Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi: Kurumsal Akreditasyon Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme

Yükseköğretimde kalite güvencesi, liderlik, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemlerinin kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmada yükseköğretimde kurumsal akreditasyon programını başarı ile tamamlamış kurumların özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi için YÖKAK tarafından tam akredite olarak yetkilendirilmiş kurumların kurumsal akreditasyon raporları MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Kurumsal akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış üniversitelerin özellikleri arasında Kalite kültürünün desteklenmesi, Kamuoyunu bilgilendirme, Kurumun kendine özgü yenilikçi uygulamaları, Öncelikli alanlar, İzleme, Yaygınlaştırma, Tanımlı süreçler, Paydaş katılımı bulunmaktadır.

Quality Assurance System in Higher Education: An Evaluation Based on Institutional Accreditation Reports

Internal and external quality assurance in higher education system includes comprehensive, systematic, and regular the evaluation of quality levels of education, leadership, research, and social contribution activities as well as administrative services of higher education institutions. In the study, the institutional accreditation reports of universities authorized by YÖKAK as fully accredited were analyzed with the MAXQDA program to reveal the characteristics of the institutions that have successfully completed the institutional accreditation program in higher education. Among the benefits of the institutional accreditation process for universities are supporting quality culture, public disclosure, innovative practices unique to the institution, the university’s priority areas, monitoring, dissemination, defined processes, and stakeholder participation.

___

 • Aktan, C. C., & Gencel, U. (2010). Yükseköğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 137–155.
 • Akturan, U. (2013). Doküman İncelemesi. Içinde T. Baş & U. Akturan (Ed.), Nitel Araştırma Yöntemleri (2., ss. 117–126). Seçkin Yayıncılık.
 • Atatekin, E., & Dulupçu, M. A. (2018). Kalitede Yeni Bir Sayfa mı Yoksa Eskilerin Tekrarı mı? Bazı Devlet Üniversitelerinin Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının Eğitim Perspektifi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14–24. https://doi.org/10.32329/uad.394020
 • Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O., & Borat, O. (2016). Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Araştırma ve Gelişim Dergisi, 1(1), 53–60.
 • Doğan, İ. (1999). EĞİTİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON SORUNU : EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR DENEME. Yönetimde Kalite II. Ulusal Kongresi, 503–520.
 • Emekçi, M. (2018). Türkiye Üniversitelerinin Kalite Güvence Sistemi Açısından İç Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi. Içinde M. Koçali (Ed.), 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (s. 1860). EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ.
 • Güney, A. (2019). Kalite yönetimi çerçevesinde yükseköğretimde akreditasyon süreci. Journal of Turkish Studies, 14(2), 401–412. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.14835
 • Hamalainen, K., & Ritva, J.-S. (1999). More quality to the quality policy of education.
 • https://yokak.gov.tr/. (2022). Kurumsal Akreditasyon Programı. Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir? https://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/kurumsal-akreditasyon-programi-nedir
 • Kılıçaslan, Ç. (2020). Yükseköğretimde Akreditasyon. PEYZAJ-Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Özel Sayı, Özel Sayı, 10–18.
 • Özçiçek, Y., & Karaca, A. (2019). Yükseköğretim kurumlarında kalite ve akreditasyon: Mühendislik Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 114–149. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/46079/580174
 • Özer, M., Gür, B. S., & Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye Yükseköğretimi için Strateik Tercihler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 59–65. https://doi.org/10.5961/jhes.2011.009
 • Peker, Ö. (1996). Egi̇ti̇mde Kali̇te ve Akreditasyon. Amme İdaresi Dergisi, 29(4), 19–32.
 • Señal, N. C., Gonzaléz, C. de la R., Fischer, F. P., Hansen, S. P., & Ponds, H. (2008). Internal Quality Assurance and the European Standards and Guidelines the European Standards and Guidelines.
 • Soyer, B., & Güler, M. (2021). Yükseköğretimde yeniden yapılanma: Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sisteminin gelişimi. Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi, 1(1), 45–80.
 • Talip, Y. (2017). Türkiye’de sosyal hizmet eğitim/öğretiminde kalite güvence sistemi ve akreditasyon standartlarına ilişkin bir model çerçeve önerisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 151–168.
 • Taş, İ. E., Durgun, S., & Gözükara, M. A. (2022). Kurum iç değerlendirme raporlarının (KİDR) üniversitelerde kalite yönetim sürecine katkısı: KSÜ kurumsal geri bildirim raporu üzerinden değerlendirme. Içinde Beşeri ve Sosyal Bilimlerden Seçkin Araştırmalar (Sayı January, ss. 1–36).
 • Uludağ, G., Bora, M., & Çatal, S. (2021). Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemi ve öğrenci katılımının önemi. Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi, 1(1), 91–112.
 • Yetişen, S., & Ünlü, H. G. (2019). Yükseköğretimde kalite perspektifi: 2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin kurum iç değerlendirme raporlarının karşılaştırmalı analizi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 72–89.
 • Yıldırım, K., & Aslan, A. (2021). Türk Yükseköğretiminin öğretimin kalitesinin dış değerlendirme raporlarına göre çoklu bakış açısıyla incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 25, 106–129. https://doi.org/10.14689/enad.25.5
 • YÖKAK. (2020). 2019 yılı Akreditasyon Kuruluşları Genel Değerlendirme Raporu.
 • YÖKAK. (2021a). 2020 Yükseköğretim değerlendirme ve kalite güvencesi durum raporu.
 • YÖKAK. (2021b). Akredite olan kurumlar. yokak.gov.tr. https://yokak.gov.tr/raporlar/akredite-olan-kurumlar?termYear=2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • Başlangıç: 2000
 • Yayıncı: -