SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Öz Bu araştırmanın amacı sağlık öğrencilerinin internete yönelik tutumlarının e-sağlık okuryazarlık düzeylerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İnternete Yönelik Tutum Ölçeği ve E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yaşlı Bakımı programlarında okuyan 519 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada internete yönelik tutum ölçeği alt boyutları olan internet kullanımı, internetin yararlı olduğuna inanma ve internetten hoşlanma boyutları bağımsız değişkenler, e-sağlık okuryazarlığı ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda e-sağlık okuryazarlığı ile internet kullanımı, internetin yararlı olduğuna inanma ve internetten hoşlanma boyutları arasında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p

THE EFFECT OF ATTITUDES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS STUDYING IN THE FIELD OF HEALTH TOWARDS THE INTERNET ON E-HEALTH LITERACY LEVEL

Kaynakça

Bautista, J. R. (2015). From solving a health problem to achieving quality of life: redefining eHealth literacy. J Lit Technol, 16(2), 33-54.

Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., & Crotty, K. (2011). Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Annals of internal medicine, 155(2), 97-107.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chan, J.; Leung, A.; Chiang, V.C.; Li, H.C.; Wong, E.M.; Liu, A.N.; Chan, S.S. A pilot project to build e-health literacy among university students in Hong Kong. In Proceedings of the Positioning the Profession: The Tenth International Congress on Medical Librarianship, Brisbane, Australia, 31 August–4 September 2009; pp. 1–15

Cho, Y. I., Lee, S. Y. D., Arozullah, A. M., & Crittenden, K. S. (2008). Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly. Social science & medicine, 66(8), 1809-1816.

Dashti, S., Peyman, N., Tajfard, M., & Esmaeeli, H. (2017). E-Health literacy of medical and health sciences university students in Mashhad, Iran in 2016: a pilot study. Electronic physician, 9(3), 3966-3973

Hanik, B., & Stellefson, M. (2011). E-Health Literacy Competencies among Undergraduate Health Education Students: A Preliminary Study. International Electronic Journal of Health Education, 14, 46-58.

Hoffman, S., Rueda, H. A., & Beasley, L. (2020). Health-Related Quality of Life and Health Literacy among Mexican American and Black American Youth in a Southern Border State. Social Work in Public Health, 1-11.

Islama, M. M., Touraya, M., Yangb, H. C., Polyc, T. N., Nguyenb, P. A., Lia, Y. C. J., & Abdula, S. S. (2017). E-health literacy and health information seeking behavior among university students in Bangladesh. doi:10.3233/978-1-61499-830-3-122

Institute of Medicine. (2004). Health literacy: A prescription to end confusion. Washington DC: National Academy Press. Karadeniz, A. G. D. A., & Akpınar, E. (2017). İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 19-28.

Kaşıkcı, D., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., & Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171).

Koçer, M. (2012). Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (18), 70-85.

Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 7(13), 531-546.

Gencer, Z. T. (2017). Norman ve Skınner’ın E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Kültürel Uyarlaması İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (52), 131-145.

Mackert, M., Champlin, S. E., Holton, A., Muñoz, I. I., & Damásio, M. J. (2014). eHealth and health literacy: a research methodology review. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 516-528.

Norgaard, Ole, et al. "The e-health literacy framework: a conceptual framework for characterizing e-health users and their interaction with e-health systems. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 2015, 7(4) 522-540. Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006a). eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world. Journal of medical Internet research, 8(2), e9.

Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006b). eHEALS: the eHealth literacy scale. Journal of medical Internet research, 8(4), e27. Türkiye İstatistik Kurumu (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 (Erişim Tarihi: 20.04.2020).

Von Wagner, C., Steptoe, A., Wolf, M. S., & Wardle, J. (2009). Health literacy and health actions: a review and a framework from health psychology. Health Education & Behavior, 36(5), 860-877.

Xie, B. (2012). Improving older adults'e-health literacy through computer training using NIH online resources. Library & information science research, 34(1), 63-71.

Xie, B. (2011). Older adults, e‐health literacy, and collaborative learning: An experimental study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(5), 933-946.

Werts, N., & Hutton-Rogers, L. (2013). Barriers to achieving e-health literacy. American Journal of Health Sciences (AJHS), 4(3), 115-120.

Wu, Q., Liu, Z. J., Cheng, L., Sun, H. L., Han, G. H., & Pang, X. L. (2020). The development of Electronic Health Literacy worldwide: a bibliometric analysis. Medical Data Mining, 3(1), 1-9.

Kaynak Göster

APA Yıldız, A . (2021). SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1420-1431 . DOI: 10.17755/esosder.776459
  • ISSN: 1304-0278
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Cahit AYDEMİR

58.2b 37.4b