuş, kuzey-güney veya doğu-batı gibi gelişmişlik farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de de bu fark özellikle 1960’lı yıllardan itibaren doğu-batı ayrımı şeklinde oluşmuştur. Türkiye ekonomisinde 2006 yılında Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde alınan bir kararla ulusal kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma ajanslarının görevi öncelikle faaliyet gösterdiği bölgenin, diğer bölgelere göre gelişmişlik farklarını en aza indirmek ve bölgesel kalkınmaya yardımcı olmaktır. Çalışmada örnek olarak Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren; İzmir Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Güney Ege Kalkınma Ajanslarının kuruluşundan itibaren bölgeye sağladığı iktisadi kazanımlar incelenmiştir

Türkiye’de İktisadi Gelişmenin Bölgesel Düzeyde Arttırılması: Ege Bölgesi Kalkınma Ajansları Örneği

Keywords:

-,

___

 • Apalı, Ali, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İzmir Kalkınma Ajansı Örneği, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2009.
 • Aydoğdu, Çağkan, Kalkınma Ajansları ve Toplumsal Sermaye İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım (İzmir Kalkınma Ajansı Örneği), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2010.
 • Burak, Mesut Burgaç, Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Sürecindeki Yeri, İzmir Kalkınma Ajansı 2010-2013 İzmir Bölge Planı Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2011.
 • Dede, Ayşegül, AB Uyum Sürecinde Kalkınma Ajansları ve Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Ticaret Odası, Araştırma Raporu, Konya, 2009.
 • Emini, Filiz Tufan ve Mustafa Görün, Regional Development Agencies as Local Actors of Development Policies and Case of Turkey, European Journal of Social Sciences, Vol: 18/1, 2010, 120-129.
 • Karakayalı, Hüseyin ve İlkay Dilber, Kuramlarda Büyüme ve Kalkınma, Manisa: Emek Matbaası, 2009.
 • Kaya, Kılıç, Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Model: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • Koyuncu, Evrim, Türkiye’de Kalkınma Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006.
 • Maç, Nazlı, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Konya Ticaret Odası, EtüdAraştırma Servisi Raporu, Sayı: 117/76, Konya, 2006.
 • Özer, Yunus Emre, Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Review of Social, Economic&Business Studies, Vol.9, 2010, 389-408.
 • Özkan, Yunus Emre, Bölgesel Eşitsizliklerin Giderilmesinde Bölgesel Politikaların ve Bölge Kalkınma Ajanslarının Rolü ve Önemi: AB ve Türkiye Örnekleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.
 • Resmi Gazete 5449 Sayılı Kanun, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Sayı: 26074, 08.02.2006.
 • Tekin, Ahmet, Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, Nisan 2011, 37-48.
 • TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR31 İzmir (2010), , [İndirme Tarihi: 15.03.2012]
 • TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR32 Aydın, Denizli, Muğla (2010), , [İndirme Tarihi: 15.03.2012]
 • TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak (2010),
 • metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=19 0>, [İndirme Tarihi: 15.03.2012]