Türkiye’de Ar-Ge Destekleri ile Ekosistem İlişkisi

Bu çalışmada yerli ve yabancı literatür taramasıyla ve Türkiye verileri üzerinden istatistiksel analizlerle ne tür durumlarda Ar-Ge araçlarının kullanılması gerektiği ve piyasa dengelerini bozmadan nasıl yönetilmesi gerektiği araştırılmaktadır. Özellikle Devlet Denetleme Kurulu raporunda (2014) belirtilen; hibe yönetiminde koordinasyonsuzluk, izleme ve değerlendirme sistematiğinin eksikliği ve verilen hibelerin kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmaması gibi tespitleri ışığında COSO ve COBIT modelleriyle kök nedenleri analiz edilerek genel çıkarsamalar yapılmaya ve Ar-Ge destekleriyle ekosistem arasında ne tür bir ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Öncelikle Türkiye’de mevcut Ar-Ge destek araçları ve ilgili kurumlar tespit edildikten sonra sorun çözücü bir yöntemle Türkiye özelinde Ar-Ge desteklerinin etkin ve verimli kullanılarak piyasayı bozucu ve vergi kayıplarına yol açmadan kullandırılması için bir takım öneriler geliştirilmiştir.

___

 • Altin, O., & Kaya, A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamalari Ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Nedensel İlişkinin Analizi . Ege Akademik Bakış , 250-260.
 • Aycı, A. (2016). Türkiye’de Ar–Ge Teşvikleri ve Diğer OECD Ülkeleri İle Karşılaştırılması. Vergi Sorunları Dergisi, 93-100.
 • Aykın, H., Arslanbaş, M., Dere, A., Özçelik, A., Boyali, C., Ceceli, F., . . . Özkilinç, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/20140130-2014-03.PDF.
 • Bartik, T. (1991). Who benefits from state and local economic development policy? Kalamazoo: W. E . Upjohn Institute for Employment Research Press. .
 • Demir, M., & Geyik, O. (2014). Türkiye’de Ar-Ge & İnovasyon Harcamalarının Gelişim Süreci Ve Ekonomik Etkileri. Journal of Life Economics , 171-192.
 • Desai, M. A., Foley, C. F., & And Hines, J. R. (2004). A Multinational Perspective on Capital Structure Choice and Internal Capital Markets. The Journal of Finance, 2451–2487.
 • Due, J. (1961). Studies of state-local tax influences on location of industry. National Tax fournai, , 163-173.
 • Eisinger, P. (1988). The rise of the entrepreneurial state. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Fisher, P., & Peters, A. (1997). Tax and spending incentives and enterprise zones. New England Economic Review, 109-130.
 • Ginevičius, R., & Šimelytė, A. (2011). Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of central and eastern europe. Journal of Business Economics and Management, 435-450.
 • James, S. (2009). Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications . USA: Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group.
 • Kaya, V., & Uğurlu, S. (2013). Ar-Ge Harcamalari İle İhracat Arasindakİ İlİşkİ: Türkİye Örneğİ, 1990-2011. Ekev Akademi Dergisi, 269-282.
 • KB-BGYUGM. (2014). Devlet Denetleme Kurulu Kalkinma Ajanslari Araştirma ve İnceleme Raporu Kapsaminda Alinacak Tedbİrler. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).
 • Newman, R., & Sullivan, D. (1988). Econometric analysis of business tax impacts on industrial location: What do we know, and how do we know it? journal of Urban Economics, 215—234.
 • Oakland, W. H. (1978). Local taxes and intraurban industrial location: A survey. G. F. Break içinde, Metropolitan financing and growth management policies (s. 13-30). Madison: University of Wisconsin Press.
 • Orkunoğlu Şahin, I., & Yereli, A. (2016). Seçilmiş AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme: “Patent Box” Rejimi. Sosyoekonomi, 183-203.
 • Rondinelli, D. A., & Burpitt, W. J. (2000). Do government incentives attract and retain international investment? A study of foreign-owned firms in North Carolina. Policy Sciences, Volume 33, Issue 2, 181-205.
 • TCEB, T. C. (2016, 09 20). Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu 2013. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu: http://yoikk.gov.tr/upload/ydk/YDK2013Rapor_WEB.pdf adresinden alınmıştır.
 • Wasylenko, M. (1997). Taxation and economic development: The state of the economic literature. . New England Economic Review, 37—52.
 • Wilder, M. &. (1996). Rhetoric versus reality: A review of studies on state enterprise zone programs. journal of the American Planning Association, 473—491.
 • Wu, Y., Popp, D., & Bretschneider, S. (2007). The Effects Of Innovation Policies On Business R&D: A Cross-National Empirical Study. Economics of Innovation and New Technology , 237-253