Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız

Amaç: Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine 1 Ocak 2008-1 Ağustos 2013 tarihleri arasında başvuran akrep sokması olguları geriye dönük olarak incelendi. Gereç ve Yöntem: Olgular; demografik, kardiyak tutulum, merkezi sinir sistemi tutulumu, sokma yeri ve yaşadığı bölgeye göre değerlendirildi . Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 8. 7±2. 3 olup olgu ların 50’si (%48. 5) kadın , 53’ü (%51 . 5) ise erkekti. Olguların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında; 0–3 yaş grubunda 15 (%14. 5), 4–6 yaş grubunda 23 (%22. 3), 7–9 yaş grubunda 23 (%22. 3), 10–12 yaş grubunda 13 (%12. 6), 13–15 yaş grubunda 17 (%16. 5), 16–18 yaş grubunda ise 12 (%11 . 8) olgu mevcuttu. Olguların tamamı tetanoza karşı aşılan dı. Sonuç: Adıyaman’da, dünyanın en tehlikeli c anlıları arasında yer alan sarı akrep (Leiurus abdullahbayrami) türü, Malatya’da ise kara akrep (Androctonus crassicauda) bulunmaktadır. Bu nedenle bölgemizde akrep sokmaları sık görülmekte ve ölümcül seyredebilmektedir. Bu çalışmada, Adıyaman ve Malatya bölgeleri için akrep sokmaları ile ilgili önemli veriler sunulmakta ve sağlık çalışanlarına akrep sokmalarını önleme konus unda yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Scorpion stings cases in the last five years

Aim: In this study, 103 cases of scorpion sting cases admitted to Inonu University Medical Center of Turgut Ozal, Department of Pediatrics between 1 January 2008-1 August 2013 were evaluated retrospectively. Materials and Methods: The cases were evaluated for the demographic data, cardiac involvement, central nervous system involvement and according to the region they live. Results: The patients’ mean age were 8.7±2.3 years, 50 (48.5%) were female and 53 (51.5%) were male. Distribution according to age groups was as follows: 15 (14.5%) in 0-3 age group; 23 in 4-6 age group (22.3%); 23 (22.3%) in 7-9 age group; 13 (12.6%) in 10-12 age group; 17 (16.5% ) in 13-15 age group; and 12(11.8%) in 16-18. All of the cases were vaccinated against to tetanus. Conclusion: The one of the world's most dangerous animals, the yellow scorpion (Leiurus abdullahbayrami) lives in Adiyaman and the black scorpion (Androctonus crassicauda) is available in Malatya. Therefore, scorpion stings are common in our region, and can be fatal. The aim of this study has given important data about scorpion stings in Malatya and Adiyaman region that help healthcare providers take measures to prevent scorpion stings.

___

1. Adıgüzel S, Özkan Ö, İnceoğlu B. Epidemiological and clinical characteristics of scorpionism in children in Sanliurfa, Turkey. Toxicon 2 007;49 (6):875 -80.

2. Özkan O, Karaer Z. The scorpion in Turkey. Turk Bull Hygiene Exp Biol 2003;60 (1):52 -62.

3. Bosnak M, Yılmaz HL, Ece A, et al. Severe scorpion envenomation in children: Management in pediatric intensive care unit. Hum Exp Toxicol 2009;28 (11) : 721 -7.

4. Hering SE, Jurca M, Vichi FL, Azevedo -Marques MM, Cupo P. Reversible cardiomyopathy in patients with severe scorpion envenoming by Tityus serrulatus: Evolution of enzymatic, electrocardiographic and echocardiographic alterations. Ann Trop Paediatr 1 993;13 (2) :173 -82.

5. Cupo P, Figueiredo AB, Filho AP, et al. Acute left ventricular dysfunction of severe scorpion envenomation is related to myocardial perfusion disturbance. Int J Cardiol 2007;116 (1):98 -106 .

6. Kekeç Z, Avsarogulları L, Ikizceli I, Kurtoglu S, Sözüer E. Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi hastaneleri acil servisine başvuran hayvansal zehirlenme olgularının incelenmesi. Acil Tıp Dergisi 2003;3 (1) :45 -8.

7. Söker M, Haspolat K. Güneydoğu ve Anadolu bölgesinde çocuklarda akrep sokması: 64 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43 (1) :43 -50.

8. Gümüştekin M. Çevresel toksinler: Hayvan ısırma ve sokmaları. Türkiye Klinikleri Toksikoloji Özel sayısı 2003;1 (1) :53 -7.

9. Uluğ M , Yaman Y, Yapici F, Can -Uluğ N . Scorpion envenomation in children: An analysis of 99 cases. Turk J Pediatr 20 12;54(2):119 -27.

10. Yılmaz F, Arslan ED, Demir A, et al. Epidemiologic and clinical characteristics and outcomes of scorpion sting in the southeastern region of Turkey. Ul us Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19(5):417 -22.

11. Bosnak M , Ece A, Yolbas I , Bosnak V, Kaplan M , Gurkan F. Scorpion sting envenomation in children in southeast Turkey. Wilderness Environ Med 2009;20(2):118 -24.

12. Karnad DR. Haemodynamic patterns in patients with scorpion envenomations. Heart 1998;79 (5) :485 -9.

13. Karakurt C, Koçak G. Akrep sokmasına bağlı toksik miyokardit: Olgu sunumu . İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(1):61 -3.

14. Kurt İ, Erpek AG, Kurt MN, Gürel A. Adnan Menderes Üniversitesi’nde izlenen zehirlenme olguları. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004;5(3):37 -40.

15. Kaya S, Karakurt C, Elkıran Ö, Aycan Kaya Ö, Karakuş A, Koçak G. Çocuk acil servisine başvuran yedi yıllık akrep sokması olgularının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi 2013;15(1):11 -3.

16. Hershkovich Y, Elitsur Y, Margolis CZ, Barak N, Sofer S, Moses, SW. Criteria map audit of scorpion envenomation in Negev Israel. Toxicon 1985;23 (5) :845 -54.

17. Krifi MN, Kharrat H, Zhgal K, et al. Development of an ELISA envenomed by Androctonus australis garzonii (Aag) and Buthus occitanus tunetanus for the detection of scorpion venoms in sera of huma ns (Bot): Correlation with clinical severity of envenoming in Tunisia. Toxicon 1998;36 (6):887 -900.

18. Yağmur EA, Koç H, Kunt KB. Description of a new species of Leiurus Ehrenberg, 1828 (Scorpiones: Buthidae) from Southеastеrn Turkey. Euscorpius 2009;85 (1) :1 -2 0.

19. Turgut T. Türkiye akrepleri ve Türkiye’de hazırlanmış anti -Androctonus crassicauda akrep serumunun paraspesifik etkisi. Türk Hijyen ve Tercübi Biyoloji dergisi 1964;24(2):146 -55.

20. Vachon M. Apropos de quelques scorpions de Turquie collectes par M. Le Pro fesseur Dr. Curt Kosswing. Rev Fac Sci Univ d’Istanbul 1951;16(4):341 -4.

21. Ismail M, Abd -Elsalam MA, al -Ahaidib MS. Androctonus crassicauda (ol i ver) a dangerous unduly neglected scorpion -I pharmacological and clinical studies. Toxicon 1994;32(12):1599 -618.

22. Radmanesh M. Androctonus crassicauda sting and its clinical study in Iran. J Trop Med Hyg 1990;93 (5):323 -26 .

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

39.7b14.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı -kusmanın önlenmesinde metoklopramid in etkinliği

ESRA YÜKSEL ACI, Demet SERGİN, Taner BALCIOĞLU

Holt-Oram sendromu:Nadir bir olgu sunumu

Onur IŞIK, Muhammet AKYÜZ, Mehmet Fatih AYIK, Yüksel ATAY

Guillain Barré syndrome variant with facial diplegia and paresthesias: A case report and review of the literature

Çetin Kürşad AKPINAR, Hakan DOĞRU, Ayşe Oytun BAYRAK, Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız

MEHMET CENGİZ YAKINCI, HABİP ALMİŞ, Ömer DEMİRBAĞ, Eda KAYHAN, ÖZLEM ELKIRAN

Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar

Serhat UYSAL, Ümit CANDAN, Mehmet Sinan EVCİL, Ayşe UYSAL, Meltem TAŞBAKAN IŞIKGÖZ, TANSU YAMAZHAN, Sercan ULUSOY

Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

Abdülgani GÜLYÜZ, MEHMET TEKİN, Çapan KONCA, Muhammed İkbal YETİŞ, MEHMET DEMİRCAN

Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi

HAKAN TÜRK, Mustafa KARABIÇAK, Sıtkı ÜN, Okan Nabi YALBUZDAĞ, Naciye Ümit BAYOL, Tufan SÜELÖZGEN, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Ferruh ZORLU, HÜSEYİN TARHAN

Embriyoner gelişimde transkripsiyonel ağlar ve hücre sinyalleri

EDA AÇIKGÖZ, Hüseyin AKTUĞ

Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuam öz hücreli karsinom

SEVİNÇ ŞAHİN, Elif KILIÇ, Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU

Correlation of mid-trimester homocysteine, vitamin B 12 and folate levels with adverse pregnancy outcomes: A clinical study

Ülkü Mete URAL, Ayşe Filiz AVŞAR, Nuri DANIŞMAN, PINAR ÇAĞLAR AYTAÇ, Baran ALTUAK