Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma

Rekabetin günden güne arttığı globalleşen dünyada, nitelikli çalışanların örgütler için avantaj unsuru olarak görülmesi insana ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarına verilen önemi arttırmaktadır. Bu uygulamalar ile birlikte çalışanlarda olumlu iş davranışları gözlemlenmektedir. Bu olumlu iş davranışlarından biri de örgütsel vatandaşlık davranışıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı; bireylerin örgüte olan görevleri ve sorumlulukları dışında göstermiş oldukları fazladan çaba olarak ifade edilir. Gösterilen bu çaba, çalışanın tamamen kendi isteğiyle örgüt amaçlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği davranışlardır. Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık kavramının boyutları, örgütsel vatandaşlık davranışının ortaya çıkmasında önemli etkenler ve örgütsel vatandaşlık davranışının işletmeler açısından sonuçları üzerinde çalışılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Organizational Citizenship Behavior: A Theorical Study

In a globalized world where competition is increasing day by day, the fact that qualified employees are seen as an advantage for organizations increases the importance given to human resource management practices. With these practices, positive business behaviors are observed in employees. One of these positive business behaviors is organizational citizenship behavior. The concept of organizational citizenship behavior is expressed as the extra effort that individuals have shown in addition to their duties and responsibilities to the organization. This effort is the behaviors that the employee voluntarily makes to contribute to the goals of the organization. In this study, it is aimed to contribute to the literature by studying the dimensions of organizational citizenship concept, important factors in the emergence of organizational citizenship behavior and the results of organizational citizenship behavior in terms of enterprises.

Kaynakça

Adams, J. S. (1963). Toward an Understanding of Inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 422-436.

Aydın, M., (1993). Çağdaş Eğitim Denetimi. (3.ed.), Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş., Ankara.

Bağcı, Z., “Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 2014, s. 259-279.

Bateman, T.S., & Organ, D.W. (1983), Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.

Bolino, M.C., Turnley, W.H., & Niehoff, B.P. (2004). The other side of the story: reexamining prevailing assumptions about organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 14(2), 229-246.

Buluç, B. (2008). Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sağlık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 571-602.

Chahal, H. (2010). Antecedents and consequences of organizational citizenship behavior (OCB): A conceptual framework in reference to health care sector. Journal of Services Research, 10(2), 25-44.

Deluga, R. J. (1998). Leader-member exchange quality and effectiveness ratings: The role of subordinate-supervisor conscientiousness similarity. Group & Organization Management, 23(2), 189-216.

Geçgel, S. (2011). Duygusal zekanın örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güler, N. (2013). Üniversite Çalışanlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Gazi Üniversitesinde Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399–432.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159-170.

Hackman, J. R., Oldham, G., Janson, R., & Purdy, K. (1975). A new strategy for job enrichment. California Management Review, 17(4), 57-71.

Hofstede, G. H. (1984). Culture’s consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, CA: Sage.

İşbaşı, J. (2000). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, (1), 51-73.

Johnson, D. E., Erez, A., Kiker, D. S., & Motowidlo, S. J. (2002). Liking and attributions of motives as mediators of the relationships between individuals’ reputations, helpful behaviors and raters' reward decisions. Journal of Applied Psychology, 87(4), 808-815.

Karacaoğlu, K., & Güney, Y. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisi: Nevşehir ili örneği. Öneri Dergisi, 9 (34), 137-153.

Karaman, A., & Aylan, S. (2012). Örgütsel Vatandaşlık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 35-48.

Keleş, Y., & Pelit, E. (2009). Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 24-45.

Kidder, D.L., & McLean Parks, J. (1993). The good soldier: Who is (s)he? Academy of Management Best Papers Proceedings, 363-367.

Kulaklıoğlu, A. S. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi: Bir Uygulama. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.Langer, E.J. (1983). The psychology of control. Beverly Hills, CA: Sage.

LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: a critical review and meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(1), 52-65.

MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Rich, G. A. (2001). Transformational and transactional leadership and salesperson performance. Journal of the academy of Marketing Science, 29(2), 115-134.

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Organ, D. W. (1990). “The motivational basis of organizational citizenship behavior”. In: Staw, B. M. and Cummings, L. L. (Eds) Research in Organizational Behavior, Vol. 12, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 43-72.

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz- Aralık(21), 77-96.

Salihoğlu, G. H. Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki (Çorum İlinde Hastane Çalışanlarına Anket Uygulaması). Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 300-310.

Serinkan, C., & Ürkek Erdiş, Y. (2014.). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeşen, H., & Kahraman, Ç. (2014). İş arkadaşlarının sosyal kaytarmasının, bireyin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve kendi kaytarma davranışlarına etkisi. İş ve İnsan Dergisi,1(1), 43-51.

Tansky, J. W. (1993). Justice and organizational citizenship behavior: What is the relationship? Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 195-207.

Tecimen, M. (2013). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Blume, B. D. (2009). Individual-and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of applied Psychology, 94(1), 122.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 513–563.

Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1997). “Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestion for future research”. Human performance, 10(2), 133-151.

Van der Vegt, G. S., & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependence and group diversity on innovation. Journal of management, 29(5), 729-751.

Wayne, S. J., & Green, S. A. (1993). The effects of leader-member exchange on employee citizenship and impression management behavior. Human relations, 46(12), 1431-1440.

Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view. Academy of Management Review, 7(3), 418-428.

Williams, K. D., & Karau, S. J. (1991). Social loafing and social compensation: The effects of expectations of co-worker performance. Journal of personality and social psychology, 61(4), 570-581.

Yeşiltaş, M., & Keleş, Y. (2009). İş görenlerin eğitim düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 17-40.

Yeşilyurt, H., & Koçak, N. (2014). İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 303-324.

Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(01), 253-278.

Yılmaz, K. (2009). Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59(59), 471-490.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad613429, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {294 - 304}, doi = {10.38009/ekimad.613429}, title = {Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Polat Dede, Nurten} }
APA Polat Dede, N . (2019). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 294-304 . DOI: 10.38009/ekimad.613429
MLA Polat Dede, N . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 294-304 <
Chicago Polat Dede, N . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 294-304
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma AU - Nurten Polat Dede Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38009/ekimad.613429 DO - 10.38009/ekimad.613429 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 304 VL - 1 IS - 3 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.613429 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma %A Nurten Polat Dede %T Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma %D 2019 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 3 %R doi: 10.38009/ekimad.613429 %U 10.38009/ekimad.613429
ISNAD Polat Dede, Nurten . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 3 (Ağustos 2019): 294-304 .
AMA Polat Dede N . Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(3): 294-304.
Vancouver Polat Dede N . Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(3): 294-304.
IEEE N. Polat Dede , "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kuramsal Bir Çalışma", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 3, ss. 294-304, Ağu. 2019, doi:10.38009/ekimad.613429