Viyana Satım Antlaşması’nın (CISG) Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanı

CISG, yeknesak satım hukuku oluşturma çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. CISG’in temelini satım sözleşmesi oluşturur. Satım sözleşmesi insanların mal alımını sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan bir sözleşmedir. Satım hukukunun temelini satım sözleşmesi oluşturmaktadır. Satım sözleşmeleri tarafların mal ve satım bedeli üzerinde anlaşmaları ile kurulur. Satım sözleşmesinde satıcının asıl borcu ise sözleşmeye konu malın teslimidir. Malın doğru yer ve zamanda teslim edilmesi ve teslim edilen malın sözleşmeye uygun olması konuları teslimin en önemli unsurlarıdır. Malın sözleşmeye uygun olmaması veya sözleşmeye uygun yer ve zamanda teslim edilmemesi satıcının sözleşmeye aykırı davrandığını gösterir. Sözleşmeye aykırılığın tespiti, aykırılığın derecesine göre alıcıya bazı haklar tanımaktadır.  Bu inceleme, CISG (Viyana Sözleşmesi) hükümlerinin kapsamı ve uygulama alanı ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

Historical Development and Implementation Area of the Vienna Sales Agreement (Contract for the International Sale of Goods (CISG))

CISG emerges as a result of the effort to create a uniform selling law. The basis of the CISG is the contract of sale. The sale contract is a contract that allows people to buy goods and meet their needs. The sales contract constitutes the foundation of the law of sale. Sale contracts are established with the parties agreeing on the goods and sales price. The actual debt of the seller on the sales contract is the delivery of the goods subject to the contract. The fact that delivery at the right place and time and the delivered goods conform to the contract are the most important elements of delivery. The fact that the merchandise is incompatible with the contract or not delivered at the proper time and place indicates that the seller is breaching the contract. The determination of breach of contract gives the buyer some rights according to the degree of breach. This review has been prepared in relation to the scope and application area of CISG provisions.

Kaynakça

ADIGÜZEL, M. (2013). Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-20.

ATAMER, Y. M. (1995). Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı. İstanbul Barosu Dergisi, Y, 100, 69.

ATAMER, Y. M. (2005). Uluslararası satım sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG) uyarınca satıcının yükümlülükleri sözleşmeye aykırılığın sonuçları.

Beta.AYOĞLU, T. (2011). Uluslararası Ticarî Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler. Maddî Hükümler ve Ticarî Âdet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, İstanbul.BIANCA,

C. M., BONELL, M. J., & GRAF, J. B. (1987). Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention.

Giuffrè.BORISOVA, B. (2003). Geographic sphere of application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Pace Law School Institute of International Commercial Law.

BUYDAERT, M. (2012-2013). The Passing Of Risk in The International Sale of Goods. A Comparison Between CISG and The Incoterms. Master in de Rechten. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent.

CASTELLANI, L. (2008). Türkiye’nin CISG’e Taraf Olmasına İlişkin Çerçeve. Milletlerarası Satım Hukuku. der. Atamer. İstanbul.ÇAĞA, T. ve KENDER, R. (2010). Deniz Ticareti Hukuku. Navlun Sözleşmesi. İstanbul.

ÇELİKEL, A. (1992). Milletlerarası Özel Hukuk. İstanbul.

ÇELİKEL, A. (2014). Milletlararası özel hukuk: genel kurallar; milletlerarası özel hukuk; milletlerarası usul hukuku. Beta Basım Yayım Dağıtım.

ENDERLEIN, F., & MASKOW, D. (1992). International sales law. Oceana.

ERDEM, E. (1992). Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi).

BATİDER, C, 54, 3.ERDEM, E. (2008). Incoterms 2000, Milletlerarası Ticaret Hukuku İle İlgili Makaleler. İstanbul. (Incoterms).

ERDEM, E. (2008). Milletlerarasi ticaret hukuku ile ilgili makaleler. Beta Basım Yayım Dağıtım.

ERDEM, E. (2008). Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu. Y. M. Atamer içinde, Milletlerarası Satım Hukuku (s. 105-161), İstanbul.

ERDEM, H. E. (2012). Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e göre Satış Sözleşmeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul.

ERDOĞMUŞ, B. (2012). Roma Hukuku Dersler. İstanbul.

FERRARI, F. (1995). Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writings. Journal of Law and Commerce. Vol. 15.

FERRARI, F. (2005). Remarks on the UNCITRAL Digest's Comments on Article 6 CISG. Journal of Law and Commerce, 25, 13.

FERRARI, F. (2005). What Sources of Law for Contracts for the International Sale of Goods? - Why One Has to Look Beyond the CISG? International Review of Law and Economics. Verona.

HATEMİ H. ve AYBAY A. (2014). Eşya Hukuku. İstanbul.

HEIDERHOFF, B. (2008). CISG’ın Uygulama Alanı: Konu Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku, der. Atamer, Çev. Ajda Gençsoy. İstanbul.

HERGUNER, U. (1988). Applicability Of The UN Convention On Contracts For The International Sale Of Goods To Sales Contracts Concluded By Turkish Companies And Their Affiliates Abroad. Murat Sarıca Armağanı, Aybay Yayınları, Danıştay Kütüphanesi, İstanbul, 95-100.

HONNOLD, J. ve FLECHTNER, (2009). Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. Lahey.

HUBER, P. ve MULLIS, A. (2007). The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners. München: European Law Publishers.

KAPLAN, Y. (2002). 1980 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE, İNTERNET ORTAMINDA BİLGİSAYAR PROGRAMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22(2), 325-356.

KAYA, C. (2012). CISG (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu. İstanbul.

KOSCHAKER, P. ve AYİTER, K. (1977). Roma Özel Hukukunun Ana Hatları. Ankara.

KRÖLL, S. MISTELIS, L. ve VISCALLIAS, P. P. (2011). UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary. Oxford: Hart Publishing.

LOOKOFSKY, J. (2000). The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Encyclopaedia of Laws – Contracts. Kluwer Law.

LOOKOFSKY, J. (2008). Understanding the CISG. Kopenhag.MISTELIS, L. (2008). CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku, der. Atamer. İstanbul.

OĞUZ, A. (1998). Roma Hukukunda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio'nun Sebebe Bağlılığı. AÜHFD. 47(1-4). 49-83.

OĞUZ, A. ve ÖZKAN, Z. (2016). CISG Kurallarının Lex Mercatoria Niteliği, Milletlerarası Mal Satım Hukuku, der. Sinan Okur. Ankara.

OĞUZMAN K. SELİÇİ Ö. ve ÖZDEMİR S. (2013). Eşya Hukuku. İstanbul.SAF, C. (2000). A Study of the Interplay between the Conventions Governing International Contracts of Sale. Pace Law School Institute of International Commercial Law.

SCHLECHTRIEM, P. ve BUTLER, P. (2009). UN Law on International Sales: the UN Convention on International Sales – The UN Convention on the International Sale of Goods. Fribourg.

SCHLECHTRIEM, P. (1986). Uniform Sales Law-The UN-Convention on Contracts for the International Sales of Goods. Viyana. Published by Manz.

SCHLECHTRIEM, P. (2005). Requirements of Application and Sphere of Applicability of the CISG, Victoria University of Wellington Law Review, 2005(4), 781–794.

SCHLECHTRIEM, P. ve SCHWENZER, I. (2015). Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), I. Schwenzer ve P. Çağlayan Aksoy içinde, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, İstanbul.

SCHROETER, U. (2001). Vienna Sales Convention: Applicability to'Mixed Contracts' and Interaction With the 1968 Brussels Convention.

SCHWENZER, I. ve FOUNTOULAKIS, C. (2007), International Sales Law. New York.ŞANLI, C. (2005). Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları. İstanbul.

ŞANLI, C. ve EKŞİ, N. (2005). Uluslararası Ticaret Hukuku. İstanbul.

TANDOĞAN, H. (2008). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. C.1. 6. Bası. İstanbul.

TİRYAKİOĞLU, B. (1989-1990). 11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi. AÜHFD. 41, 1–4.

Tiryakioğlu, B. (1996). Taşınır mallara ilişkin milletlerarası unsurlu satım akitlerine uygulanacak hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

TOKER A. G. (2005). 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı. Ankara.

ULUOCAK, N. (1989). Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri. İstanbul.ÜÇOK, C. Alman Hukukunun Tarihi Gelişmesine Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C, 7, 1-2.

YELKENCİ, I. (2014). Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi. İstanbul.ZEYTİN, Z. (2011). Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku. Ankara.

Kaynak Göster

APA Selanik, A , Bayram, O , Talay Değirmenci, İ . (2018). Viyana Satım Antlaşması’nın (CISG) Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanı . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (4) , 1353-1367 . DOI: 10.21547/jss.430051