ŞEHİR PAZARLAMASI KAPSAMINDA ŞEHİR İMAJININ ÖLÇÜMÜ: TOKAT ÖRNEĞİ

Küreselleşen dünya ile birlikte rekabetin her alanda artması kaçınılmaz olmuştur. Dünyada artan rekabetten payını alanlar arasında ülkeler ve hatta şehirlerde yer almaktadır. Şehirler daha fazla yatırım ve turist çekmek ve marka haline gelmek için rekabet avantajlarını artırmak istemektedirler. Bu yönden şehir pazarlaması yaklaşımının önemi ortaya çıkmaktadır. Şehir pazarlaması, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle şehrin kalkınmasına katkıda bulunan stratejik bir planlama yaklaşımıdır. Şehir pazarlamasının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir şehrin kimliği (kimlik, imaj ve marka) olmalıdır. "Şehrin kimliği”, gerçekte ne olduğunu; “imajı”, insanlar tarafından nasıl görüldüğünü ve “markası” da nasıl tanınmak istediğini ifade etmektedir. Şehir pazarlaması, bu üç kavram arasındaki ilişkiyi sağlar.  Bu çalışmada başarılı bir şehir pazarlaması uygulanabilmesi adına Tokat’ın, insanların zihnindeki imajını belirleyerek şehrin markalaşma sürecine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu amaçla Tokat şehri, potansiyel bir şehir markası olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, Tokat şehrinin marka değerinin ve imajının tespit edilmesi amacıyla Tokat şehrine komşu olan üç ilde (Amasya, Samsun ve Sivas) ikamet eden 683 kişiye anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Tokat şehrinin öne çıkan kimlik unsurları tespit edilmeye çalışılmış ve bu unsurların ön plana çıkarılarak markalaşma faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.

___

 • Akdoğan, M. Ş., & Akkuş Karkın, G. (2010). Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (27-30 Mayıs, Nevşehir, ss. 540-556).
 • Altunbaş, H. (2007). “Pazarlama İletişimi Ve Şehir Pazarlaması: Şehirlerin Markalaşması”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,4(4): 156-162.
 • Anholt, S. (2006). “The Anholt-GMI City Brands Index: How The World Sees The World's Cities”. Place Branding. 2(1), 18-31.
 • Apaydın, F. (2011). Şehir Pazarlaması, Nobel Yayıncılık
 • Avcılar, M. Y., & Kara, E. (2015). “Şehir Markası Kavramı Ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi”. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (34), 76-94.
 • Aydınoğlu, Ö. (2014). Kent İmajı Ve Kent İmajının Ölçümü: Kahramanmaraş Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Braun, E. (2008). City Marketing: Towards An Integrated Approach (No. Eps-2008-142-Org).
 • Can, M. C., & Kazancı Başaran, Z. (2014). “Kent Markası Ve İmajının Belirlenmesi: Rize Örneği”. Journal Of Marmara University. Social Sciences Institute/Öneri, 11(42).
 • Coşkun, K. (2012). Kent Markası Ve Marka İmajının Ölçümü: Düzce İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Echtner, C.M. Ve Ritchie, J.B.R. (1991). “The Meaning And Measurement Of Destination Image”,Journal Of Tourism Studies, Vol. 2 No. 2, Pp. 2-12.
 • Fırat Aytekin, Fatma Kömürcüoğlu (2015). ““Muğla Şehir Markası Ve İmaj Algısı”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 26, Ss. 285-304, 2015
 • Gallarza M, Saura, I Ve Garcia, H. (2002). “Destination Image: Towards A Conceptual Framework”.Annals Of Tourism Research. Vol.29, Iss.1, Pp. 56-78
 • Görkemli, H. N., Matır, L., Çelik, C., Seki, Ö. (2014). “Kent İmajı Açısından Olimpiyatlar Selçuk, Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (9): 3, 178-196.
 • Gülçubuk, A., & Teker, E. (2005). “Şehir Ve Yörelerin Marka" Olarak Algılanması Ve Markalaşma Sürecini Etkileyen Faktörler”, Tmmob Makine Müh. Odası Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan,ss.99-103
 • Hospers, G.J. (2004). Place Marketing In Europe: The Branding Of The Oresund Region. Intereconomics, 39 (5): 271‐279.
 • Jenkins, O. (1999). “Understanding And Measuring Tourist Destination Images”, International Journal Of Tourism Research,1, Pp. 1–15.
 • Kotler, P., Gertner, D. (2002). “Country As Brand, Product And Beyond: A Place Marketing AndBrand Management Perspective. Journal Of Brand Management, 9 (4/5): 249‐261
 • Lee, J. C. (2013).” Effects Of Sport Mega-Events On City Brand Awareness And Image: Using The 2009 World Games In Kaohsiung As An Example”. Springer Science Business Media Dordrecht. 48: 1243-1256.
 • Liouris, C., & Deffner, A. (2005). City Marketing-A Significant Planning Tool For Urban Development In A Globalised Economy.
 • Martinez, E., & De Chernatony, L. (2004). “The Effect Of Brand Extension Strategies Upon Brand Image”. Journal Of Consumer Marketing, 21(1), 39-50.
 • Özdemir, Ş., & Karaca, Y. (2009). “Kent Markası Ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-134.
 • Paddison, R. (1993). City Marketing, Image Reconstruction And Urban Regeneration. Urban Studies, 30(2), 339-349.
 • Pike, S.D. (2002). “Destination Image Analysis: A Review Of 142 Papers From 1973-2000”. Tourism Management 23(5):Pp. 541-549.
 • Rainisto, S. K. (2003). Success Factors Of Place Marketing: A Study Of Place Marketing Practices İn Northern Europe And The United States. Helsinki University Of Technology.
 • Şahin, A. (2007). “Postmodern Pazarlama, Tüketim Ve Tüketici”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2).
 • Tasçı A.D.A. Gartner, W.C. (2007). “Destination Image And Its Functional Relationships”. Journal Of Travel Research, 45(4):413-425.
 • Tasçı A.D.A. Gartner, W.C. Ve Çavuşgil, S.T. (2007). “Conceptualization And Operationalization Of Destination Image”. Journal Of Hospitality And Tourism Research, 31(2): 194-233.
 • Türkkahraman, M. (2004). “Günümüzün Büyüsü İmaj Ve Gerçek Hayat”. Sosyoloji Konferansları Dergisi. Sayı 30, 1-14.
 • Young, C., & Lever, J. (1997). “Place Promotion, Economic Location And The Consumption Of City Image”. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 88(4), 332-341.