Uzun Vadeli Mal veya Hizmet Alımlarında İndirilecek Katma Değer Vergisinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Öneri

Türkiye muhasebe standartları işletmenin niteliğine uygun raporlama yapması konusunda bir serbesti sağlamaktadır. İndirilecek katma değer vergisini bir varlık olarak ele alan bu çalışma, özellikle şu iki özelliğe sahip işletmelerin katma değer vergisi ile ilgili işlemlerinin muhasebeleştirilmesine öneriler sunmaktadır. Birincisi işletme mal veya hizmet alımlarını bir sonraki mali yıla taşacak şekilde uzun vadeli olarak yapmaktadır. İkincisi işletmenin ilgili mali yılda hiç hesaplanan katma değer vergisi oluşmayacaktır. Çalışma verilen örnekler yardımıyla sözedilen varsayımlara uyan işletmelerin, finansal bilgi kullanıcılarına tutarlı ve güvenilir mali tablolar sunabilmeleri için indirilecek katma değer vergisi hesabını gerçeğe uygun değer üzerinden kayıt altına alması gerektiğini öneri olarak sunmaktadır.

___

 • Akman İ. B., (2010), Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması ve Muhasebesi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Aydın, G., (2016), Finansal tablolarda finansal varlıkların değerlemesi: Vergi Usül Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Ayral, M.E., (2016), Stok Maliyet Yöntemlerinde Vergi Usul Kanunu Ve Tms-2 Stoklar Standartı Uygulamalarının Karşılaştırılması Ve İki İşletme Uygulaması, T.C. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Balyalı, S.T., (2015), Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İadesi, Muhasebesi Ve Karşılaşılan Sorunlar, T.C. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Bozkurt İ., (2013), Türkiye Muhasebe Standartları, Adalet Yayınevi, Ankara
 • Demir, Ş., (2012), Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Gerger, Ç. G., (2011), “Elektronik Ticarette Tüketim Vergisi Olarak Kdv’nin Etkinliği”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3 (1).
 • Gökgöz A., (2012), “Kobi TFRS Çerçevesinde Stokların Muhasebeleştirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (2).
 • Göner, C., (2013), Katma Değer Vergisinin Konusu, 1. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara. Kaygusuzoğlu, M., (2010), “Vadeli Alım-Satım İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ve Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (5).
 • Mutluer, M. K., (2007), Vergi Özel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Memiş, M. Ü. ve Tanrısınatapan, A., (2016), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Stoklarda Muhasebeleştirme Esasları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (3), 15-30.
 • Öncel, M. Kumrulu, A. ve Çağan, N., (1997), Vergi Hukuku, 4. Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuku Yayınları, Ankara.
 • Özerhan, Y., ve Yanık, S., (2012), Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, MU-DEN Yayın, Ankara.
 • Pehlivan O., (2011), Vergi Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon.
 • Sağlam N., (2013), “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Ne Getiriyor?http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/necdetsaglam/003/ 15.03.2018
 • Sazak, C., (2009), “Belgesiz Mal Bulundurulması veya Hizmet Satın Alınması Nedeniyle Kdv Sorumluluğu”, Mali Çözüm Dergisi, 91(2).
 • Sevilengül, O., (2014), Genel Muhasebe, 20. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Sönmez, F., (2003), "13 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı - Stoklar", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 9(2).
 • Sürmen, Y., (2012), Muhasebe 1, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Şenyüz, D. (2005), Vergi Hukuku, 1. Baskı, Ekin Kitabevi, Ankara.
 • T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (18563 sayılı)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS 2 Stoklar Standardı), http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf , (28.11.2013).
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS 9 Finansal Araçlar Standardı), http://www.kgk.gov.tr/content_detail-208-513-tms---tfrs-2011-seti.html, 25.12.2013)
 • Yereli, A. Kayalı, N. ve Demirlioğlu, L., (2012), “Maliyetlerin Tespitinde Normal Maliyet Yöntemi: TMS 2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatı’nın Karşılaştırılması ve Uyumlaştırılması”, Mali Çözüm Dergisi.