Maligniteyi taklit eden rüptüre akciğer kist hidatik olgusu

Hidatik kist hastalığının etkeni, sestod grubuna ait bir yassı solucan olan Echinococcus granulosus' dur. E.granulosus çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir, ancak koyun yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. İnsanlara yaşam siklusunda yer alan hayvanlar yoluyla bulaşır. En sık karaciğer ve akciğerleri tutar. Akciğer tutulumu genç yaş grubunda daha sık olarak görülür. Hastaların çoğu asemptomatik olmasına karşın, kist rüptüre olarak veya çevre dokulara bası oluşturarak semptomatik duruma gelebilir. Akciğer kist hidatiği, akciğer kanseri gibi malign hastalıkların yanısıra, tüberkülöz gibi enfeksiyoz benign patolojilere benzer görünümde izlenebilmektedir. Rüptüre hidatik kistler değişik radyolojik bulgular gösterebilir. Radyolojik olarak, akciğer kist hidatiğinin başta maligniteler olmak üzere, birçok akciğer patolojisini taklit edebileceği bilinmelidir. Ameliyat öncesi dönemde ayırıcı tanısına yönelik gerekli incelemeler yapılmalıdır. Paraziter bir hastalık olan kist hidatiğin yaygın olduğu bizim gibi ülkelerde, klinik ve radyolojik bulgular akciğer kanserini düşündürse bile, ayırıcı tanıda komplike veya rüptüre kist hidatik de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Biz bu nedenle toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET BT'de akciğer kanseri olarak yorumlanan ancak operasyon sonrası rüptüre akciğer kist hidatik tanısı alan olguyu sunmayı amaçladık.

A case of ruptured lung hydatic cyst mimicing malignancy

Causative agent of hydatid disease is E. granulosus belongs to the group of a flat worm. E.granulosus shows a wide geographical distribution, however, is common in sheep farming is concentrated in the regions. People is transmitted by animals,through the cycle of life. The most common amount of liver and lungs. Pulmonary involvement is seen more frequently in the younger age group. Although the majority of patients are asymptomatic also cyst rupture or compression of surrounding tissues may become symptomatic. Pulmonary hydatid disease can appear as benign infectious diseases such as tuberculosis as well as lung cancer. radiological findings are variously in ruptured cysts. hydatid disease of lung could mimic many lung pathology particularly malignancies. The differential diagnosis should be performed in the preoperative period. Hydatid cyst is a parasitic disease that is prevalent in countries like ours, even leads to think that lung cancer also complicated or ruptured hydatid cyst should be considered in differential diagnosis at all times. We therefore reviewed the case of post-operative diagnosis of ruptured pulmonary hydatid cyst presented lung cancer from the thoracic CT and PET CT.

Kaynakça

1. Demirci M, Kaya S, Arıdoğan BC, Yönden C, Önal S. Kistik ekinokokkozis hastalarında spesifik ıge düzeyleri. Türkiye Parazitol Derg 2004; 28: 21 -3.

2. Eşgin M, Aktaş M, Coşkun Ş. İndirekt hemaglütinasyon testi (ıha) yöntemi ile kistik ekinokkokoz şüpheli hastaların serumlarında antikor varlığının araştırılması . Türkiye Parazitol Derg 2007; 31: 283 - 7.

3. Bouree P. Hydatidosis: dynamics of transmission. World J Surg 2001; 25: 4 -9.

4. Ulku R, Eren N, Cakir O, Balc ı A, Onat S. Extrapulmonary intrathoracic hydatid cysts. Can J Surg 2004; 47: 95 -8.

5. Pekmezci S, Kılıc İE. The diagnosis of the hydatid disease: imaging methods, serological and cytopathological examinations. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 13 -6.

6. Delibaş SB, Özkoç S, Şahin S, Aksoy Ü, Akısü Ç. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na kistik ekinokokkozis şüphesiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Derg 2006; 30: 279 - 81.

7. Sırmalı M, Aydın E, Yazıcı Ü, Aydın Ö, Fındık G, Kaya S. Bronşiyal yayılım gösteren pulmoner hidatik kist olgusu. Solunum Hastalıkları 2004; 15: 154 - 7.

8. Pedrosa I, Saiz A, Arrazola J, Ferreiros J, Pedrosa CS. Hydatid disease: radiologic and pathologic features and complicat ions. Radiographics 2000; 20: 795 -817.

9. Dogan R, Yuksel M, Cetin G, et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: report on 1055 patients. Thorax 1989; 44: 192 -9.

10. Balci AE, Eren N, Eren Ş, Ülkü R. Ruptured hydatid cysts of the lung in children: Clinical review and results of surgery. Ann Thorac Surg 2002; 74: 889 -92.

11. Topcu S, Kurul IC, Taştepe I, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 120: 1097 -101 .

12. Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Co mplicatedhydatid cysts of the lung: clinical and therapeutic issues. Ann Thorac Surg 2004; 77: 1200 -4 .

13. Erdem CZ, Erdem LO. Radiological characteristics of pulmonary hydatid disease in children: Less common radiological appearances. Eur J Radiol 2003; 45: 1 23 - 8.

14. Koul PA, Koul AN, Wahid A, Mir FA. CT in pulmonary hydatid disease: unusual appearances. Chest 2000; 118: 1645 - 7.

15. Soner Gürsoy S, Üçvet A, Türk F, Tözüm H, Erbaycu AE, Başok O. Diagnostic dilemma of hydatic disease: analysis of 16 patients. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29: 457 -63.

16. Biava MF, Dao A, Fortier B. Laboratory diagnosis of cystic hydatid disease. World J Surg 2001; 25: 10 -4.

17. Akisu C, Bayram Delibaş S, Yuncu G, et al. Evaluation of IHA, ELISA and Western Blot tests in diagnosis of pulmonary cystic hidatidosis. Tuberk Toraks 2005; 53: 156 -60.

Kaynak Göster