ENDÜSTRİ 4.0 VE MUHASEBE SİSTEMİNE ETKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Sanayi üretkenliği ve verimliliği, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren, buhar gücüyle çalışan makineler, üretimde elektriğin kullanılması, 1970’lerden sonra giderek yaygınlaşan robotlu otomasyon akımıyla üç ana dönüşüme yaşamıştır. Günümüzde ise dijital teknolojilerin sürüklediği dördüncü değişim olan Endüstri 4.0, üretim alanındaki etkileri sebebiyle gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Dijital dönüşümün işletmelerin üretim süreçlerine etkisi muhasebe sisteminin de bu değişime ayak uydurmasını gerektirmektedir. Çalışmada; Endüstri 4.0 uygulamalarının muhasebe sistemi üzerine etkileri kuramsal olarak incelenecektir. Bu bağlamda; Endüstri 4.0. kavramı açıklanmış ve muhasebe sistemi üzerine olası etkileri örnek uygulama ile incelenmiştir.

___

 • Aktaş, F., Çeken, C., & Erdemli, Y. E. (2014). Biyomedikal Uygulamaları İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Veri Toplama Ve Analiz Sistemi. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi - Tıptekno‘14 (s. 299-304). Kapadokya-Nevşehir: Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği .
 • Aktaş, F., Çeken, C., & Erdemli, Y. E. (2016). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları, Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi , 37-54.
 • Alçın, S. (2016). Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0, Journal Of Life Economics , 19-30.
 • Arslan, K., & Kırbaş, İ. (2016). Nesnelerin İnterneti Uygulamaları İçin Algılayıcı/Eyleyici Kablosuz Düğüm İlk Örneği Geliştirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı , 35-43.
 • Ashton, K. (2009). That Internet of Thing Thing. RFID Journal , 1-2.
 • Avrupa Birliği. (2013). Factories of The Future PPP: Towards Competitive EU Manufacturing, Brüksel: European Union.
 • Banger, G. (2016). Endüstri 4.0 Ekstra, Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Bayuk, M. N., & Öz, A. (2017 ). Nesnelerin İnterneti Ve İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri,' Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 41-58 .
 • Boulton, J. (2014). The First Web Celebrity Was A Coffee Pot, Digital Archeology: http://digital-archaeology.org/the-first-web-celebrity-was-a-coffee-pot/ adresinden 22 Aralık 2017 tairihinde adresinden edinilmiştir..Brynjolfsson,Erık, Mcafee, Andrew (2015). The Second Machine Age. Türk Hava Yolları Yayınları.
 • Demirtaş, U. (2016). Yeni Bir Sanayi Devriminin Eşiğinde, Anahtar Dergisi: https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yeni-bir-sanayi-devriminin-esiginde/6272 adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Eğilmez, M. (2017). Endüstri 4.0. Mahfi Eğilmez Web Sitesi: http://www.mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Ercan, T., & Kutay, M. (2016 ). Endüstride Nesnelerin Interneti (IoT) Uygulamaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 599-607.
 • Erdem, Ö. (2015). HoneyThing: Nesnelerin İnterneti İçin Tuzak Sistem, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ernst and Young. (2017). What Role Could The Finance Function Play in a 4.0 World, Ernst & Young Global Limited Financial Accounting Advisory Services.Erturan, İ. E. ve Ergin, E. (2017 ). Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü, Muhasebe Ve Finansman Dergisi , 13-32.
 • Evgen, T. (2017). RFID Ve Nesnelerin İnterneti Tabanlı Tedarik Zinciri Bilgi Yönetimi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Dönem Projesi . Denizli : Pamukkale Üniversitesi .
 • Frey, C. B., and Osborne, M. A. (2013).. The Future of Employment:How Susceptible are jobs to computerısatıon? Septemper 17:http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf. Aralık 31, 2017 tarihinde Oxford Martin School University of Oxford: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Görçün, F. Ö. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0, İstanbul: Beta Basım.
 • Halıcı, H. (2016). Otomasyon, Verimlilik, Endüstri 4.0, Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyası (s. 13). içinde İstanbul : VDMA Verlag GmbH.
 • Hartigan, M., Laaper, S., Mussomeli, A. and Gish, D. (2017). The Smart Factory - Responsive, Adaptive,Connected Manufacturing, Deloitte University Press .http://www.fortuneturkey.com/akilli-uretim-cagi-endustri-40-42841,Erişim tarihi: 01.02.2018
 • http://www.bilimiletisimi.com/show.php?id=21911 ,Erişim Tarihi:10.01.2018
 • https://www.aicpa.og/, Erişim Tarihi: 10.02.2018
 • Isaiah, D. (2015). Automotive grade graphene:the clock is ticking Automotive World: http://www.automotiveworld.com/analysis/automotive-grade-grapheneclock-ticking/ adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.Kagermann, H., Anderl, R., Gausemeier, J., Schuh, G. and Wahlster, W. ( 2016). Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners. Münih : acatech – National Academy of Science and Engineering .
 • Kagermann, H., Lukas, W.-D., & Wahlster, W. (2011). Industrie 4.0, - Mit Dem Internet Der Dinge Auf Dem Weg Zur 4. Industriellen Revolution. Vdı Nachrichten , s. 2.
 • Kagermann, H., Wahlster, W., and Helbig, J. (2013 ). Recommendations for Implementing The Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0 , Frankfurt: Acatech.
 • Kagermann, V. H., Lukas, W.-D. and Wahlster, W. ( 2015). Abschotten İst Keine Alternative. Vdı Nachrichten .
 • Kılıç, K. (2017). Endüstri 4.0 Yönetim Bilişim Sistemleri, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Dersi, İstanbul
 • Kozan, D. (2017). Kurumsal Çözüm Önerileri, Endüstri 4.0 - Capital Dergisi Eki , s. 28-33.
 • Kozanoğlu, H. (2016 ). Endüstri 4.0, İnsan Emeği Ve Mühendis, Elektrik Mühendisliği Dergisi , s. 18-19.
 • Kutup, N. (2016 ). Nesnelerin İnterneti; 4H Her Yerden, Herkesle, Her Zaman, Her Nesne ile Bağlantı, 21. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı (s. 27-32). Ankara : TED Üniversitesi.
 • Laskow, S. (2014, Eylül 23). ''The Strongest, Most Expensive Material on Earth'', Aralık 31, 2017 tarihinde The Atlantic,: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/09/the-strongest-most-expensive-material-on-earth/380601/ adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Manyika, J., & Chui, M. (2014). 'Digital Era Brings Hyperscale Challenges, (13 Ağustos 2014). The Financial Times: https://www.ft.com/content/f30051b2-1e36-11e4-bb68-00144feabdc0 adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Metten, B. (2016). Industrie 4.0 –Anahtar Sanayi Olarak Alman Makine ve Sistem İmalatı, Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyası (s. 32-33). içinde İstanbul : VDMA Verlag GmbH.
 • Meyerson, B. (2015). Top 10 Technologies of 2015. World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2015/03/top-10-emerging-technologies-of-2015-2/ adresinden 30 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları,İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Peterson, H. (2015). The 12 jobs most at risk of being replaced by robots:. World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2015/11/the-12-jobs-most-at-risk-of-being-replaced-by-robots/adresinden 31 Aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Ramanathan, K. (2015). Industry 4.0: Implications for the Asia Pacific Manufacturing Industry, SMT Magazine , s. 24-29.
 • Sacala, I. S., Moisescu, M. A., Dumitrache, I., Munteanu, C. A. and Caramihai, S. I. (2015). Cyber Physical Systems Oriented Robot Development Platform. Procedia Computer Science , 203-209.
 • Schwab, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi,(Z. Dicleli, Çev.) İstanbul: Optimist Yayıncılık.
 • Stock, T., and Seliger, G. (2016). Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0, Procedia CIRP 40 , 536-541.
 • Şener, S. ve Elevli, B. (2017). Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları Ve Yüksek Öğrenim'', Mühendis Beyinler Dergisi , 25-37.
 • Şuman, N. (2017, Şubat 02). Akıllı Üretim Çağı:Endüstri 4.0. Fortune Dergisi: http://www.fortuneturkey.com/akilli-üretim-caği-endustri-40-42841#popup adresinden 31 aralık 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Tayaksi, C., Ada, E., & Kazançoğlu, Y. (2016 ). Bulut Üretim: İşlemler Yönetiminde Yeni Bir Bulut Bilişim Modeli, Ege Akademik Bakış , 71 / 84.TÜSİAD. (2016). Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 İstanbul: TÜSİAD.
 • Wetterstrand, K. (2015). DNA sequencing Costs:Data from the NHGRI Genome Sequencing Program (GSP) . National Human Genome Research Institute: https://www.genome.gov/27541954/dna-sequencing-costs-data/ 2 Ekim 2017 tarihinde adresinden edinilmiştir.
 • Wolters, U. (2016). Ölçüm Sistemlerinin Otomasyonu ve Ağlandırılması:Üretim Ölçüm Teknolojisi 4.0’dan Kaynaklı Değişimler. Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyası (s. 20-21). içinde İstanbul : VDMA Verlag GmbH.
 • Yazıcı, A. ( 2016 ). Endüstri 4.0 Ve Otonom Robotlar, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Aralık (459), s. 39.