Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile depresyonun cinsiyet, akademik başarı ve internete giriş süreleri açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında KKTC Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 85’i kadın (% 42,5), 115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ile “Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ) ve“Young Internet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t, ve korelasyon test teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri ile yapılan analizler sonucunda, internet bağımlılık düzeylerinin katılımcıların cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık sergilemediğini ancak depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir.Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde yüksektir.Katılımcıların depresyon düzeyleri incelendiğinde akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. İnternet bağımlılığı açısından akademik başarısı biraz kötü olanlar ile iyi olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.Katılımcıların internete günlük giriş süresi 8 saatten fazla ve 5 ile 8 saat arasında olanların internet bağımlılık düzeylerinin günlük internete giriş süresi 1 ile 3 saat arasında olanlara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. internet bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2015). Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. (E. Köroğlu, Dü.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M. ve Çetinkaya, A. (2015). Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(8), 34-58.

Avcı, M. (2010). Ergenlikte Toplumsal Uyum Sorunları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 39-64.

Bayraktar, F. (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Beck A.T., Rush A.J., Shaw B.F. & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford.

Bozkurt, N. (2004). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(133), 52-59.

Bulut Serin, N. (2011). An Examination of Predictor Variables for Problematic Internet Use. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 54-62.

Canan, F. (2010). Üniversite Öğrenclerinde İnternet Bağımlılığı, Disosiyatif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi. Düzce: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.

Ceyhan, E. (2008). Ergen Ruh Sağılığı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.

Çam, O. ve Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.

Davison, G. ve Neale, J. (2013). Abnormal Psychology. Ringbound: Wiley.

Doğan, H., Işıklar, A. ve Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(18), 106-124.

Durak, E. Ş. ve Durak, M. (2011). The Mediator Roles of Life Satisfaction and Self-Esteem between the Affective Components of Psychological Well-Being and the Cognitive Symptoms of Problematic Internet Use. Social Indicators Research, 103(1), 23-32.

Dikme, E. (2014). Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı. Yeditepe Üniversitesi (yayınlanmamış).

Elster, A. ve Reif, C. (1998). Adolescent Preventive Services. Adolescent Medicine, 25(1), 1- 21.

Erözkan, A. (2009). The Predictors of Loneliness in Adolescents. Elementary Education Online, 8(3), 809-819.

Ersoy, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Esgin, A. (2000). Yeni Bir Bağımlılık Türü: İnternet Kafeler ve İşlevleri. Bilim ve Ütopya(74), 38-46.

Gökçearslan, Ş. ve Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.

Griffiths, M. (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist, 12(5), 246-250.

Horzum, M. B. ve Ayas, T. (2011). Exploring the Teachers’ Cyber Bullying Perception in terms of Various. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 619- 640.

Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği Güvenirliği, Psikoloji Dergisi, 23, 3-13.

Kalyoncu, A., Genç, Y., Eraslan, D., Odabaşıoğlu, G. ve Öztürk, Ö. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 36-41.

Kapucı, Ö. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin İnternet Kullanım Amaçları Ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2010). Türkiye'de İnternet Bağımlılık Profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik - Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(39), 220-232.

Kılıç, N. ve Batıgün, A. D. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografi k Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.

Kraut, R.,Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., Crawford, A. (2002). internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58, 49–74.

Mesch, G., & Talmud, I. (2006). Online friendship formation, communication channels, and social closeness. International Journal of Internet Science, 1, 29-44.

Morsünbül, Ü. (2014). İnternet Bağımlılığının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri, Yalnızlık ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi. International Journal of Human Sciences, 11(1), 357- 372.

Pektaş, Ö., Genç, Y., Öztürk, Ö. ve Odabaşıoğlu, G. (2007). On Olguluk Bir Seri ile İnternet Bağımlılığı Klinik Görünümleri. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 46-51.

Sanders, C. F., Field, T. M. ve Diego, M. A. (2003). Academic Performance, Popularity and Depression Predict Adolescent Substance Use. Adolescence, 38(149), 35-42.

Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.

Özköklü, D. P., Demir, İ. ve Turğut, B. A. (2015). Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Yordanmasında Denetim Odağı ve Yaşam Doyumunun Rolü. Mersin Ü;niversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 720-731.

Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

Üstündağ, M. F., Kesebir, S. ve Kavzoğlu, S. Ö. (2011). Bağlanma ve Psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 321-342.

Whang, L.S-M., Lee, S., &Chang, G. (2003). Internet over-users’ psychological profiles: A behavior sampling analysis on internet addiction. CyberPsychology&Behavıor, 6 (2), 143-150.

Yılmaz, E., Şahin, Y. L., Haseski, H. İ. ve Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144.

Yılmazel, G. ve Akbulut, B. (2012). Ergen Yaş Grubunda İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Belirlenmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (s. 12-26). Bursa.

Young, K. S. (1998). Internet Addiction The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, 1, 237-244.

Young, K. (2004). Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415

Kaynak Göster

APA Anlayışlı, C , Bulut Seri̇n, N . (2019). Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi . Folklor/Edebiyat , 25 (97) , 730-743 . DOI: 10.22559/folklor.977