Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet Ve Gerekçeleri

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek ve 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yapılacak işlemlerin hangi esaslara göre yapılacağının düzenlenmesi amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Kanun kapsamında borç-alacak işlemlerinin hangi prosedüre göre yapılacağının, bu işlemler yapılırken hangi işin hangi süre içerisinde yapılacağının, bu işlemleri yaparken kanuna aykırı görülen işlemler bakımından itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğinin, iflas sürecinin nasıl işlediğinin, haciz işlemleri, satış işlemlerinin belirlenmesi gibi daha birçok konuyu kapsamaktadır. Sözkonusu düzenlemelerin yapılmasında dikkate alınan önemli bir icra iflas kurumu ise konkordatodur. Borçlunun mali yapısının bozulması ile birlikte alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak ifade edilen konkordato, mali yapısı bozulan şirketlerin yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını yapılandırarak ödeme imkanına kavuştukları bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, yapılan düzenleme çerçevesinde konkordato başvurusu ile birlikte geçici mühlet ile ilgili açıklamalara yer verilerek bu konudaki belirsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemenin yeni olması nedeniyle, yapılan bu çalışma kapsamında mali yapısı bozulmuş şirketlerin konkordato başvurusunda yapılması gereken işlemler açıklığa kavuşturulmuş ve bu konudaki belirsizlik giderilmiştir.

___

  • 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 03.06.2011 tarihli ve 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname