Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri

Türkiye’de uluslararası ticaret ve lojistik konularına verilen önem son yıllarda artış gösterdiği için üniversitelerin bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinin sayısı her geçen yıl çoğalmaktadır. Bölüm her yıl bir önceki yıla göre daha fazla öğrenci almakta, buna bağlı olarak da bölüm mezunu kişi sayısı giderek artmaktadır. Öğrenciler bölümü ilk tercih ettiklerinde bölümle veya gelecekteki meslekleriyle ilgili düşük düzeyde bilgi sahibi olabilseler de eğitim süreci içerisinde farklı mesleki beklentilere girebilmektedirler. Bu araştırmanın amacı da, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyan öğrencilerin geleceğe yönelik mesleki beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Tarsus, Harran ve Toros Üniversitesinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 4. sınıf öğrencileri evren olarak belirlenmiş, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yoluyla 14 öğrenci çalışma grubuna dahil edilmiştir. Derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanan verilere içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Bulguların incelenmesiyle, öğrencilerin; bölüme isteyerek geldikleri, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bölüme yönelik görüşlerinin olumlu yönde değiştiği, mezun olduktan sonra kariyer ve kişisel gelişim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla özel sektörde çalışmak istedikleri, çalışacakları yerden yüksek maaş ve saha görevinde çalışma beklentilerinin olduğu, kendilerini dil konusunda yetersiz görmelerinin yanı sıra uygulama eksikliği hissettikleri, çalışacakları yerlerde ilk beş yılda kariyer anlamında ilerlemeyi planladıkları ve refah düzeylerini artırmak için yurt dışında çalışmak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Future Professional Expectations of International Trade and Logistics Students

The International Trade and Logistics Department has become a department whose value has increased in Turkey in recent years and in parallel with this, universities invest more. The frequency of the department is increasing in universities and the department graduates more each year compared to the previous year. Graduates and even students studying in the department have different expectations about their profession. Professional expectation; It is the individual's making a professional judgment about the future, taking into account his past successes and failures, the education he has received, and current facts. This research was carried out to measure the future professional expectation perceptions of students studying in the International Trade and Logistics department. For this purpose, the 4th grade students of the International Trade and Logistics Department of Tarsus, Harran and Toros Universities were determined as the universe and 14 students, 5 Harran, 5 Tarsus and 4 Toros University students, were included in the sampling by means of snowball sampling, one of the purposeful sampling methods. The data were collected between the dates 26.05.2021 – 05.06.2021 by means of voice calls in the Zoom program. After the data were collected, content analysis and descriptive analysis were made and the findings were obtained. By examining the findings, students; In addition to the fact that they willingly come to the department, their views about the department from the first to the fourth grade are positively affected, they want to work in the private sector in order to achieve their career and personal development goals after graduation, they have high salary and field job expectations from the place where they will work, and they see themselves as inadequate in language. It has been concluded that they feel the lack of work, they plan to progress in terms of career in the first five years in the places where they will work, and they want to work abroad to increase their level of welfare.

___

 • Akman, Y. (1992). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(7), 125-149.
 • Akyol, C., Oğan, E, & Oğan, Y. (2018). Turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mesleki beklentileri ve sosyo-ekonomik profilleri üzerine bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 648-665.
 • Ateş, S.S. (2016). Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kariyer başlangıç tercihlerini etkileyen faktörler: Havacılık alanında uygulama, IBANESS Konferans Serisi, 28-29-30 Ekim 2016, Makedonya.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28
 • Bayram, H. B., & Bayraktar, S. (2018). Meslek yüksekokulları öğrencilerinin eğitim aldıkları sektörün çalışma koşulları algısı ve kariyer beklentisi. Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(2), 216-224.
 • Beydağ, K. M., Gündüz, A., & Özer Gök, F. (2008). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 0(3), 137-142
 • Creswell, J. (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (Çeviren Yüksel Dede). Ankara: Eğiten Kitap
 • Erden, M. (1990). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri öğrencilerinin meslekle ilgili beklentileri.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5), 245-257.
 • Erturgut, R. (2021). Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi. İstanbul: Nobel Yayıncılık
 • Ferrinho, P., Sidat, M., Fresta, M. J., Rodrigues, A., Fronteira, I., da Silva, F., & Dussault, G. (2011). The training and professional expectations of medical students in Angola, Guinea-Bissau and Mozambique. Human resources for health, 9, 1-5.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Koşar, D (2018). Öğretmen adaylarının meslekten beklentilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: nitel bir araştırma. Journal Of International Social Research, 11(56), 575-585.
 • Kuybu Rol, E. P., & Kocaman, S. (2020). Öğrencilerin mesleki algı ve beklentileri ile gelecek kaygılarının sektörde çalışma isteği üzerine etkisi; Antalya Yükseköğretim turizm öğrencilerine yönelik bir çalışma. Journol of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3192 – 3217.
 • Lau, Y. Y., Dragomir, C., Tang, Y. M., & Ng, A. K. (2021). Maritime undergraduate students: career expectations and choices. Sustainability, 13(8), 4297.
 • Nazik, E., & Arslan, S. (2014). Hemşirelik mesleğinin geleceği; öğrencilerin beklentileri. Bozok Tıp Dergisi, 4 (1), 33-40.
 • Oğan, Y. (2022). Aşçılık öğrencilerinin mesleki beklentileri üzerine bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(4), 1621-1632.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 323-343).
 • Özkan, R. & Bozyiğit, S. (2020). Staj Algısının İşletmeyle İlgili Faktörler Bağlamında İncelenmesi: Lojistik Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 562-596.
 • Özoğlu, B., Senir, G., & Büyükkeklik, A. (2020). Devlet üniversitelerinde lojistik eğitimine yönelik bir araştırma. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 19-35.
 • Pallis, A. A., & Ng, A. K. (2011). Pursuing maritime education: an empirical study of students’ profiles, motivations and expectations. Maritime Policy & Management, 38(4), 369-393.
 • Patton, M. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çeviren Esra Bukova Güzel ve Handan Demircioğlu), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sayın, A. A., & Küçük, Ü. (2020). Lojistik bölümünü tercih eden öğrencilerin lojistik sektöründen beklentileri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 16(28), 1342-1373.
 • Seyidoğlu, H. (2020) Uluslararası iktisat teori ve uygulama. İstanbul: Güzem Can Yayınları. Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
 • Tekin, H. H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
 • Tymoshenko, O.A., & Skriabina, K.V. (2021). Research of theoretical aspects of development professional expectations of future proffesionals. Ukrainian Journal of Life and Architecture, 5(5), 95-104.
 • Tunç, H. (2018). Uluslararası ticaret bölümü öğrencilerinin işsizlik kaygısının azalmasında etkili olan faktörler. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 254-264.
 • Uras, M. & Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve beklentilerinin karşılanmasını umma düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 71-83.
 • Waberi, F. A., & Öge, E. (2020). Mesleki beklentinin kariyer kararı verme öz-yetkinliği ile ilişkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 25-39.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yudina, I. A., Neustreova, E. A., Makarova, T. A., & Federova, A. A. (2020). Future teachers forming proffesional expectations in modern educational conditions. Propósitos y Representaciones, 8(3), 720-733.