Cerrahi yolla tedavi edilen el ve el bileği kitlelerinin değerlendirmesi

Amaç: El ve el bileği kökenli tümörler, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının sıkça karşılaştıkları durumlardır. Bu tümörler sıklıkla benign karakter taşımalarına karşın nadiren malign özellikte tümörlerle de karşılaşılabilir. Bu çalışmamızda; cerrahi tedavi için hastanemize yatan el ve el bileği tümörlü hastalar incelenmiştir. Gereç ve yöntem: 1985-2011 yılları arasında patolojik tanıları doğrulamış 379 hastanın 381 el ve el bileği kitlesi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların; 213'ü kadın, 166'sı erkek ve yaş ortalamaları 30,8 olarak bulunmuştur. Sonuçlar: Tümörlerin 14 (% 3,7) tanesi malign; 367 (% 96,3)'si ise benigndi. Malign tümörlerin görüldüğü ortalama yaş 42,3 ; benign tümörlerinki ise 30,6 olarak hesaplandı. Histopatolojik tetkik sonuçlarına göre en sık olarak görülen tümör, 117 olgu ile enkondrom olurken; ikinci sırayı 104 olgu ile ganglion, üçüncü sırayı 49 olgu ile osteokondrom almıştır. En sık görülen malign tümör 8 olgu ile kondrosarkom olmuştur. Yorum: El ve el bileği tümörlerinin sıklığı ve çeşitliliğine dair epidemiyolojik veriler oldukça kısıtlıdır. El ve el bileği yerleşimli kitleler, her Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının karşılaşma ihtimali yüksek olan olgulardır. Bu tümörlerin çok büyük bir kısmı benign nitelikte olsa da; malign tümörlerin de görülebileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmamızın; el ve el bileğinde görülen kitlesel lezyonların, tanı ve tedavisi açısından Ortopedi ve Travmatoloji ile uğraşan meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanmaktayız.

Evaluation of surgically treated hand and wrist tumors

Objectives: Hand and wrist tumors are rather common for Orthopaedic Surgeons. Though these tumors are mostly benign, in some cases malignant tumors also can be seen. In this study, we have evaluated our patients with hand and wrist tumors, treated surgically. Material and method: Three hundred and eighty-one pathologically verified, hand and wrist tumors of 379 patients, surgically trea- ted between 1985-2011 were included in the study. 213 of the patients were female and 166 were male with a mean age of 30,8 years. Results: Fourteen (% 3,7) of the tumors were malign whilst 367(% 96,3) were benign. Mean age of the patients with malignant tumors was 42,3 years and the mean age of the patients with benign tumors was 30,6 years. According to hystopathological evaluation, the most common tumor was enchondroma with 117 cases; followed by ganglion with 104 cases and osteochondroma with 49 cases. Most common malignant tumor was chondrosarcoma with 8 cases. Conclusion: Studies regarding the frequency and diversity of hand and wrist tumors are very limited. Every Orthopaedic Surgeon is likely to see such cases during his career. Though most of these tumors are benign, they may also be malign in some cases. We consider, this study will be useful for our colleagues to make better diagnosis and treatment for such tumors.

Kaynakça

Campbell DA, Millner PA, Dreghorn CR. Primary bone tumours of the hand and wrist. J Hand Surg Br 1995;20:5-7.

Marty FL, Marteau E, Rosset P, Faizon G, Laulan J. A Retrospective study of hand and wrist tumors in adults. Chir Main 2010;29:183-7.

Colon F, Upton J. Pediatric hand tumors. A review of 349 case. Hand Clin 1995;11:223-43.

Gürkan V, Özger H. Sarcomas of the hand. Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41:286-90.

Murray PM, Berger RA, Inwards CY. Primary neoplasms of the carpal bones. J Hand Surg Am 1999;24:1008-13.

Ogose A, Unni KK, Swee RG, May GK, Rowland CM, Sim FH. Chondrosarcoma of small bones of the hands and feet. Cancer 1997;80:50-9.

Puhaindran ME, Athanasian EA. Malignant and metastatic tumors of the hand. J Hand Surg Am 2010;35:1895-900.

Kaynak Göster