Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği

Gastronomi yerleşikler ve bölgeyi ziyaret eden turistler arasında önemli bir bağ oluşturmasının yanı sıra somut olmayan kültürel değerlerin de aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Gastronomi turizmi kapsamında yiyecekler, bölgeye turistlerin gelmesi için önemli bir çekim unsuru hatta başlı başına bir destinasyon tercihi olabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kimliğin unsurlarını taşıyan yiyeceklerin coğrafi işaret alarak tescillenmesi destinasyonun gastronomi imajını güçlendirmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda araştırma Akdeniz bölgesinde bulunan ve www.tripadvisor.com’a göre takip edilen yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği

Gastronomi yerleşikler ve bölgeyi ziyaret eden turistler arasında önemli bir bağ oluşturmasının yanı sıra somut olmayan kültürel değerlerin de aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Gastronomi turizmi kapsamında yiyecekler, bölgeye turistlerin gelmesi için önemli bir çekim unsuru hatta başlı başına bir destinasyon tercihi olabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kimliğin unsurlarını taşıyan yiyeceklerin coğrafi işaret alarak tescillenmesi destinasyonun gastronomi imajını güçlendirmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda araştırma Akdeniz bölgesinde bulunan ve www.tripadvisor.com’a göre takip edilen yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.

___

 • Aksoy, M., & Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 79-89.
 • Boniface, P. Tasting tourism: travelling for food and drink. Routledge, 2003 Edition, London, 122.
 • Dikici, A., Koluman, A., & Aktaş, R. K. (2013). Gıdaların coğrafi işaretlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 136-138.
 • Doğan, B. (2015). Coğrafi işaret korumasının gelişmekte olan ülkeler için önemi. E-Journal of New World Sciences Academy, 58-75.
 • Durlu-Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., & Can, A. (2013). Sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinde coğrafi işaretlemenin rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13-20.
 • Education at a Glance - OECD. (2016)., 17.
 • Esen, Ş. (2016). Bir farklılaşma stratejisi olarak coğrafi işaretler ve türkiye incelemesi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 447-464.
 • Gökovalı, Ü. (2017). Coğrafi işaretler ve ekonomik etkileri: türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 141-160.
 • Hazarhun, E., & Tepeci, M. (2018). Coğrafi işarete sahip olan yöresel ürün ve yemeklerin manisa'nın gastronomi turizminin gelişimine katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 371-389.
 • Karaca, O. B. (2016). Geleneksel peynirlerimizin gastronomi turizmindeki önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 187-39.
 • Long, L. M. (2004). Culinary tourism: exploring the other through food. Kentucky: University of Kentucky Press.
 • Mercan, Ş. O., & Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 67-94.
 • Orhan, A. (2012). Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde “coğrafi işaretlerin” kullanımı: "izmit pişmaniyesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 243-254.
 • Pyo, S. S., Uysal, M., & McLellan, R. W. (1991). A linear expenditure model for tourism demand. Annals of Tourism Research.
 • Sanchez-Canizares, S. M., & López-Guzmán, T. (2011). Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 229-245.
 • Shenoy, S. S. (2005). Food tourism and the culinary tourist ((Doctoral dissertation).
 • Sistem Patent. https://www.sistempatent.com.tr/cografi-isaret-nedir.aspx adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • Suratno, B.,Protection of geographical indications. (2004) IP Management Review , 87-93.
 • Şahin, A., & Meral, Y. (2012). Türkiye'de coğrafi işaretleme ve yöresel ürünler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 88-92.
 • Şengül, S., & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studuies , 86-99.
 • Şentürk, B. (2011). Coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri: mikro ve makro açıdan bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Taşdan, K., Albayrak, M., & Albayrak, K. (2014). Coğrafi işaret tescilli geleneksel ürünlerde izlenebilirlik: ankara ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, (s. 1292-1300). Samsun.
 • Tripadvisor: www.tripadvisor.com adresinden 21.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE). (2012). Marka ve coğrafi işaret başvurularının hazırlanması, marka ve coğrafi işaret ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler. Ankara: TPE Yayınları, 27.
 • Türk Patent https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • UNWTO Tourism Highlights (2018). UNWTO., 1.
 • Yalım Kaya, S., & Şahin, E. (2018). Tescilden uygulamaya coğrafi işaretler: adana kebabı üzerine bir inceleme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 189-199.
 • Zelinsky, W. (1985). The roving palate: north america's ethnic restaurant cuisines.
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research-Cover
 • ISSN: 2602-4144
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2017
 • Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi