TÜRKİYE’DE E - DEVLET OLGUSU VE BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Küreselleşen dünyada bilgisayar kullanımının hızla yayılması ile beraber internet kullanımı da aynı hızla insanların günlük yaşamında yerini almıştır. Her bireyin vatandaş olarak devletten almak istediği hizmetleri hızlı bir şekilde halletmek istemesi bu gelişmeler ışığında elektronik devlet (e-devlet) kavramını ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de e-devlet hizmetlerinin hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir, özellikle son yıllarda vatandaşların kullanımı açısından, birçok hizmete ulaşmak daha kolaydır ve cep telefonlarıyla vatandaşlara ulaşabilecek bir uygulama haline gelmiştir. Bilgisayar, cep telefonu ve internet gibi kişisel bilgilerimizi içeren sanal dünyada öğelerinin güvenliği esas önem teşkil edecek konudur. Bilgi güvenliğine yönelik saldırılar günümüzde sayı olarak artmış bununla beraber bu saldırı türleri ve kişisel güvenliğimize yönelik yaptığımız hatalar da çeşitlilik göstermiştir.Bu çalışma da e- devlet kavramı açıklanmış, Türkiye'de  e-devlet hizmetinin sürecine değinilmiş bunlarla beraber bilgi güvenliği kavramı açıklanarak Türkiye'de  ki e-devlet hizmetlerinin kişisel mahrem bilgilerimizin güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilmiştir.

CASE OF E-GOVERNMENT IN TURKEY AND INFORMATION SECURITY IN TERMS OF AN ASSESSMENT

The rapid spread of computer usage in the globalizing World has led to the use of the internet in people's daily lives at the same rate. The desire the services that each individual wants to get from the State quickly, reveals the concept of electronic state (e-state) in the light of these developments. Turkey showed a rapid development of e-state services, particularly in terms of the use of citizens in recent years, it is easier to reach many services and it became an application that can be reached to citizens by mobile phones. In the virtual world, the security of devices and applications that contain personal information such as computers, mobile phones and the internet is an important issue. Now a days information Security attacks has increased. Besides these types of attacks and the mistakes we made to wards our personel safety also varied. In this study, the concept of e-state is defined and information concerning its development process in Turkey is provided. By explaining the concept of information security. In the e-state services in Turkey, the points to be considered in terms of the security of personel confidential information have been evaluated.
Keywords:

e-government,

___

 • Aktan, C. C. (2003). Etkin Devlet. Çizgi Kitabevi .
 • Altun, R. S. (2010). “E- Devlet Modelinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları.” (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baştan, S. ve Gökbunar, R. (2004). “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru”. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergisi, 13 (1), 71-89.
 • Canberk, G. ve Sağıroğlu, Ş. (2006). “Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme”. Politeknik Dergisi, 9 (3), 165-174.
 • Çarıkçı, O. (2011). “Türkiye’ de E- Devlet Üzerine Bir Araştırma.” Konya Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (10), 95-122.
 • Çelen, F. K. Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). “Türkiye’ de E- Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi.” 11.Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 59-67.
 • Çukurçayır, M. A. ve Ekşi, H. (2001). “Kamu Hizmeti Sunumunda Yeni Yöntemler.” Konya Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1) , 89-10.
 • Delibaş, K. ve Akgül, A. E. (2010). “Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi.” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 100-144.
 • Delibaş, K. ve Yiğit, E. (2005). Siyaset Kurumu (Kurumlara Sosyolojik Bakış), Edt: S. Güçlü, , Birey Yayıncılık.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx, 27.03.2018.
 • Efendioğlu, A. ve Sezgin, E. (2007). “E-devlet uygulamalarında bilgi ve paylaşım güvenliği,” Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 219-236.
 • Eminağaoğlu, M. ve Gökşen, Y. (2009). “Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi.” DEÜ SBE Dergisi, 11 (4), 1 - 15.
 • Gözler, K. (2007). Devletin Genel Teorisi. Ekin Kitabevi.
 • Güven, A. (2017). Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimin Dönüşümü. Orion Kitabevi.
 • Güven, A. Acungil, Y. ve Şimşek, Ü. (2010). “E-Devlet Uygulamaları Konusunda Kamu Yönetimi Örencilerinin Bakışı(Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama).” Uluslar arası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Kitabı, 557.
 • Karakuzu, Ö. (2015). “Bilgi Toplumu Dönüşüm Sürecinde E - Devlet Kavramının Siber Ülke Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi.” (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sonuvar, N. (2009). “E-Devlet Kavramı Ve Uygulamaları: Sosyal Güvenlik Kurumu Örneği.” (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, A. ve Örselli, E. (2003). “E- Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 343-356.
 • Şeyhanlıoğlu, H. (2007). “Postmodern Kamu Yönetiminde E-Devlet.” Türk İdare Dergisi, 456, 81-106.
 • Tataroğlu, M. (2009). “E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerinde Etkileri.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009-1 (13), 95-121.
 • Turhan, S. (2006). “E-Devlet Uygulama Alanları: Türkiye’deki Sağlık Yönetiminde E-Devlet Kullanımı.” (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçkan, Ö. (2003). E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye. İstanbul.
 • Vural, M. ve Sağıroğlu, Ş. (2008). “Kurumsal Bilgi Güvenliği Standartları Üzerine Bir İnceleme.” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (2), 507-522.
 • Yıldız, M. (1999). “Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Katılım Kanalı: İnternet, Türkiye ve ABD’de Elektronik Kamu Bilgi Ağlar.” Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4),144-156.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ab8f1b299f9d5.86445174 Erişim Tarihi: 26.03.2018
 • https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=yuksekGuvenlik Erişim Tarihi: 26.03.2018