Yield Change Based on the Diameter and Length in Beech (Fagus orientalis Lipsky)

Öz In this study; it is determined that quantitative yield have obtained with sawing
Anahtar Kelimeler:

Beech, yield, live saw

Kaynakça

Arabacı G 1991. Kayın Kereste Üretiminde Randıman Üzerine Đncelemeler.

Đ.Ü. Orman Fakültesi, Yayınlanmamıs Lisans Tezi.

Avcı S 2002. Tomruk ve Kereste. Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım Dergisi, Sayı:18, Sayfa: 88-90, Subat-Mart 2002.

Bell G E 1951. Factors Influencing The Manufacture of Sawlogs into Lumber in Eastern Canada, Department of Resources and Development. Forestry Branch, Ottawa-Canada, Bulletin No: 99, p.35.

Çolakoğlu G 1996. Kereste Endüstrisi. K.T.Ü. Orman Fakültesi, basılmamıs ders notları.

Göker Y, As N, Akbulut T 2002. Türkiye’de Asal Orman Ürünleri ve Buna Dayalı Endüstriyel Ürünlerin Üretimi ve Trendleri. “Türkiye Ulusal Orman Envanteri” Uluslar arası Sempozyumu, 24-28 Eylül 2002, Đstanbul.

Gürsu Đ, Öktem E 1975. Asli Ağaç Türlerimizin Bıçkı Sanayinde (Serit ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerine Göre Randımanlarının ve Artıkların Saptanmasına Đliskin Arastırmalar. Ormancılık Arastırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 70, Ankara.

Loehnertz S P, Lowell E C, Simpson W T and McDonald K A 1993. Lumber Recovery from Pacific Yew Logs. USDA Forest Research Paper, FPL-RP 525, Madison-WIS.

Öktem E, Sözen R 1996. Mese (Quercus spp.) ve Ladin (Picea orientalis L.) Tomruklarının Seritle Biçilmesinde Çap Kademelerine Göre Randıman ve Artıkların Belirlenmesi. Ormancılık Arastırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 254, ISBN 975-7829-39-0, Ankara.

Özen R 1978. Kereste Endüstrisinde Randıman ve Randımanı Etkileyen Önemli Faktörler. Verimlilik Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Sayfa:32-41, Ekim– Aralık 1978.

Kaynak Göster

APA Korkut, S , Kantay, R , Ünsal, Ö . (2008). Yield Change Based on the Diameter and Length in Beech (Fagus orientalis Lipsky) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 83-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290705