Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi

İşletmeler müşteri memnuniyeti sağlayarak kârlılıklarını arttırmak ve uygun yatırım ortamı bulabildikleri, dünyanın her yerinde faaliyet göstermek isterler. 2018 yılı itibarı ile dünyada uluslararası seyahat eden 1,4 milyar insan söz konusudur. Bu insanların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için uygun organizasyon ve hizmetleri sunan işletmelere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda insanlar devamlı ikamet ettikleri ve çalıştıkları yerlerden, başka yerlere gidebilmek için seyahat işletmelerinin sunduğu ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple seyahat işletmeleri uluslararası faaliyet gösterme potansiyeline en fazla sahip olan işletme türüdür denilebilir. Seyahat işletmelerinin uluslararası faaliyetlerini gerçekleştirmede karşılaştıkları birtakım sorunlar vardır ve bu sorunlara değişik çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı ikincil veri analizine bağlı olarak seyahat işletmelerinin uluslararası arenada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri getirmektedir. Uluslararası seyahat işletmelerinin yoğun olarak yaşayabildikleri bu sorunlara, işletme içi ve işletme dışı çevre analizi yapılarak, elde edilen sonuçlar yardımıyla uygun çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Problems of Internatıonalızatıon in Travel Enterprıses And Analysıs of Solutıon Proposals in Conceptual Context

Businesses want to increase their profitability by providing customer satisfaction and operate all over the world, where they can find the right investment environment. As of 2018, there are 1.4 billion people travelling internationally. these people travel comfortably and safely through businesses that offer appropriate organizational opportunities and services. In this context, people need transportation, accommodation, eating and drinking services offered by travel agencies in order to go from place where they reside. For this reason, it can be said that travel businesses are the most common type of business which have the most potential to operate internationally. There are a number of problems that travel companies face to realize their international activities and different solutions are offered to these problems. The aim of this study is to determine the problems encountered by the travel enterprises in the international arena based on the secondary data analysis and to propose appropriate solutions to these problems. These problems, which international travel enterprises can live intensively, have been analyzed by internal and external environmental analysis, with the help of the results obtained and the appropriate solutions have been tried to be proposed.

Kaynakça

Akben, İbrahim, (2008) Şirketlerin Uluslararasılaşma Süreci ve Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE.

Altıntaş, Volkan, (2012), Tur Operatörlüğü, İ. Ünlü (edt.), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü İçinde 36-45, Eskişehir: T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558.

Aro, 2015, Turizm Hukuku, http://www.aro.org.tr/rehberin_rehberi.asp?id=10, (06.12.2015)

Aşkın, Said, (2008). Stratejik Yönetim, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları.

Aydın, Nurhan, (2004). Finansal Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları, Eskişehir: Anadolu Üniversiteleri Yayınlar.

Balay, Refik, (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 37, Sayı: 2, 61-82.

Björkman, Ingmar, and Sören Kock, (1997), Inward international activities in service firms-illustrated by three cases from the tourism industry, International Journal of Service Industry Management 8.5: 362-376.

Buluk, Buket; ÖZKÖK, Ferah, (2016), Küreselleşme Hareketlerinin Turizm Endüstrisine Etkileri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, , 54: 37-53.

Clark, Thomas, Alison Gill, and Rudi Hartmann. (2006), Mountain Resort Planning and Development in an Era of Globalization, Cognizant Communication Corporation Corfu, Adriana, and Puiu Nistoreanu, (2006), Insights in Internationalization of Tourism Firms, The Amfıteatru Economıc journal 8.19 46-51.

Coşkun, Recai, (2002), Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.

Coşkun, Recai, (2015), Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik Ders Notları, İstanbul: Arda Yayıncılık.

Czinkota, Michael R., (2002), Georgetown Globalization Project, Washington, DC: Georgetown University McDonough School of Business.

Çalık, Temel, Ferudun, Sezgin, (2005), Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13 No: 55-66.

Çallı, Didar SARI, (2015), Uluslararası Seyahatlerin Tarihi Gelişimi ve Son Seyahat Trendleri Doğrultusunda Türkiye’nin Konumu, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi 4/1:4-28.

Emekli, Gözde, İbrahimov, Aydın ve Soykan, Füsun, (2016).Turizmde Küreselleşmeye Coğrafi Yaklaşımlar ve Türkiye, Ege Coğrafya Dergisi. 15 / 1-2 :1-16.

Emir, Gökhan, (2012). Turizm Ekonomisi Ders Notları, Bartın: Bartın Meslek Yüksek Okulu.

Erkutlu Hakan ve S. Eryiğit (2001). Uluslararasılaşma Süreci, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2001, 149-164.

Gökdeniz, Ayhan (1990). Paket turlar ve üretim safhaları, Anatolia Aylık Turizm ve Kültür Sanat Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 44-48, Ankara.

Göktepe, Sevgi, (2008). Seyahat Acentelerinda Organizasyon, http://www.goktepe.net /seyahat-acentelerinde-organizasyon.html, (ET: 08 Aralık 2018).

Güngör, Arif, (2011). Uluslararası Turizmde Ekonomik Çevre, İ. Pınar (edt.), Uluslararası Turizm İşletmeciliği içinde 237-250, İstanbul: Nobel Yayınları.

Haghighti, Ebrahim ve Albayrak, Mevhibe (2016). Küresel Doğan İşletmeler Ve Uluslararasılaşma Süreci, Isparta:12. Tarım Ekonomisi Kongresi.

Kaşlı, Mehmet, M. Oğuzhan İlban ve Aykut Ekici, (2014). Kandıra Turizm Master Planı 2015-2023, Kandıra: Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği.

Khambata, Dara and Riad Ajama, (1992). International Business Theory and Practice, New York: Macmillan Publishing Company.

Koparal, Celil, (2010). Uluslararası İşletmeciliğe giriş, İ. Özalp (edt.), Uluslararası işletmecilik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kozak, Nazmi, (2014). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, Nazmi, Özel, Çağıl Hale ve Yüncü, Deniz Karagöz, (2014). Hizmet Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kotler, Philip, (2000). Marketin Management, ABD: Prentice Hall Publication.

Kutal, Gülten, (1982). Endüstri İlişkileri Açısından Çok Uluslu Şirketler, İstanbul: Gür-Ay Matbaası.,

Kutal, Gülten ve Büyükuslu, A. Rıza (1996). Çokuluslu Şirketler ve İnsan Kaynağı Yönetimi, İstanbul: Der Yayınları.

Nessel, Karolina, (2013). A Born Global Gradually Advancing Its Internationalization - a Case Study of Internationalization Process of a Small Tour Operator in a Niche Market, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 1:69-95.

Mısırlı, İrfan, (2010). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Detay Yayıncılık.

Öncüer Çivici, Melek Ece, (2011). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, İ. Pınar (edt.), Uluslararası Turizm İşletmeciliği içinde 237-250, İstanbul: Nobel Yayınları.

Reid, Donald G., (2003). Tourism, Globalization And Development: Responsible Tourism Planning, London: Pluto Press.

Reısınger, Yvette, (2009). International Tourism Cultures and Behavior, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Reitix, (2013), Çok Uluslu İşletmelerde Sermaye Yönetimi, http://www.reitix.com/ Makaleler/Cok-Uluslu-isletmelerde-isletme-Sermayesi-Yonetimi/ID=125, (ET: 06 Aralık 2018). Rugman, Alan M., Richard M. Hodgetts (1995), Internotinal Business A Strategic Management Approach, New York: McGRAW-HILL, INC.

Salha, Hamide, (2015). Uluslararası Otellerin Yönetiminde Karşılaşılan Özel Hususlar Ve İnsan Kaynağı Sorunu, O. Batman (edt.), Uluslararası otel işletmeciliği içinde 167-199, Sakarya: Değişim Yayınları.

Sayd ve Atso, (2013). Seyahat Acentalarının Sektör Sorunlarını Belirleme Çalıştayı, Antalya: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası.

Smith, Paul (2019). thomascook. thomascook: https://www.thomascook.com/thomas-cook-archives/, (ET: 06 Mayıs 2019).

Tağraf, Hasan, (2002). Küreselleşme Süreci Ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 33-47.

Tutar, Hasan, (2015). İşletmelerin Uluslararasılaşması, http://docplayer.biz.tr/2568094-Unite-icindekiler-hedefler-isletmelerin-uluslararasilasmasi-doc-dr-hasan-tutar.html#show_full_text, (ET: 06 Aralık 2018).

Türker, Masum ve Esin Okay Örerler, (2004) Türk Şirketlerinin Küresel Şirket Haline Getirilmesi Yolları, İstanbul, İTO yayınları.

Unwto. (2019). UNWTO Dünya Turizm Barometresi ve İstatistik Ek,. e-unwto: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.1 (ET: 10 Mayıs 2019) Ülgen, Hayri ve Kadri Mirza, (2007), işletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Arıkan Yayınları.

Wild, John j., Kenneth L. Wild and Jerry C.Y., Han, (1999). International Business an Integrated Approach, New Jersey: Prentice Hall. Yazıcı, Tolga, (2001). Uluslararasılaşma Süreci, Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE.

Yıldırgan, Recep ve Orhan, Batman, (2015). Uluslararası Otelciliğin Politik Boyutları ve Kısıtları, O. Batman (edt.), Uluslararası otel işletmeciliği içinde 89-125, Sakarya: Değişim Yayınları.

Zengin, Burhanettin, (2004). Seyahat İşletmeleri, Ş. Demirkol ve B. Zengin (edt.) Turizm işletmeleri içinde 39-78, Sakarya: Değişim Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad568728, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {205 - 216}, doi = {10.38009/ekimad.568728}, title = {Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Taş, Muhammed and Zengin, Burhanettin} }
APA Taş, M , Zengin, B . (2019). Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 205-216 . DOI: 10.38009/ekimad.568728
MLA Taş, M , Zengin, B . "Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 205-216 <
Chicago Taş, M , Zengin, B . "Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 205-216
RIS TY - JOUR T1 - Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi AU - Muhammed Taş , Burhanettin Zengin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38009/ekimad.568728 DO - 10.38009/ekimad.568728 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 216 VL - 1 IS - 3 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.568728 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi %A Muhammed Taş , Burhanettin Zengin %T Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi %D 2019 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 3 %R doi: 10.38009/ekimad.568728 %U 10.38009/ekimad.568728
ISNAD Taş, Muhammed , Zengin, Burhanettin . "Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 3 (Ağustos 2019): 205-216 .
AMA Taş M , Zengin B . Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(3): 205-216.
Vancouver Taş M , Zengin B . Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(3): 205-216.
IEEE M. Taş ve B. Zengin , "Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 3, ss. 205-216, Ağu. 2019, doi:10.38009/ekimad.568728