VKMAE 2007-2011 Sığır Bruselloz seroloji verileri

Öz Bu çalışmada, 2007-20011 yılları arasında Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü (VKMAE) sorumluluğundaki illerde Bruselloz riski taşıyan sürülerden gönderilen 30944 sığırın kan serumu incelendi. Tarım işletmelerinden 13244, ithal sığırlardan 7679 sığır kan serumu da Brucella yönünden kontrol amaçlı incelemeye alındı. Serum örneklerinin tümü Rose Bengal Plate Test (RBPT), Serum Aglutinasyon Testi (SAT) ve Komplement Fiksasyon Testi (KFT) ile çalışıldı. Bruselloz riski taşıyan sürülerden gönderilen 30944 sığır kan serumunun 6913’ü (%22.34) Brucella antikorları yönünden pozitif bulunmuştur. 2007 ve ardı sıra gelen 4 yıl boyunca, tespit edilen antikor pozitiflik oranları sırasıyla; %30.56, %25.96, %24.17, %18.70 ve %17.28’dir. Kontrol amaçlı incelemeye alınan sığır kan serumu örneklerinde antikor pozitifliğine rastlanmadı. Laboratuvarımız verileri, 5 yıllık periyotta Enstitümüz sorumluluğundaki illerde sığırlarda Brusellozun değerlendirmesi niteliğinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Brucella, sığır, seroloji

Kaynakça

1. Akbarmehr J, Ghiyamirad M, (2011). Serological survey of brucellosis in livestock animals in Sarab City (East Azarbayjan province), Iran. African J of Microbiol Res. 5(10), 1220-1223.

2. Al-Ani FK, El-Qaderi S, Hailat NQ, Razziq R, Al-Darraji AM, (2004). Human and animal brucellosis in Jordan between 1996 and 1998: a study. Revue Sci Tech (International Office of Epizootics). 23(3):831-840.

3. Alton GG, Jones LM, Angus RD, Verger JM, (1988). Techniques for the brucellosis laboratory INRA, Paris, pp. 13-6 0.

4. Anon (2009).BovineBrucellosis. Erişim:http://www.oie. int/fileadmin/ Home/fr/Health_standards/tahm/2.04.03_ BOVINE_ BRUCELL.pdf. Son Erişim Tarihi: 03.05.2014.

5. Apan T, Yıldırım M, İstanbulluoğlu E, (2007). Seroprevalence of brucellosis in human, sheep, and cattle populations in Kırıkkale (Turkey). Turk J Vet Anim Sci. 31(1), 75-78.

6. Aşkar Ş, Mumcu F, Ünal N, Yildirim, (2013). Kırıkkale ve Yöresindeki Süt Sığırı ve Koyunlar ile Bunların Yetiştiricilerinde Brucella Antikoru Varlığının Araştırılması. YYU Vet Fak. Derg, 24 (3), 113-116.

7. Corbel MJ, (1997). Brucellosis in overview. l.st Internation Conference on Emerging Zoonoz Jarussalem. Emerg Infect Dis. 3, 213-221.

8. Demirözü K, Çelik M, İyisan S, Özdemir Ü, Erdenliğ S, (1996). Trakya bölgesindeki Brucellosis’in sero- epidemiyolojisi. Pendik Vet Mikrobiyol Derg. 27, 79- 100.

9. Erdoğan İ, Gürel A, Tekin C, Uyanık F, Bitgel A, (1993). Trakya bölgesinde koyun, keçi ve sığırlarda bakteryel abortların tesbiti ve dağılımı. Pen Vet Mikrobiyol Derg. 24, 23-35.

10. Fatma HMA, Mahdey EA, (2010). Incidence of Brucella Species in Slaughtered Food Animals and its Edible Offal at Beni-suef, Egypt, Global Veterinaria . 5 (5), 248-254.

11. Genc O, Otlu S, Sahin M, Aydin F, Gokce HI, (2005). Seroprevalence of brucellosis and leptospirosis in aborted dairy cows. Turk J Vet Anim Sci. 29, 359-366.

12. Godfroid J, Käsbohrer A, (2002). Brucellosis in the European Union and Norway at the turn of the twenty-first century. Vet Microbiol. 90, 135-145.

13. Gökcen S, Eskiismirliler S, (1998). Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne 1988-1997 Yılları Arasında Ege Bölgesi İllerinden Gönderilen Sığır, Koyun Ve Keçi Kan Serumlarında Brucella Pozitiflik Oranı. BornovaVet Kont Enst Derg. 23, 1-10.

14. Güllüce M, Leloğlu N (1993). Kars ve çevresinde sığır serumlarında brucella antikorlarının araştırılması için ELISA ve diğer metotların karşılaştırılması. Vet Hekim Derg. 64, 27-34.

15. Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı, Sığır ve Koyunlarda Brucella, (2013), TC Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 49-51, Ankara.

16. Hodul M, Gümüşsoy KS, (2009). Develi Yöresinde Sığır Brusellozunun Serolojik Testlerle (RBPT, SAT, C-ELISA, CFT) Teşhisi. Erciyes Üniv Sağlık Bil Derg. 18(3), 167- 174.

17. Iyisan AS, Akmaz O, Duzgun SG, Ersoy Y, Eskiizmirliler S, Guler L, Gunduz K, Isik N, Icyerioglu AK, Kalender H, Karaman Z, Kucukayan U, Ozcan C, Seyitoglu S, Tuna I, Tunca T, Ustunakin K, Yurtalan S, (2000). Türkiye’de sığır ve koyunlarda Brucellosis’in seroepidemiyolojisi. Pen Vet Mikrobiyol Derg. 31, 21- 75.

18. İnci A, Aydın N, Babür C, Çam Y, Akdoğan, C, Kuzan Ş, (1999). Kayseri yöresinde sığır ve koyunlarda Toksoplazmozis ve Brusellozis üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Pen Vet Mikrobiyol Derg. 30 (1), 41-46.

19. İyisan S, (2006). Hayvanlarda brusellosisinin epidem iyolojisi. I. Ulusal Zoonoz Kongresi, TOOB Konferans Salonu, Ankara.

20. Kenar B, Kuyucuoglu Y, Seker E, Kose Z, Studies on the aborts from dairy farms in Afyonkarahisar. Proceedings of VIII. National Congress of Veterinary Microbiology, Van- Turkey, pp. 114-115, 2008.

21. Mailles A, Rautureau S, Le Horgne JM, Poignet-Leroux B, d’Arnoux C, Dennetière G, Faure M, Lavigne JP, Bru J P, Garin-Bastuji B, (2012). Re-Emergence of Brucellosis in Cattle in France and Risk For Human Healt. Euro Surveill. 26;17(30). pii: 20227.

22. Mitrov D, Naletoski I, Kirandziski T, Dzadzovski I, Krstevski K, Acevski S, (2010). Seroprevalence of Cattle Brucellosis in the Republic of Macedonia (2005-2009), Macedonian J Med Sci. 3(3), 233-238.

23. Öcal N, Babür C, Yağcı BB, Macun HC, Çelebi B, Kılıç S, Pir-Yağcı İ, (2008). Kırıkkale Yöresinde Süt Sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in seroprevalansı ve birlikte görülme sıklığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 14 (1), 75-81.

24. Pehlivanoğlu F, Öztürk D, Günlü S, Güldalı Y, Türütoğlu H, (2011). Prevalence of Brucellosis in Dairy Herds with Abortion Problems. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (4), 615- 620.

25. Radostitis OM, Blood DC, Gay CC, (1994). Veterinary Medicine 8t h edition, Bailliene Tindall Ltd. London pp: 787-813.

26. Refai M, (2002). Incidence and control of brucellosis in the Near East Region. Vet Microbiol. 90, 81 -110.

27. Sahin M, Atabay Hi, Otlu S, Unver A, Celebi O, (2004). Serological and cultural investigation of the prevalence of brucellosis in cattle, sheep and humans in Kars and . its surrounding area. Proceedings of VI. National Congress of Veterinary Microbiology. Elazıg-Turkey, pp. 132-133.

28. Sahin M, Genc O, Unver A, Otlu S, (2008). Investigation of bovine brucellosis in the Northeastern Turkey. Trop Anim Health Pro, 40, 281–286.

29. SANCO, 2001. European commiission scientific comitee on animal health and animal welfare, Brucellosis in sheep and goat. C2/AH/R23/2001

30. SANCO/11482/2014. European Commission Health & Consumers Directorate-General. Report Of The Meeting Of The “Bovine, Sheep And Goats Brucellosis” Sub-Group Of The Task Force For Monitoring Dısease Eradication.

31. Sayı O, (2013). Sığır ve Koyun Abortlarından Brucella spp. İzolasyonunda Farklı Selektif Besiyerlerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

32. Solmaz H, Tütüncü M, Gülhan T ve Ekin İH, Taşal İ, (2002). Van yöresi süt sığırlarında brusellozis’in insidensi üzerine incelemeler. Yüzüncü Yıl Ünv Vet Fak Derg. 13, 54-56.

33. Taleski V, Zerva L., Kantardjiev T, Cvetnic Z., Erski- Biljic M, Nikolovski B, Bosnjakovski J, Katalinic- Jankovic V, Pante liadou A, Stojkoski S, Kirandziski T, (2002). An overview of the epidemiology and epizootio logy of brucellosis in selected countries of Central and Southeast Europe. Vet Microbiol. 90,147- 155.

34. Türütoğlu H, Mutluer B, Uysal Y, (2003). Burdur yöresinde toplanan sütlerin Brucella

35. WHO (1999). Human And Animal Brucellosis. Epidemiological Surveillance in the MZCP Countries. MZCP/Bruc/98.1. Report of a WHO/MZCP Workshop, Damascus, Syrian Arab Republic, 4 - 5 May 1998.

36. Yazıcıoğlu N (2012). Brusella Eradikasyon Programı. IV. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu (Gıda Kaynaklı Zoonozlar), Sempozyum kitabı, 99-106.

Kaynak Göster

APA Günaydın, E , Küçükayan, U , Tosun, T , Müştak, H . (2015). VKMAE 2007-2011 Sığır Bruselloz seroloji verileri . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 26 (1) , 1-6 . DOI: 10.35864/evmd.513341