Farklı Katılım Oranlarında Uygulanan Çesitli Emprenye Maddelerinin Yongalevhanın Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri

Öz Çalısmanın amacı, ahsap koruma islerinde genis kullanımı olan çesitli emprenye
Anahtar Kelimeler:

Ahsap, Emprenye, Yongalevha, Yanma

Kaynakça

Alma M H, Acemioğlu B 2006. Borlu Bilesiklerin Ahsap Malzeme Korumadaki Yeri ve Önemi, http://www.maden.org.tr /resimler/ekler (Erisim tarihi: 15.03.2006).

Aslan S, Özkaya K 2004. Farklı Kimyasal Maddelerle Emprenye Edilmis Ahsap Esaslı Levhaların Yanma Mukavemetinin Arastırılması. SDÜ Orman Fak. Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302–7085, 222–140.

ASTM E 160–50, 1975. Combustible Properties of Treated Wood by the Crib Test. American National Standard.

Berkel A 1972. Ağaç Malzeme Teknolojisi. II. Cilt, Đ.Ü. Orman Fak. Yayınları No: 1745/183, s.183.

Bozkurt Y, Göker Y 1985. Yongalevha Endüstrisi. ĐÜ Orman Fakültesi Yayınları No: 3311/372, Đstanbul.

Bozkurt Y, Göker Y, Erdin N 1993. Emprenye Tekniği, ĐÜ Orman Fak. Yayınları No: 3779/425, Đstanbul.

Ellis W D, Rowell R M 1989. Flame-Retardant Treatment of Wood With A Diisocyanate and An Oligomerphoosphate. Wood and Fiber Science. 21, 367–375.

Furuno T 1991. Combinations of Wood and Silicate: 1. Impregnation by Water Glass and Applications of Aluminum Sulfate and Calcium Cioride as Reactants. Mokuzai Gakkaishi, 37(5): 462- 472.

Grigoriou A, Passialis C 1990. Gum Rosin as Water Repellent Additive for Particleboard. Holzforschung und Holzverwertung, 5: 93– 9 4.

Hafızoğlu H. ve ark., 1994. Türkiye Bor Kaynaklarının Odun Koruma (Emprenye) Endüstrisinde Değerlendirilmesi Đmkanları. TUBĐTAK Tarım ve Ormancılık Arastırma Grubu Projesi, TOAG–875, Trabzon.

Hilado C J, Murphy R M 1979. Fire Response of Organic Polymeric Materials (Organic Materials In Fire: Combustibility), Design of Buildings for Fire Safety: A Symposium ASTM Special Technical Publication Philadelphia, USA, pp. 76–105.

Lee P 1989. Study On Combustion Properties of Some Wood Based Materials Treated With Fire Retarding Coating By Oxygen lndex Method. Seul National Univ. J. of Agricultural Sciences, 205–210, Korea,

Lynam F C 1969. Factors Influencing the Properties of Wood Chipboard in Particleboard Manufacture and Applications. Pressmedia Books Ltd, UK.

Mitchell S 1993. Fire performance of wood: Test Methods and Fire Retardant Treatment. In: Proceeding of the 4th Annual BCC Conference of Flame Retardancy, 18–20 May, Stamfort.

Nicholas D D 1973. Wood Deterioration and its Prevention by Preservative Treatments, Vol. 1, Syracuse Univ. Press, New York.

Nussbaum R 1988. The Effect of Low Concentration Fire Retardant Impregnations on Wood Charring Rate and Char Yield. Journal of Fire Science.

Örs Y, Sönmez A, Uysal B 1999. Ağaç Malzemenin Yanmaya Dayanıklılığını Etkileyen Emprenye Maddeleri. Tr. J. Agriculture and Forestry, 23(2):389–394.

Örs Y ve ark., 2002. Çesitli Maddelerle Emprenye Edilmis Kokarağaç (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) Odununun Yanma Özellikleri. Teknoloji, Yıl 5, 1-2: 61-70.

Özen R 1980. Yongalevha Endüstrisi. KTÜ Orman Fakültesi Ders Notları Yayın No: 30, Trabzon.

Richardson B A 1978. Wood Preservation. The Construction Press, New York.

Syska A D 1969. Exploratory Investigation of Fire - Retardant Treatment for

Particleboard. Forest Serv. Res. Nota US Forest Products Laboratory, No: FPL - 0201, Madison.

TS 642, 1968. Kondisyonlama ve/ veya Deney için Standard Atmosferler ve Standard Referans Atmosferleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Uysal B 1997. Çesitli Kimyasal Maddelerin Ağaç Malzemenin Yanmayanımı Dayanıklılığı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Var A A 2000. Emprenye Edilmis Yongalardan Üretilen Yongalevhaların Bazı Teknolojik Özellikleri. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Yıldız Ü C 1988. Çesitli Ağaç Türlerinde Su Alımının ve Çalısmanın Azaltılması. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kaynak Göster

APA Ali Var, A . (2008). Farklı Katılım Oranlarında Uygulanan Çesitli Emprenye Maddelerinin Yongalevhanın Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 26-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290671