Covid-19 Pandemi Döneminin İlkokul Matematik Eğitimi Sürecine Yansımaları: Uygulamalar, Yeterlilikler ve Karşılaşılan Sorunlar

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin Covid-19 pandemi döneminde geçilen acil uzaktan öğretimi sürecinde gerçekleştirdikleri matematik öğretimine ilişkin uygulamalar, yeterlilikler, karşılaşılan sorunlar ile yüz yüze matematik eğitim sürecine yansımaları incelenmiştir. Durum çalışması olarak tasarlanan araştırmanın katılımcıları ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenler; deneyim yılları 3-23 arasında olan, görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeyine göre düşük, orta ve üst okullardan seçilmiş on iki sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler içerik analiz yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin Covid-19 pandemi döneminde uzaktan matematik öğretimi sürecine geçişin keskin olmasından ötürü hazırlıksız oldukları, dijital öğretme ve öğrenme araçlarına ulaşımda en büyük yardımın meslektaşların geldiğini, birtakım aksaklıklara rağmen süreçte dijital teknolojileri öğretim sürecine kısmen entegre edebildikleri ve bu sürecin yüz yüze matematik öğretimi sürecinde dijital dönüşüme önemli katkılar sağladığını göstermiştir. Ayrıca, araştırmada uzaktan matematik öğretimi sürecinde çeşitli problemler yaşandığı ve yüz yüze matematik öğretimi sürecine de bir takım problemler getirdiği söylenebilir.

___

 • Altın, H. M., & Kalelioğlu, F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105.
 • Aydoğdu İskenderoğlu, T. & Konyalıhatipoğlu, M. (2021). Matematik Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Covid-19 Salgını Sürecinde Uzaktan Canlı Dersler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 235-262. https://doi.org/10.53444/deubefd.895682.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Bol, T. (2020). Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First results from the LISS Panel. https://doi.org/10.31235/osf.io/hf32q.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkuş, K., Karacabey, M. F., & Özdere, M. (2019). Okulun kolaylaştırıcı örgütsel yapısı ile örgütsel sessizlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiler . Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(19), 107-129. Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and analysis (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Contini, D., Di Tommaso, M. L., Muratori, C., Piazzalunga, D., & Schiavon, L. (2021). The COVID-19 pandemic and school closure: learning loss in mathematics in primary education (No. 14785). IZA – Institute of Labor Economics, Bonn, Germany. Çakın, M., & Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çardak, U., & Güler, Ç. (2022). Uzaktan eğitim ve uzaktan öğretmen yetiştirme bağlamında akademisyen uygulama, görüş ve önerileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(Özel Sayı), 323-353.
 • Çavuş, H., & Yorgancı, F. K. (2020). Ortaokul matematik öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje hakkındaki görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1272-1303.
 • Dağ, F. (2016). Examination of the professional development studies for the development of technological competence of teachers in Turkey in the context of lifelong learning. Journal of Human Sciences, 13(1), 90-111.
 • Erduran, A., & Tataroğlu Taşdan, B. (2018). Matematik öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik görüşlerinin ve teknolojiyi derslerine entegre etme süreçlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 273-296.
 • Ferri, F., Grifoni, G., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18. https://doi.org/10.3390/soc10040086.
 • Franke, M. L., & Kazemi, E. (2001). Teaching as learning within community of practice: characterizing generative growth. İçinde, T. Wood, B. S. Nelson, & J. Warfield (Eds.), Beyond Classical Pedagogy: Teaching Elementary School Mathematics (ss. 47-74). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Friedman, M. (2007). The social responsibility of a business is to increase its profits. İçinde, Zimmerli, W.C.,
 • Holzinger, M., Richter, K. (Eds), Corporate Ethics and Corporate Governance (ss. 173-178). Berlin Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 267-282.
 • Hodgen, J., Taylor, B., Jacques, L., Tereshchenko, A., Kwok, R., & Cockerill, M. (2020). Remote mathematics teaching during COVID-19: Intentions, practices, and equity. UCL Institute of Education: London, UK. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10110311/.
 • Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B. B., Trust, T., & Bond, M. A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, (27 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır). https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning adresinden 03.02.2023 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Iwai, Y. (2020). Online learning during the COVID-19 Pandemic: What do we gain and what do we lose when classrooms go virtual?, Scientific American (13 Mart 2020). https://blogs.scientificamerican.com/observations/online-learning-during-the-covid-19-pandemic/
 • Koçer, M., & Aydın, H. (2019). Okul Topluluğu Üyelerinin İnternet ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Sunduğu Fırsat Alanları Üzerine Görüşleri. Journal of International Social Research, 12(64), 204-818. http://doi.org/10.17719/jisr.2019.3399.
 • Kurtoğlu Erden, M., & Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 109-126.
 • Mailizar, A., Abdulsalam, M., & Suci, B. (2020). Secondary school mathematics teachers' views on e-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 16(7), 1-9.
 • Marbán, J. M., Radwan, E., Radwan, A., & Radwan, W. (2021). Primary and secondary students’ usage of digital platforms for mathematics learning during the COVID-19 outbreak: the case of the gaza strip. Mathematics, 9(2), 110.
 • Meeter, M. (2021). Primary school mathematics during the COVID-19 pandemic: No evidence of learning gaps in adaptive practicing results. Trends in Neuroscience and Education, 25, 100163. https://doi.org/10.1016/j.tine.2021.100163.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2022). FATİH projesi vizyon ve misyonu. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html#:~:text=E%C4%9Fitimde%20FAT%C4%B0H%20Projesi%2C%20e%C4%9Fitim%20ve,derslerde%20etkin%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20i%C3%A7in%20ba%C5%9Flat%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.
 • Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education, 14(2),129-135.
 • Outhwaite, L. (2020). "Inequalities in resources in the home learning environment," CEPEO Briefing Note Series 2, UCL Centre for Education Policy and Equalising Opportunities. University College London, London. Öçal, M. F., & Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121.
 • Özçakır, B., & Aydın, B. (2019). Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin matematik öğretmeni adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(2), 314-335.
 • Özçakır Sümen, Ö. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul matematik dersleri nasıl işleniyor? Bir durum çalışması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 662-674
 • Rodríguez-Muñiz LJ, Burón D, Aguilar-González Á., & Muñiz-Rodríguez L. (2021). Secondary mathematics teachers’ perception of their readiness for emergency remote teaching during the COVID-19 Pandemic: A case study. Education Sciences, 11(5), 228. https://doi.org/10.3390/educsci11050228
 • Saltık-Ayhanöz, G., & Peker, A. K. (2022) Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Matematik Dersine İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi. Kapadokya Eğitim Dergisi, 3(1), 18-32.
 • Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562.
 • Sezgin, S. (2021). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Analizi: Öne Çıkan Kavramlar, Sorunlar ve Çıkarılan Dersler . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. http://doi.org/10.18037/ausbd.902616.
 • Steen, L. A. (1997). Why Numbers Count: Quantitative Literacy for Tomorrow's America. New York, NY: The. College Board.
 • Şimşek, N. & Yaşar, A. (2022). Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecindeki Uzaktan Öğretime İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 58-92. https://doi.org/10.54637/ebad.1030364
 • Thomas, M.S.C., & Rogers, C. (2020). Education, the science of learning, and the COVID-19 crisis. Prospects, 49, 87–90. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09468-z.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 234-243.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2018). Global education monitoring report 2019: Migration, displacement and education: Building bridges, not walls. Paris, France: UNESCO.
 • Üredi, L. & Ulum, H. (2020). Matematik Eğitimi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine (TPAB) İlişkin Görüşleri. OPUS International Journal of Society Researches, Cilt 16 - 29 Ekim Özel Sayısı, 3642-3669. https://doi.org/10.26466/opus.766702.