ALGISAL İMAJIN DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DESTİNASYON MEMNUNİYETİNİN ARACILIK ROLÜ

Öz Algılanan destinasyon imajı, turistlerin memnuniyetini etkilediği gibi, tekrar ziyaret niyetine yön vererek destinasyon sadakatinin oluşmasına da katkıda bulunur. Bu çalışmada yerli turistlerin destinasyon imajı algılarının destinasyon sadakatine etkisinde destinasyon memnuniyetinin aracılık rolü araştırılmıştır. Analiz için kullanılan veriler Antalya/Kaş’ı ziyaret eden 449 turistten anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli ile destinasyon imajı ve destinasyon memnuniyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkileri yol analizi çizilerek test edilmiştir. Araştırma bulguları genel olarak kavramsal modeli desteklemekte ve destinasyon imajının destinasyon sadakati üzerinde etkili olduğunu ve bu ilişkiye destinasyon memnuniyetinin aracılık ettiğini göstermektedir. Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına bağlı olarak yorum ve öneriler geliştirilmiştir.

MEDIATING ROLE OF DESTINATION SATISFACTION IN THE EFFECT OF PERCEPTUAL IMAGE ON DESTINATION LOYALTY

Kaynakça

Akroush, M. N., Jraisat, L. E. ve Kurdieh, D. J. (2016). Tourism service quality and destination loyalty–the mediating role of destination image from international tourists perspectives. Tourism Review, 71(1), 18-44.

Al-Ansi, A. ve Han, H. (2019). Role of halal-friendly destination performances, value, satisfaction and trust in generating destination image and loyalty. Journal of Destination Marketing ve Management(13), 51-60.

Bagozzi, R. ve Yi, Y. (1988). On the evoluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing, 16, 74-94

Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinctionin Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

Battour, M. M., Battor, M. M. ve Ismail, M. (2012). The Mediating Role of Tourist Satisfaction: A Study of Muslim Tourists in Malaysia. Journal of Travel ve Tourism Marketing, 29(3), 279-297.

Beerli, A. ve Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657-681.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Chaulagain, S., Wiitala, J. ve Xiaoxiao, F. (2019). The impact of country image and destination image on US tourists’travel intention. Journal of Destination Marketing ve Management, 12, 1-11.

Chi, C. Q. ve Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29(4), 614-636.

Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M. Á. ve Vázquez, M. V. (2019). The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty? Journal of Innovation ve Knowledge , 4, 71-77.

Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Research, 17(4), 18-23.

Çakıcı, A. C., Akgündüz, Y. ve Yıldırım, O. (2019). The impact of perceived price justice and satisfactionon loyalty: the mediating effect of revisit intention”,. Tourism Review, 74(3), 443-462.

Dilekçi, Ü. ve Sezgin Nartgün, Ş. (2020). Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik-Güvenirlik ve Betimsel Analiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 448-465.

Dobni, D. ve Zinkhan, G. M. (1990). In search of brand image: A foundation analysis. Advances in Consumer Research, 17(1), 110-119.

Gallarza, M. G., Saura, I. G. ve Garcı́a, H. C. (2002). Destination Image Towards a Conceptual Framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.

Günay, İ. ve Akıncı, Z. (2017). The Ecotourism Perception of Graduate and Postgraduate Tourism Students for Antalya Destination. Journal of Tourism ve Hospitality, 6(1), 1-6.

Gürbüz, S. (2019). Sosyal bilişim aracı, düzenleyici ve durumsal etki analizleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar

Hair, J. F., Bush, R. P. ve Ortnau, D. J. (2003). Marketing research: within a changing information environment (2nd ed.). The McGraw-Hill/Irwin.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2005). Multivariate data analysis (6th ed). New Jersey: Prentice Hall

Haumann, T., Quaiser, B., Wieseke, J. ve Rese, M. (2014). Footprints in the Sands of Time: A Comparative Analysis of the Effectiveness of Customer Satisfaction and Customer–Company Identification over Time. Journal of Marketing, 78(6), 78-102.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: The Guilford Press

Hunt, J. D. (1975). Image as a factor in tourism. Journal of Travel Research, 13(3), 1-7.

Jani, D. ve Han, H. (2014). Testing the Moderation Effect of Hotel Ambience on the Relationships Among Social Comparison, Affect, Satisfaction, and Behavioral Intentions. Journal of Travel ve Tourism Marketing, 31(6), 731-746.

Kalaycı, Ş. (2006). Faktör analizi. Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kalaycı, Ş. (2009). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Keskin, E., Solunoğlu, A. ve Aktaş, F. (2020). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Memnuniyetin Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisinde Atmosfer ve Sadakatin Aracı ve Düzenleyici Rolü; Kapadokya Örneği. Journal of Tourism and astronomy Studies, 8(2), 1222-1246.

Konecnik, M. ve Gartner, W. C. (2007). Customer-Based Brand Equity for a Destination. Annals of Tourism Research, 34(2), 400-421.

Kotler, P., ve Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14 b.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Lee, S. W. ve Xue, K. (2020). A model of destination loyalty: integrating destination image and sustainable tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(4), 393-408.

Lv, X., Li, C. ve McCabe, S. (2020). Expanding theory of tourists’ destination loyalty: The role of sensory impressions. Tourism Management, 77, 1-12.

Preacher, K. J., Rucker, D. D. ve Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227.

Sangpikul, A. (2018). The effects of travel experience dimensions on tourist satisfaction and destination loyalty: the case of an island destination. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(1), 106-123.

Seetanah, B., Teeroovengadum, V. ve Nunkoo, R. (2020). Destination Satisfaction and Revisit Intention of Tourists: Does the Quality of Airport Services Matter? Journal of Hospitality ve Tourism Research, 44(1), 134 –148.

Toyama, M. ve Yamada, Y. (2012). The relationships among tourist novelty, familiarity, satisfaction and destination loyalty: beyond the novelty-familiarity continuum. International Journal of Marketing Studies, 4(6), 10-18.

Um, S., Chon, K. ve Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 33(4), 1141-1158.

Ünal, A. ve Çakır, G. (2020). Turistlerin Destinasyon Seçim Kararlarında Destinasyon İmajının Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kaş Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, 8(2), 395-403.

Veasna, S., Wu, W. Y. ve Huang, C. H. (2013). The impact of destination source credibility on destination satisfaction: The mediating effects of destination attachment and destination image. Tourism Management, 36, 511-526.

Wu, C. W. (2016). Destination loyalty modeling of the global tourism. Journal of Business Research, 69(6), 2213-2219.

Yoon, Y. S., Lee, J. S. ve Lee, C. K. (2010). Measuring festival quality and value affecting visitors’ satisfaction and loyalty using a structural approach. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 335-342.

Zeithaml, V. A., Berry, L. B. ve Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.

Westland, J. C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.

Kaynak Göster

APA Öztürk, Y . (2021). ALGISAL İMAJIN DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DESTİNASYON MEMNUNİYETİNİN ARACILIK ROLÜ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1358-1369 . DOI: 10.17755/esosder.855130