İngiliz Edebiyatı Öğreten Öğretmenlerin İngiliz Edebiyatını Öğretme ile İlgili Görüşleri:Libya Yüksek Öğretim Örneği

Bu çalışma İngiliz Dili Edebiyatı’nın Libya yüksek öğretiminde İngilizce’yi yabancı bir dil olarak öğrenenlere nasıl öğretilmesi konusunda, İngiliz Dili Edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerini araştırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada on altı İngiliz Dili Edebiyatı öğretmeni yer almıştır. Söz konusu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapı landırılmış mülakat uygulanmıştır. Toplanan veri daha sonra nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları Libya’da İngiliz Dili Edebiyatı öğretiminin geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Verilerin analizi sonucunda İngiliz Dili Edebiyatı öğretiminde üç farklı yaklaşımın kullanıldığı ortaya çıkmıştır: Açıklayıcı Yaklaşım (Paraphrastic Approach), Bilgi Temelli Yaklaşım (Information-based Approach) and Dil temelli yaklaşım (Languagebased Approach). En çok kullanılan yaklaşımın Açıklayıcı Yaklaşım (Paraphrastic Approach) olduğu tesbit edilmiştir. Buna ek olarak , araştırmanın bulguları katılan öğretmenlerin İngiliz Dili Edebiyatı öğretirken öğretim yaptıkları ortamlar ve kendileriyle ilgili bazı güçlükler yaşadıklarını göstermiştir.Öğrenme-öğretme ortamı ile ilgili sorunların öğretimsel araç-gereç eksikliği, görsel öğrenmeyi destekleyici araç-gereç ve materyal eksikliği, teknolojik destek eksikliği ve sınıfın uygun öğrenme ortamına uygun olmaması olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin kendileri kaynaklı olarak ortaya koydukları sıkıntılar ise Edebiyat öğretimi ile ilgili bilgi, beceri eksikliği ve dil yetersizliğinden dolayı öz-güven eksikliği yaşadıkları ve sınıf içerisinde öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmakta zorlandıkları yönünde olmuştur.

A Study on the Views of English Literature Teachers about How to Teach English Literature: Libyan Higher Education Context

This study examined the views of the English Literature teachers about how to teach English Literature in Libyan higher education context. Sixteen English Literature teachers teaching in higher education were the participants of this study. In order to collect data about the phenomena under investigation, semistructured interviews were employed. Then, the collected data were analyzed qualitatively. The findings indicated that the teaching of English Literature still needs improvements. It was also found that basically three different approaches were followed by the partcipant teachers: Paraphrastic Approach, Informationbased Approach and Language-based Approach. Among the preferred approaches to teach English literature, the most commonly followed approach of teaching literature was the Paraphrastic Approach. The findings also revealed that the participant English Literature teachers face some difficulties related to their teaching context and themselves. Context- specific difficuties were lack of facilities, visual aids, technology and lack of appropriate classroom environment while teacher related difficulties were lack of self-confidence in teachers and lack of establishing rapport in teachers with their students in class.

Kaynakça

Barduhn, S. (1989). Review of Maslach, C. 1982 Burnout: The cost of caring. IATEFL SIG Newsletter, 11, 2-3.

Carter, R. & Long, M. (1991). Teaching literature. London: Longman. Dhilloni K. K., Mogan, S. (2014). Language-based Approaches to Understanding Literature:

A Creative Activitiy Module.The English Teacher, XLIII (2), 63-78.

Hirvela, A. (1996). Reader-response theory and ELT. ELT Journal, 50(2), 127–134. OUP.

Hwang, D and Embi, A. (2007). Approaches Employed by Secondary School Teachers to Teaching the Literature Component in English. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 22, 1- 21,51[Online]Available:myais.fsktm.um.edu.my/.../Approaches_Employed_By_Secon dary_School_Teachers_To_Teaching_The_Literature Component_In_English.pdf (Feb 5, 2010).

Johnston, P. H. (2004). Choice words: How our language affects children’s learning. Portland, Maine: Stenhouse Publishers.

Keshavarzi, A. (2012). Use of Literature in Teaching English. Procedia:Social and Behavioral Sciences, 46, 554-559.

Lindemann, E. (2001). A rhetoric for writing teachers (4th ed.). New York and Oxford: OUP. Maley, A., & Duff, A. (1989). The Inward Ear. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McKay. S. (1982). Literature in the ESL Classroom. TESOL Quarterly, 16 (4), 529- 536.

Murray, D. M. (2004). A writer teaches writing (2nd ed.). Australia and others: Thomson Heinle.

Peregoy, S. F. & Boyle, O. F. (2008). Reading, writing, and learning in ESL: A resource book for teaching K-12 English learners (5th ed.). Boston and others: Pearson.

Rosli, T. (1995). Teaching literature in ESL the Malaysian context. Kuala Lumpur: Penerbit University Pertanian Malaysia.

Zanger, V. V. (1991). Social and cultural dimensions of the education of language minority students. In A. N. Ambert (Ed.). Bilingual education and English as a second language: A research handbook, 1988-1990. (pp. 3-54). New York: Garland Publishing

Kaynak Göster

APA Al Sabi̇ri̇, A , Ersel Kaymakamoğlu, S . (2019). A Study on the Views of English Literature Teachers about How to Teach English Literature: Libyan Higher Education Context . Folklor/Edebiyat , 25 (97) , 391-406 . DOI: 10.22559/folklor.951