Tokat ve yöresinde patateste (Solanum tuberosum L.) bulunan yabancı ot türleri, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi

Bu çalışma, Tokat ve yöresinde yoğun ekiliş alanı bulunan patates tarlalarında sorun olan yabancı ot türlerini, yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek amacıyla 2001 yılında yürütülmüştür. Survey, Tokat Tarım İl Müdürlüğünden ekiliş alanları ile ilgili bilgiler alınarak bölümlü örnekleme yöntemine göre survey alanlarını temsil edebilecek toplam 51 tarlada Mayıs-Temmuz ayları arasında yürütülmüştür. Değerlendirmelerde yoğunluklar için tartılı ortalama, yaygınlıklar için ise aritmetik yüzde kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; patetes tarlalarında 60 yabancı ot türü 67.61 bitki/m2 yoğunlukta bulunmuştur. Yoğun ve yaygın olarak bulunan yabancı ot türlerinden; Solamım nigrtım L. (köpek üzümü), Chenopodium albüm L. (sirken), Convolvulus arvensis L. (tarla sarmaşığı), Galitım aparine L. (dil kanatan), Lolium perenne L. (İngiliz çimi) ve Amaranthus hybridus L. (melez horoz ibiği)'un Tokat'ta patates dikim alanlarında yabancı ot mücadelesine yön verecek türler olduğu kanısına varılmıştır.

Determination of weed flora, ditribution and density of weed species occuring in potato fields in Tokat province

This study was conducted to determine the distribution and the density of weeds species which are problem on potato fields located in central Tokat and its districts in 2001. Survey was performed on the basis of divided sample method. Survey was conducted between May and July on 51 potatoes fields. In study of potato fields, total 60 weed species were determined and average number of weeds in nr was determined as 67.61. The weed species with higher infestation rate and density were found in this study as follows; Solamım nigrum L. (black night shade), Chenopodium album L. (green pigweed), Convolvulus arvensis L. (field bindweed), Galium aparine L. (catchweed bedstraw), Lolium perenne L. (English rye grass) and Amaranthus hybridus L. (smooth pigweed), thus these weed species are needed to be taken into consideration for weed managament programs.

Kaynakça

Akalın, Ş., 1954. Büyük Bitkiler Kılavuzu. Ankara Basım ve Cilt Evi, 752 s., Ankara.

Anonim, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Cilt 1, 291 s., Ankara.

Anonim, 1999. Türkiye İstatistik Yıllığı. T.C. Başb. Dev. İst. Enst. Yay. No:2240, 721 s., Ankara.

Anonim, 2000. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tokat İl Müd. 1999 Yılı Çalışma Planı, 121 s., Tokat.

Arıoğlu, H.H., 1987. Nişasta ve Şeker Bitkileri. Cilt :1 (Nişastalı Bitkiler). Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitabı No: 22, 80 s., Adana.

Bora, T., Karaca, I., 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararının Ölçülmesi, E.Ü., Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, 167:43, Bornova-İzmir.

Cramer, H.H., 1967. Planzenschutz und Weltemte. Planzenschuntz - Nachrichten "Baver" 20: 1-523, Leverkusen.

Davis, P.H., 1965-1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands, University Press Edinburg. Cilt: 1-10, Edinburg.

Işık, H.V 1974. Patates Tarımı ve Gübrelemesi. Toprak ve Gübre Araş. Ens. Mild. Yayınları. Genel YaymNo:54, Çiftçi Yayınları No: 1, Ankara

İh sulu' K.' 1986. Nişasta, Şeker Bitkileri ve Islahı, A.Ü. Zir. Fak. Yayınları: 960, Ders Kitabı: 279,275 s., Ankara.

Jaiswal, V.P., 1992. Crop-Weed Competition Studies in Potato. Journal of The Indian Potato-Association. 18:3-4, 131-134.

Kadıoğlu, İ., 1989. Çukurova Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Yabani Yulaf (Avena spp.) Türleri, Gelişme Biyolojileri, Buğday ile Karşılıklı Etkileşimleri ve Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı Adana Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Yayınları Serisi, Yayın No: 66.,128 s., Ankara.

Özer, Z.,1977. Patates Kültüründe Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadelesi, Ata.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 8:4,95-106, Erzurum.

Özer, Z., Önen, H., Tursun, N„ Uygur, F.N., 1999. Türkiye'nin Bazı Önemli Yabancı Otlan (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları). G.O.P. Üni v.. Ziraat Fakültesi Yayınları No:38, Kitaplar Serisi No: 16 ,434 s,, Tokat.

Özer, Z„ Kadıoğlu. İ., Önen, H., Tursun, N., 2001. Herboloji Yabancı Ot Bilimi, Genişletilmiş 3. Baskı, G.O.P. Üniv., Ziraat Fakültesi Yayınları No:20, Kitaplar Serisi No: 10 , 404 s., Tokat.

Sönmez, S., 1976. Bolu İlinde Patateslerde Yabancı ol Rekabeti ve Savaşı Üzerinde Araştırmalar. Dizer Konca Matbaası, 104 s., İstanbul.

Tepe, I., 1987. Van ve Yöresinde Kültür Bitkilerinde Sorun Oluşturan Yabancı Otlar ve Bunların Dağılışı. Yüksek Lisans Tezi, Yüzünci Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi, 59 s.,Van (Yayınlanmamış).

Uluğ, E., Kadıoğlu, İ., Üremiş, i., 1993. Türkiye'nin Yabancı Otları ve Bazı Özellikleri, T.C. Tarım ve Köyişlerı Bakanlığı, Zir. Miic. Araş. Ens. Yayın No: 78, 513 s. Adana.

Zengin, H., Güncan, A., 1993. Erzurum ve Yöresi Patates Dikim Alanlarında Sorun Oluşturan Yabancı Otlar ve Önemlilerinin Topluluk Oluşturma Durumları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi. 3-5 Şubat 1993. Adana. 193-203.

Zimdahl, R.L., 1976. Differential Susceptibility of Potato Cultivars to Four Herbicides. American Potato Journal, 53, 211-219.

Kaynak Göster