Sermaye Biçimlerinin Dönüşümü Açısından Sosyal Sermayenin Öneminin Değerlendirilmesi: Bourdieu'nun Modeline Eleştirel Bir Yaklaşım

Sermaye Biçimleri adlı çalışmasında Pierre Bourdieu birey seviyesindeki ekonomik, kültürel ve sosyal sermaye arasındaki ilişkinin doğasını anlamaya yönelik önemli öngörülerde bulunmaktadır. Ancak, onun bu sermaye biçimlerinin birbirlerine dönüşebilmelerine yönelik bakış açısı ne daha kapsamlı olan grup seviyesindeki dönüşüm süreçlerini ne de bu dönüşümler esnasında sembolik sermayenin kullanımını içermektedir. Bu çalışmada, sosyal sermaye kavramı üzerine odaklanılmış, Bourdieu'nun dönüşüm modelinin geliştirilmesi için sosyal sermaye bir egemen sermaye biçimi olarak kavramsallaştırılmış ve Bourdieu'nun modelinin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yeni bir kavramsal model ortaya konmuştur. Bu yeni modelde, sosyal sermaye bireyler arasında bir bağlayıcı ve aktarıcı olarak çalışmakta ve daha karmaşık olan grup seviyesindeki sermaye dönüşümlerinin gözlemlenmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece, Bourdieu'nun dönüşüm modelinin bu şekilde geliştirilmesi bireylerin toplum içinde kaynaklara ve pozisyonlara erişmek için uygulamış oldukları stratejilerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.

Evaluating the Importance of Social Capital for the Conversion of the Forms of Capital: A Critical Approach to the Bourdieusian Model

In The Forms of Capital, Pierre Bourdieu offers significant insight into the nature of the relationship among economic, cultural, and social capital at the individual level. However, his perspective in the fungibility among these forms of capital includes neither the more comprehensive conceptualization of the conversion processes occurring at the group level, nor the applicability of symbolic capital throughout the conversions. In this study, I focus on the concept of social capital, conceptualize it as a master capital to develop the Bourdieusian model of conversions, and present my own conceptual approach while addressing the shortcomings of the Bourdieusian model. In my conceptualization, social capital, functioning both as a connector and a transmitter between individuals, facilitates the examination of the more complex group-level conversions. Thus, this enlargement of the Bourdieusian model of conversions provides a more encompassing understanding of the strategies that individuals apply to compete for resources and positions in society.

Kaynakça

Anheier, H. K., Gerhards, J. & Romo, F. P. (1995). Forms of capital and social structure in cultural fields: Examining Bourdieu’s social topography. American Journal of Sociology. 100, 859-903.

Bourdieu, P. (1977a). Cultural reproduction and social reproduction. In J. Karabel & A. Halsey (Eds.), Power and ideology in education (pp. 487-511). New York: Oxford University Press.

Bourdieu, P. (1977b). Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1984 [1979]). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Translated by R. Nice. Cambridge: Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Eds.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York, NY: Greenwood Press.

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Translated by G. Raymond and M. Adamson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, society and culture. London: Sage.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Desan, M. H. (2013). Bourdieu, Marx, and capital: A critique of the extension model. Sociological Theory. 31(4), 318-342.

Erickson, B. (1996). Culture, class, and connections. American Journal of Sociology. 102(1), 217-251.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology. 78, 1360-1380.

Granovetter, M. (1995). Getting a job: A study of contacts and careers, (2nd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lamont, M. & Lareau, A. (1988). Cultural capital: Allusions, gaps, and glissandos in recent theoretical developments. Sociological Theory. 6, 153-168.

Lin, N. (1999). Social networks and status attainment. Annual Review of Sociology. 25, 467-487.

Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. New York, NY: Cambridge University Press.

Lizardo, O. (2006). How cultural tastes shape personal networks. American Sociological Review. 71, 778-807.

Marx, K. (1995). Capital: A new abridgement. Edited by David McLellan. Oxford: Oxford University Press.

Svendsen, G. L. H., Kjeldsen, C. & Noe, E. (2010). How do private entrepreneurs transform local social capital into economic capital? Four case studies from rural Denmark. The Journal of Socio-Economics. 39, 631-644.

Swartz, D. (1997). Culture and power: The sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press.

Kaynak Göster

APA Yüksek, D . (2018). Evaluating the Importance of Social Capital for the Conversion of the Forms of Capital: A Critical Approach to the Bourdieusian Model . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1090-1106 . DOI: 10.21547/jss.383047