Hemiplejik serebral palsili çocukların üst ekstremitelerinin sağlam tarafı da gelişim geriliği gösterir

Amaç: Çalışmamızda çocuklarda hemiplejik serebral palsi'nin (HSP) neden olduğu üst ekstremite gelişim geriliğinin antropometrik yöntemlerle incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda Etik Kurul onayı alınarak 5-12 yaşlarındaki 32 HSP'li çocuk ile 40 normal çocuğun üst ekstremiteleri antropometrik set ile ölçülerek karşılaştırıldı. Bulgular: HSP'li çocukların sağlam taraf omuz eklemi, kol, dirsek eklemi, ön kol ve el bilek eklemi çevresi; üst ekstremite, kol, ön kol, el ve el ayası uzunluğu; dirsek eklemi, el bilek eklemi ve el genişliği değerleri HSP'li çocukların plejik tarafına göre anlamlı derecede fazlaydı. Normal çocukların omuz eklemi, kol, dirsek eklemi, ön kol ve el bilek eklemi çevresi; üst ekstremite, kol, ön kol, el ve el ayası uzunluğu; dirsek eklemi, el bilek eklemi ve el genişliği değerleri HSP'li çocukların plejik taraf ölçümlerine göre anlamlı derecede yüksekti. Normal çocukların dirsek eklemi ve ön kol çevresi; el ve el ayası uzunluğu; dirsek eklemi, el bilek eklemi ve el (metakarpallerden) genişliği değerleri HSP'li çocukların sağlam tarafına göre anlamlı derecede yüksekti. Sonuç: Antropometrik ölçümler HSP'li çocukların plejik taraf üst ekstremitelerinin sağlam tarafa göre, normal çocuklarla karşılaştırdığımızda ise hem plejik hem de sağlam taraflarının daha az geliştiğini göstermektedir. HSP'li çocukların az gelişmiş plejik taraflarını kullanamamaları günlük yaşam aktivitelerini de kısıtlayarak sağlam tarafta da kas ve kemik gelişim geriliğine sebep olmaktadır. Erken teşhis ve rehabilitasyon ile bu fark azaltılabilir

Developmental retardation is seen also in the unaffected side of the upper extremities of the children with hemiplegic cerebral palsy

Objectives: The aim of the study was to investigate the developmental retardation of the upper extremities due to hemiplegic cerebral palsy (HCP) in children by anthropometric methods. Material and methods: We measured the upper extremities of 32 children with HCP and of 40 normal children who were in the age group 5-12 years with the approval of Ethics Committee. The measurements were made by using an anthropometric set and the results were compared. Results: The anthropometric values for circumference of the shoulder joint, arm, elbow joint, forearm and wrist joint; length of upper extremity, arm, forearm, hand and palm; width of elbow joint, wrist joint and hand in the unaffected side of the children with HCP were significantly higher than those in the plegic side of the children with HCP. The anthropometric values for circumference of the shoulder joint, arm, elbow joint, forearm and wrist joint; length of upper extremity, arm, forearm, hand and palm; width of elbow joint, wrist joint and hand in the normal children were sig- nificantly higher than those in the plegic side of the children with HCP. The values for circumference of the elbow joint and forearm; length of hand and palm; width of elbow joint, wrist joint and hand (metacarpal level) in the normal children were significantly higher than those in the unaffected side of the children with HCP. Conclusion: Anthropometric measurements show that the plegic sides of the upper extremities of the children with HCP are less developed than the unaffected sides and also both sides of these children are so when compared with the normal children. Reduced use of the plegic and less developed side in the children with HCP causes developmental retardation of the muscles and bones in the unaffected side by limiting the daily living activities. This difference can be reduced by early diagnosis and rehabilitation

Kaynakça

Sade A, Otman AS. Serebral paralizi'de değerlendirme ve tedavi yöntemleri, 2. baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 1997;1-18.

Dormans J, Susman M, Özaras N, Yalçın S. Serebral palsi tedavi ve rehabilitasyon, 1. baskı. İstanbul: Mas Matbaacılık, 2000;13-93.

Krageloh-Mann I, Hagberg G, Meisner C, et al. Bilateral spastic cerebral palsy-a comparative study between south-west Germany and western Sweden. I: Clinical patterns and disabilities. Dev Med Child Neurol 1993;35:1037-47.

Özel S. Serebral palsi. In: Beyazova M, Gökçe Kutsal Y, eds. Fiziksel tıp ve reahabilitayon Cilt-2. 2. baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabev- leri, 2011;2681-724.

Khaw CW, Tidemann AJ, Stern LM. Study of hemiplegic cereb- ral palsy with a review of the literature. J Paediatr Child Health 1994;30:224-9.

İrdesel J. Serebral palsi rehabilitasyonu. In: Özcan O, Arpacıoğlu O, Turan B, eds. Nörorehabilitasyon. 1.baskı. Bursa: Motif Matbaa, 2000;137-58.

Hazar G. Serebral paralizi, tipleri ve önlenmesi. In: Kayıhan H, ed. Serebral paralizili çocuk ve bağımsız yaşam, 1. baskı. Ankara: Ha- cettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 1995;1-6.

Stevenson RD, Roberts CD, Vogtle L. The effects of non-nutriti- onal factors on growth in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1995;37:124-30.

Strecker TR, Stephens TD. Peripheral nerves do not play a trophic role in limb skeletal morphogenesis. Teratology 1983;27:159-67.

McDaid PJ, Kozin SH, Thoder JJ, Porter ST. Upper extremity limb-length discrepancy in brachial plexus palsy. J Pediatr Orthop 2002;22:364-6.

Van Heest AE, House J, Putnam M. Sensibility deficiencies in the hands of children with spastic hemiplegia. J Hand Surg Am 1993;18:278-81.

Flett PJ. Rehabilitation of spasticity and related problems in child- hood cerebral palsy. J Paediatr Child Health 2003;39:6-14.

Özer K. Antropometri: sporda morfolojik planlama. 1. baskı. İstan- bul: Kazancı Matbaacılık, 1993;39-65.

Pala K, Aytekin N, Akış N, Aytekin H, Aksu H, Avcı K. Gemlik bölgesinde 6-12 yaş çocukların ortalama ağırlık ve ortalama boy- larının karşılaştırılması (1983-2001). Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 2002;28:89-93.

Yorulmaz F, Taşkınalp O, Turut M, Kutoğlu T. 1445 erişkin Türk insanında bazı vücut indeksleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 12:57-9.

Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi hareketlerinde temel de- ğerlendirme prensipleri. 1. baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 1995;49-57.

Aksoy M, Gezmen M, Çetinkaya Ç, Tuluk HN, İncekara B. 7-12 yaş arası sokak çocuklarının farklı yerlerdeki yaşıtlarıyla karşılaştırma- lı beslenme durumları. STED 2006;15:11-7.

Malas MA, Ataş E. Yeni Doğanlarda 2-4 parmak oranının araştırıl- ması. Selçuk Tıp Derg 2005;21:5-10.

Carpenter DL, Batley RJ, Johnson EW. Developmental evalua- tion of infants and children. Phys Med Rehab Clin North Am 1996;7:361-82.

Özer MK, Özer DS. Çocuklarda motor gelişim. 6. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2012;76-77.

Demir SO, Oktay F, Uysal H, Seluk B. Upper extremity short- ness in children with hemiplegic cerebral palsy. J Pediatr Orthop 2006;26:764-8.

Prado-Leon LR, Avila-Chaurand R, Gonzalez-Munoz EL. Anthro- pometric study of Mexican primary school children. Appl Ergon 2001;32:339-45.

Zonta MB, Agert F, Muzzolon SRB, et al. Growth and anthro- pometry in hemiplegic cerebral palsy patients. Rev Paul Pediatr 2009;27:416-23.

Uvebrant P. Hemiplegic cerebral palsy. Aetiology and outcome. Acta Paediatr Scand Suppl. 1988;345:1-100.

Roberts CD, Vogtle L, Stevenson RD. Effect of hemiplegia on skele- tal maturation. J Pediatr 1994; 125:824-8.

Atay Y. Serebral paralizi'li çocuklarda farklı klinik tiplerde antro- pometrik özelliklerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ha- cettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

Kaynak Göster