İdiopatik granülomatöz mastitte görüntüleme bulguları

Amaç: İdiopatik granülomatöz mastit (İGM) memenin sebebi tam olarak bilinmeyen kronik enflamatuar bir hastalığıdır. Kesin tanısı görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra histopatolojik olarak granülomatöz inflamasyonla beraber kronik lobülit saptanması ve diğer etkenlerin dışlanması ile konur. Bu çalışmamızda İGM’nin görüntüleme bulgularını vurgulayarak tanı ve tedavi sürecine nasıl katkı sağlayabileceğini gözden geçirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2017 Ekim-2019 Mart tarihleri arasında genel cerrahi polikliniğine memede akıntı, kızarıklık, ısı artışı, ele gelen sertlik, meme cildinde yara şikayeti ile başvuran, klinik muayene ve görüntüleme bulguları granulamotöz mastit şüphesi taşıyan ve biyopsi sonucu granulomatöz mastit olarak rapor edilen 57 olgu dahil edildi. 40 yaş altı olgularda Ultrason (US) ve 40 yaş üstü ise mamografi (MG) ve /veya US bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılan olgularda MRG bulguları da not edildi. Bulgular: MG bulguları non-spesifik ve değişken olmakla birlikte, çoğunlukla rastladığımız bulgu fokal asimetri idi. US’da en sık rastlanan bulgu tubuler uzanım gösteren ve birbirleriyle birleşme eğiliminde olan hipoekoik lezyonlar şeklindeydi. Abse drenajında ve tedavi takibinde de US’nin tekrarlanabilir fonksiyonel bir metod olduğu görüldü. MRG bulguları, meme başı retraksiyonu, ciltte kalınlaşma, kitlesel ve/veya kitlesel olmayan kontrastlanmalar, periferal kontrastlanan abse formasyonları ile aksiller lenf adenopatiler olarak özetlenebilir. Sonuç: İGM nedeni kesin olarak bilinmeyen, kronik enflamatuar bir meme hastalığıdır. Doğru tanı ve uygun tedavi hastaların yaşam kalitesi ve çoğunluğu genç hasta grubunda olması nedeniyle de meme estetiği açısından oldukça önem arz etmektedir. Radyolojik görüntüleme bulguları klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde tecrübeli kliniklerde hızlı bir şekilde doğru histopatolojik tanıya ulaşılarak tanı ve tedavi sürecine önemli katkıda bulunabilir kanaatindeyiz.

Imaging findings in idiopathic granulomatous mastitis

Objective: Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a chronic inflammatory disease of the breast, the reason of which is not exactly known. In addition to imaging modalities, a definitive diagnosis of IGM is made by histopathologically identifying granulomatous inflammation with chronic lobulitis and the exclusion of other factors. We aimed to review how IGM can contribute to the diagnosis and treatment process by emphasizing the imaging findings. Material and Methods: Between October 2017 and March 2019, a total of 57 cases were included in the study, applied to the general surgery with complaints, whose clinical examination and visualization findings caused suspicion of granulomatous mastitis and biyopsy result was reported as granulomatous mastitis. Ultrasound (US), MG and/or MRI findings were evaluated. Results: The most common finding we found was focal asymmetry on MG. The most common findings were hypoechoic lesions with tubular extension. US also was a repeatable functional method in the diagnosis, drainage and treatment follow-up of concomitant abscess formations. Breast MRI findings are; thickening of the breast skin, nipple retraction, mass and/or non-mass enhancements, abscess and lymphadenopathies. Conclusion: The cause of IGM is not known precisely. Accurate diagnosis and appropriate treatment are of great importance in terms of patients' quality of life and breast aesthetics as the majority of patients are in the young patient group. When the radiological visualization findings are evaluated together with the clinical findings, we believe that the correct histopathological diagnosis can be made in the experienced clinics and it can contribute significantly to the diagnosis and treatment process.

Kaynakça

1. Kessler E, Wolloch Y. Granulomatous mastitis: a lesion clinically simulating carcinoma. Am J Clin Pathol 1972;58:642–6.

2. Going JJ, Anderson TJ, Wilkinson S, Chetty U. Granulomatous lobular mastitis. J Clin Pathol 1987;40:535–40.

3. Altintoprak F, Karakece E, Kivilcim T, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: an autoimmune disease? Sci World J 2013;2013:148727.

4. Nikolaev A, Blake CN, Carlson DL. Association between hyperprolactinemia and granulomatous mastitis. Breast J 2016;22:224–31.

5. Baslaim MM, Khayat HA, Al-Amoudi SA. Idiopathic granulomatous mastitis: a heterogeneous disease with variable clinical presentation. World J Surg 2007;31:1677–81.

6. Altintoprak F, Kivilcim T, Ozkan OV. Aetiology of idiopathic granulomatous mastitis. World J Clin Cases 2014;2:852- 8.

7. Aghajanzadeh M, Hassanzadeh R, Alizadeh Sefat S, et al. Granulomatous mastitis: presentations, diagnosis, treatment and outcome in 206 patients from the north of Iran. Breast 2015;24:456–60.

8. Al-Khawari HA, Al-Manfouhi HA, Madda JP, Kovacs A, Sheikh M, Roberts O.Radiologic features of granulomatous mastitis. Breast J 2011;17:645–50.

9. Gautier N, Lalonde L, Tran-Thanh D, et al. Chronic granulomatous mastitis: imaging, pathology and management. Eur J Radiol 2013;82:e165–e75.

10. Oztekin PS, Durhan G, Nercis Kosar P, Erel S, Hucumenoglu S. Imaging findings in patients with granulomatous mastitis. Iran J Radiol 2016;13:e33900.

11. Poyraz N, Emlik GD, Batur A, Gundes E, Keskin S. Magnetic resonance imaging features of idiopathic granulomatous mastitis: a retrospective analysis. Iran J Radiol 2016;13:e20873.

12. Fazzio RT, Shah SS, Sandhu NP, Glazebrook KN. Idiopathic granulomatous mastitis: imaging update and review. Insights Imaging 2016;7:531-9.

13. Bani-Hani KE, Yaghan RJ, Matalka II, Shatnawi NJ. Idiopathic granulomatous mastitis: time to avoid unnecessary mastectomies. Breast J 2004;10:318-22.

Kaynak Göster