Kırdan kente göç eğilimi: Tokat ili Erbaa İlçesi örneği

Bu araştırmanın amacı, bölgede kırdan kente göç eğilimlerini ve neden olan faktörleri belirlemektir. Tokat İli Erbaa İlçesi köylerindeki çiftçilerin eğilimlerini belirlemek için anket yöntemine başvurulmuştur. 100 çiftçi tesadüfi olarak seçilmiştir. Halen köylerinde kalan çiftçilerin % 28'inin göç etme isteğinde olduğu belirlenmiştir. Bu istekte en önemli nedenler gelir yetersizliği, çocukların eğitimi, köydeki imkanların sınırlılığı, çiftçiliğin zahmetli oluşu ve kan davasıdır. Göç etmek istemeyenler ise, köyden kopamama. iş bulma kaygısı, kentin çekici gelmemesi nedenlerini öne sürmüşlerdir. Bu sonuçlardan hareketle, kırdan kente göç olgusunun önlenmesinde alınabilecek önlemlerin başında çiftçinin köyünde kendisine "iş imkanlarının yaratılması, sosyal sorunlarının asgariye indirilmesi gelmektedir. Kısaca, bölgelerarası ve kırla kent arası gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması ve nüfus hareketinin önlenmesi için etkili yöntemlerden birisi kırsal sanayi anlayışıdır.
Anahtar Kelimeler:

köyden kente göç,Tokat

The migration tendency from ruralto urban areas: An example of Tokat province,Erbaa District

In this research, the main reasons that make migration from rural to urban areas were elicited. The migration preferences of the farmers live in Tokat Province. Erbaa District were obtained via survey. A hundred farmers were randomly selected and personal interview was conducted with each of them. 28 % of the farmers indicated that they were willing to migrate to the urban areas. The main reasons of that were insufficient income, education, and employment opportunities. In addition to that, hard working and fights in rural areas were counted as some other reason for migration as well. There were some farmers who indicated that they did not want to migrate. The main reasons of that option were being connected to the village, high probability of being unemployed in urban, crowded population, weak relationship between people, pollution, shelter, and etc. The author of this study believes that the main things that could prevent the migration are increasing employment opportunities in village and eliminating or declining the social problems. In short, the development of rural industry can eliminate the differences between regions, city-village, and thus, migration will decline.

Kaynakça

Akşit, B., 1997. "İç Göçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış", Türkiye'de İç Göç, Bolu-Gerede 6-8 Haziran 1997, Tarih Vakfı, 1998, İstanbul.

Anonim, 1970. DPT, Türk Köylerinde Modernleşme Eğilimleri, Rapor I, Ankara.

Çivi, H., 1991. Köy Sosyolojisi Ders Notlan, (Derleme Teksir) CÜ. Ziraat Fakültesi, Tokat.

Dinler, Z., 1988. Taran Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yaym No: 3, UÜÜBF, İşletme İktisadi ve Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yaym No: 3, Bursa.

Karkacıer, O., Kaya, Ü., 1995. "Seçilmiş Bir Bölgede Farklı İki Köy Tipinin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri Açısından Farklılaşma Düzeylerinin Karşılaştırılması" Kooperatifçilik, Sayı: 109 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1995).

Keleş, R., 1998. "İç Göç ve Çevre", Türkiye Çevre Vakfı Yaymı No: 130, Kasım 1998, Ankara.

Kocaman, T., Bayazıt, S., 1993. Türkiye'de İç Göçler ve Göç Edenlerin SosyoEkonomik Nitelikleri, DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara.

Özerin, G., 1996. "Kırdan Kente Göç Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Denizli İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Savı: 1, Tokat.

Tuncer, B., 1997. "Çevre, Nüfus ve Ekonomik Gelişme" Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı 13-14 Kasmı 1997, Türkiye Çevre Vakfı Yayım No: 124, Ocak 1998,Ankara.

Türkkan, E., 1993. "Kırsal Sanayinin Doğal ve Yapay Dinamikleri ve Türkiye" Kırsal Sanayi Sempozyumu, DPT, Ankara.

Yıldırak, N., ve ark., 1993. "Kırsal Kesimde Genç Nüfusun Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Kente Göç Etme Eğilimleri", Kırsal Sanayi Sempozyumu, 6-8 Nisan 1993, DPT, Ankara.

Yıldırak, N, ve ark., 1995. "Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm", IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, Ankara.

Kaynak Göster